HET ASGB

Zorgt sinds jaren voor alle artsen

 

 

 

WAT DOEN WE?

Het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België, kortweg ASGB, werd in 1954 opgericht door Dr. Marcel De Brabanter. Sindsdien pleit het als gemengde artsenvereniging voor een goede samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Het ASGB verdedigt de collectieve en individuele belangen van alle artsen: in de officiële raden en commissies van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, de overlegorganen op gewestelijk en gemeenschapsniveau en andere overlegfora. Bij medische verkiezingen vormt ze kartel samen met MoDeS en het GBO.

“Het ASGB verdedigt de collectieve en individuele belangen van alle artsen.”

 

Het ASGB verdedigt niet alleen artsenbelangen, ze ondersteunt ook artsen in hun functioneren op praktijkniveau. Dit doet ze onder andere als erkend Steunpunt ‘Ondersteuning huisartsen’ (Impulseo). Het ASGB mag er prat opgaan hier de meest ervaren dienstverlening aan te kunnen bieden. Het ASGB helpt graag en deskundig bij het aanvragen van renteloze lening voor starters, voor tegemoetkoming voor een onthaal- of administratief bediende, zelfs voor het opstarten van een medisch (tele)secretariaat.

Het ASGB verkiest steeds een strategie van constructief overleg vanuit deskundige inbreng boven een louter corporatistische of sloganeske aanpak. We kloppen niet alleen op tafel, we bereiken ook resultaten waar iedereen beter van wordt!

Zo was ASGB de drijvende kracht achter de verbeterde sociale bescherming van de artsen door de verhoging van het RIZIV Sociaal Statuut, de opwaardering van de intellectuele acte met een herijking van de nomenclatuur voor vele niet-technische specialiteiten, de opwaardering van de huisartsgeneeskunde, o.a. door de invoering van het Globaal Medisch Dossier, de praktijktoelage, Impulseo, de totstandkoming van de zorgtrajecten en nog veel meer.

 

ONZE VISIE

Zorg dragen voor alle artsen

Het ASGB draagt zorg voor alle artsen: artsen in opleiding, huisartsen, solo, in groepspraktijk of in medische huizen, geneesheer-specialisten, artsen werkzaam in de preventieve sector, in universitaire ziekenhuizen, ongeacht hun statuut of hun discipline.

Voor het ASGB kadert de beroepsverdediging in een ruimer geheel: artsenbelangen moeten verdedigd worden zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.

Hun inkomen, hun sociale bescherming en hun werkomstandigheden moeten optimaal zijn zodat de ‘work-life’-balans in evenwicht is en zij zich voornamelijk kunnen toeleggen op hun core-business: de zorgverlening aan de patiënt.

“Voor het ASGB kadert de beroepsverdediging in een ruimer geheel: artsenbelangen moeten verdedigd worden zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.”

 

De middelen die de patiënt en de maatschappij ter beschikking stellen moeten garant staan voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg voor iedereen. Dit betekent een zorgvuldig gebruik van deze middelen. Alle actoren in het zorgproces, zowel patiënten als zorgaanbieders, moeten gestimuleerd worden om verantwoord om te springen met deze middelen.

Zorg moet verleend worden door de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment en aan de juiste prijs.

Dit kan alleen gerealiseerd worden als er duidelijke taakafspraken worden gemaakt tussen de zorgaanbieders en als samenwerkingsvormen worden ondersteund.

Zorg moet verleend worden door de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment en aan de juiste prijs.

GEEN BLAD VOOR DE MOND 

Als artsenvereniging nemen we regelmatig standpunten in over thema’s die alle artsen aanbelangen. Helder, scherp als het moet maar steeds onderbouwd en met kennis van zaken.

Hier vindt u alvast een aantal ASGB-standpunten over actuele thema’s.