We houden je op de hoogte

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2024.086

Stavaza hervorming nomenclatuur juni 2024

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 17/6/2024 gaf het Riziv een stand van zaken over de  hervorming van de nomenclatuur.

Het gaat om een gigantische operatie waar we nog wel enkele jaren zoet mee zullen zijn.

U vindt de details via deze links:

Hervorming van de nomenclatuur voor artsen | RIZIV (fgov.be)

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2024.085

KCE zoekt Niet-New Deal-praktijken om de New Deal te evalueren

 

Het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken is in 48 praktijken al van start gegaan.

Vandaag zet het KCE ook al de eerste stappen om de impact ervan op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2024.084

Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2024.083

Stagemeestervergoeding voor ASO van 2023: kijk na in ProGezondheid

 

Erkende stagemeesters kunnen een vergoeding ontvangen voor de opleiding van artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). Voor 2023 gaat het om € 647,60 voor een volledige maand (en een pro rata daarvan indien u de ASO geen volledige maand begeleid heeft).

Sinds premiejaar 2022 wordt er niet meer op basis van een academiejaar, maar op basis van een kalenderjaar gewerkt.

De ‘aanvraag’ van de vergoeding verloopt geautomatiseerd via ProGezondheid. 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.082

Activiteiten in test-, triage- en vaccinatiecentra tellen ook mee voor drempels van 2022 en 2023

 

Op 12 juni 2024 werd een KB gepubliceerd dat activiteiten in test-, triage- en vaccinatiecentra laat meetellen voor de te behalen drempel van diverse premies en vergoedingen.

Denk aan het RIZIV-sociaal statuut, de accreditering, de praktijkpremie, enz.

Dat was al gebeurd voor referentiejaar 2021 en dat wordt nu uitgebreid tot de referentiejaren 2022 en 2023.

 

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 12 juni 2024 gepubliceerde KB.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.081

Hogere vergoeding voor HAIO in ‘huisartsarme’ zones: KB verschenen

 

Op 7 juni 2024 werd een KB gepubliceerd over de vergoeding van HAIO’s.

Het komt er in essentie op neer dat die vergoeding hoger kan zijn wanneer de HAIO zich vestigt in een zone waarin er een tekort aan huisartsen is. Dat zal de eerste keer van toepassing zijn vanaf volgend academiejaar (2024 - 2025).

Welke zones wel/niet als ‘huisartsarm’ beschouwd worden, is nog niet bekend. Meer nog, de criteria die daarvoor gehanteerd zullen worden, zijn zelfs nog niet gekend.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.080

KB op het BFM gewijzigd (onder meer m.b.t. EPD, cybersecurity en ASO)

 

Op 10 juni 2024 werd een KB gepubliceerd dat het KB op het BFM wijzigt.

Hoe komt dat?

Semestrieel worden de regels voor betoelaging van de ziekenhuizen via het BFM aangepast.

Enerzijds bepaalt men de totale som die mag verdeeld worden en dat is ruim 11miljard 639 miljoen euro voor 2024 en anderzijds wijzigt men concreet waar nodig het besluit zelf.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.079

Aanpassing van bepalingen over anesthesie en sedatie uit Kwaliteitswet

 

De Wet diverse gezondheidsbepalingen die op 4 juni 2024 werd gepubliceerd, past het hoofdstuk anesthesie en sedatie uit de Kwaliteitswet aan.

Waar gaat het over? Door deze wetswijziging wordt er een uitzondering gemaakt voor alle artsen die zorg leveren voor een patiënt in kritieke toestand met waarschijnlijk levensbedreigende implicaties. 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.078

Wettelijke basis gelegd voor verplicht gebruik van PSS door voorschrijvers

 

De Wet diverse gezondheidsbepalingen die op 4 juni 2024 werd gepubliceerd, introduceert een PSS dat op termijn verplicht gebruikt zal moeten worden door de voorschrijvers.

Op termijn omdat de datum van inwerkingtreding nog door een KB vastgelegd moet worden. 

PSS staat voor Prescription Search Support .

Het gaat om een platform dat het RIZIV vrijblijvend aanbiedt aan voorschrijvers en hen ondersteunt  bij het voorschrijfproces.

Meer info vindt u via deze link :  

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.077

Officieel: bijkomend uitstel van twee jaar voor medische raden op netwerkniveau

 

In elk netwerk moet in principe een medische raad opgericht worden op niveau van het netwerk. In 2019 werd een overgangsperiode van vijf jaar toegekend om zo’n medische raad te installeren.

Aangezien deze overgangsperiode binnenkort afloopt, werd het nodig geacht om deze overgangsperiode met twee jaar te verlengen.

Dat werd nu geofficialiseerd in art. 9 van een Wet diverse gezondheidsbepalingen die op 4 juni 2024 werd gepubliceerd.

 

Hierna vindt u de integrale tekst van dat art. 9.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.076

KB over centralisatie borstkanker gepubliceerd

 

Op 3 juni 2024 werd een KB gepubliceerd waardoor tal van verstrekkingen in verband met borstkanker (MOC, art.14c, art.14e) nog uitsluitend kunnen worden terugbetaald in een ziekenhuis dat erkend is als (coördinerend) gespecialiseerd zorgprogramma.

Het is andermaal een maatregel waarbij de minister de adviezen van de NCAZ gewoon naast zich neergelegd heeft.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.075

Zorgverstrekker moet minstens één landstaal beheersen om in België actief te kunnen zijn

 

Op 31 mei 2024 werd een wijziging van de Kwaliteitswet gepubliceerd die een taalvereiste voor zorgverstrekkers invoert.

Het komt erop neer dat een zorgverstrekker één van de drie landstalen voldoende moet beheersen om in België actief te kunnen zijn.

Het is een maatregel die wil tegemoetkomen aan de terechte kritiek op de instroom van tal van buitenlandse zorgverstrekkers met soms twijfelachtige geloofsbrieven en zonder enige kennis van één der landstalen.

Hierna vindt u de integrale tekst van de op 31 mei gepubliceerde wetswijziging.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.074

Verlenging standstill supplementen algemeen verbindend verklaard

 

Op 30 mei 2024 werd een KB gepubliceerd over de verlenging van de standstill inzake ereloonsupplementen.

Dat deze standstill verlengd werd voor 2024 hebben we u al gemeld. Het akkoord daarover in de NPCAZ is moeizaam tot stand gekomen en onze commentaar erop kunt u hier lezen: https://asgb.be/node/28787.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.073

Meer toestellen voor magnetische resonantie tomografie

 

Het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat in gebruik mag worden genomen en uitgebaat, wordt ingevolge een KB dat op 30 mei 2024 werd gepubliceerd, verhoogd tot 159. 

Hiervan zijn er 89 voor het Vlaams Gewest en 49 voor het Waals Gewest bedoeld

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het maximum aantal van 21 toestellen ongewijzigd.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde KB.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.072

Aanpassing van de N-waarde voor coronarografie gepubliceerd

 

Op 28 mei 2024 werd een KB gepubliceerd i.v.m. een aanpassing van de N-waarde voor coronarografie (464170-464181 en 464192-464203).

De aanpassing was al gebeurd via de sleutelletter maar wordt nu ook officieel in het KB opgenomen (inwerkingtreding 1 juli 2024).

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde KB, in bijlage voegen we de voorbereidende nota van de NCAZ toe.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.071

Rechtzetting gepubliceerd i.v.m. de facturatie voor digitale coronarografie

 

Op 28 mei 2024 werd een KB gepubliceerd i.v.m. de facturatie voor digitale coronarografie.

Door een vergetelheid werden de nieuwe verstrekkingen voor digitale coronarografie (590251 590262 -590273 590284) niet opgenomen in het KB dat de factureringsinstructies regelt, met name de vermelding van het vereiste erkenningsnummer (120).

Dit wordt nu retrograad gecorrigeerd.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde KB, in bijlage voegen we de voorbereidende nota van de NCAZ toe.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.070

Nieuwe nomenclatuur voor multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie

 

Op 17 mei 2024 werd een KB gepubliceerd  dat nieuwe nomenclatuur invoert voor de multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie.

Deze verstrekking kan niet gecumuleerd worden met een raadpleging.

Het gaat om de uitvoering van een punt uit het vorige akkoord.

Op dezelfde dag werden ook nog twee KB’s gepubliceerd die betrekking hebben op de verzekeringstegemoetkoming m.b.t.  deze nieuwe verstrekking.

Zij treden allemaal in voege op 1 juli 2024.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.