Impulseo

Onze service

ASGB is al jaar en dag een erkend steunpunt dat uw dossier kan indienen bij het Departement Zorg (voorheen Agentschap Zorg & Gezondheid). Onze dienstverlening is GRATIS en neemt u een pak administratief werk uit handen.

Vanaf nu worden aanvragen niet meer via formulieren opgemaakt, maar dient men het digitale platform te gebruiken en dit volgens het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering (BVR). Ook voor deze digitale aanvragen helpen wij u als Steunpunt graag om uw dossier voor u op te maken en in te dienen.

Indien uw dossier de voorbije jaren al door ons ingediend werd, ontvangt u begin 2024 automatisch van ons een email en/of een brief met de nodige info en documenten voor de tegemoetkoming van 2024 (loonkosten 2023 of kosten Telesecretariaat 2023)

Indien uw dossier nog niet door ons ingediend werd, aarzel dan niet contact op te nemen via info@asgb.be of op het nr. 03 238 49 48. Wij helpen u graag verder.

Tegemoetkoming in de loonkosten (praktijkondersteuner of verpleegkundige)

OF medisch telesecretariaat

ATTESTEN voor GROEPERINGEN of INDIVIDUELE ARTS

VERKLARING DEELNAME MEDISCHE PERMANENTIE

Enkel voor STARTENDE ARTS bij aanvraag tegemoetkoming kosten Telesecretariaat

ATTEST GEVOLGDE OPLEIDINGEN

Dit attest dient toegevoegd te worden wanneer een verpleegkundige een bijkomende opleiding heeft gevolgd en waarvoor een extra tegemoetkoming van € 800 kan toegekend worden, mits voldaan aan alle voorwaarden

De reglementering BVR (Besluit Vlaamse Regering)

 

INFO bij aanvraag tegemoetkoming LOONKOST

Jaarlijkse tegemoetkoming in de LOONKOSTEN

Een actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een derde VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Minstens 13u/week en minstens één volledig doorlopende maand werken.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 7.847,47 per arts en dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het maximumbedrag kan verhoogd worden met € 800 als de huisarts of de huisartsenpraktijk inzet op extra vorming voor die medewerker(s). (te bewijzen aan de hand van het attest gevolgde opleidingen)

Hoe aanvragen?

Huisartsen kunnen de tegemoetkoming aanvragen, uiterlijk tot 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de loonkosten gemaakt zijn.

  • Aanvragen kunnen enkel nog digitaal gebeuren. Volgens de nieuwe voorwaarden van het Besluit Vlaamse Regering (BVR), met max. bedrag € 7.847,47 mogelijks verhoogd met € 800 bij navorming van het personeel.

Dit kan nog steeds via het ASGB als uw Steunpunt.

Voorwaarden (volgens de nieuwe regelgeving)

De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan 50% van het aandeel dat de aanvragende arts bijdraagt in de totale loonkosten van de medewerker of medewerkers.

Een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige moet in loondienst werken in de huisartsen-praktijk. U zal dat moeten bewijzen met een arbeidscontract.

Verpleegkundigen die werken op zelfstandige basis of werken voor bv. het Wit-Gele Kruis komen dus NIET in aanmerking.

De huisarts moet aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio, (dit attest dient hiervoor te worden ingevuld en ondertekend door de huisartsenkring).

De aanvragen gebeuren per arts. In een groepspraktijk moet élke huisarts dus apart een aanvraag indienen, de uitbetaling van deze tegemoetkoming gebeurt op de bankrekening van de individuele arts, tenzij alle artsen van de groepering samen een rechtspersoon vormen.

In dat geval kan er worden uitbetaald op de bankrekening van de rechtspersoon waarvan alle artsen deel uitmaken, zoals vermeld in de statuten.  Een procentuele verdeling tussen de artsen is dus NIET meer mogelijk.  Als feitelijk vereniging kan er in geen geval uitbetaald worden op rekening van de praktijk.

Om bijkomend € 800 per jaar te krijgen voor de loonkost van de medewerker, moet de praktijk investeren in vorming die:

  • de competenties versterkt van de praktijkondersteuner of de praktijkverpleegkundige
  • en bijkomende competenties ontwikkelt op het vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg

Deze vorming bedraagt minimaal vier uur per jaar. Minstens één uur per jaar moet samen met de aanvragende huisarts gevolgd worden.

Opleidingen gepubliceerd bij het thema praktijkondersteuning op de VIVEL academie(dit is een externe link) komen in aanmerking voor de bijkomende € 800. Andere opleidingen die toegevoegd worden aan uw aanvraag zullen a posteriori beoordeeld worden.

 OPMERKING: Loonkosten zijn NIET cumuleerbaar met de kosten TELESECRETARIAAT.

De reglementering BVR (Besluit Vlaamse Regering)

 

INFO bij aanvraag tegemoetkoming KOSTEN TELESECRETARIAAT

Een startende actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kan een tegemoetkoming krijgen voor een telesecretariaat gelijk aan de helft van de reële kosten en maximaal € 3.400 per jaar. Met een telesecretariaat bedoelen we minimaal een online agenda en het beantwoorden en triëren van telefonische oproepen voor de huisarts.

U kan ze NIET COMBINEREN met de tegemoetkoming voor de loonkosten van een praktijk-ondersteuner of -verpleegkundige.

Hoe aanvragen?

Vanaf 2024 kan de aanvraag enkel nog via een digitale aanvraagprocedure gebeuren.

Dit kan nog steeds gebeuren via het ASGB als uw Steunpunt.

Een aantal voorwaarden, zoals een minimaal aantal GMD’s vervallen dan.

De tegemoetkoming kan dan wel enkel worden aangevraagd door een startende actieve huisarts. Onder een startende huisarts wordt verstaan:

  • maximaal vijftien jaar na de erkenning als huisarts
  • of binnen twee jaar na de terugkeer uit het buitenland, op voorwaarde dat de arts gedurende meer dan één jaar actief was in het buitenland

Vanaf 2023 zal de huisarts ook moeten aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio. (dit attest dient hiervoor te worden ingevuld en ondertekend door de huisartsenkring)

Maximaal 5 jaar

Artsen die in het verleden nog NOOIT deze tegemoetkoming kregen, kunnen maximaal 5 jaar deze aanvraag doen.

Kreeg u op 1 januari 2023 al een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat? Dan is er een overgangsperiode waarin u de tegemoetkoming nog kunt aanvragen, maar die loopt wel af.

  • kreeg u op 1 januari 2023 al 5 jaar of meer deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
  • krijgt u al 4 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
  • krijgt u al 3 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 2 jaar aanvragen vanaf 2024
  • krijgt u al 2 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 3 jaar aanvragen vanaf 2024
  • krijgt u al 1 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 4 jaar aanvragen vanaf 2024