We houden je op de hoogte

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.133

Nieuwe nomenclatuur voor medische beeldvorming i.v.m. radioprotectie.

 

Op 30 september 2022 is een KB gepubliceerd dat een aanpassing van de nomenclatuur voor medische beeldvorming i.v.m. radioprotectie bevat.

U vindt hierna de integrale tekst van het nieuwe KB en als bijlage bij dit bericht  de onderliggende nota van de TGR.

De regels uit het nieuwe KB treden in werking op 1 november 2022.

 

Publicatie : 2022-09-30
Numac : 2022033252

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.131

Vergist de minister zich over covid-vaccinatie door apothekers?

Medi-sfeer heeft deze week in haar papieren versie een uitgebreid interview met minister Vandenbroucke gepubliceerd. Zie https://www.medi-sfeer.be/nl/home.html.

De minister heeft het o.a. over de rol van de apothekers en zegt daarover: “De vaccinatiemogelijkheid voor de apotheker is er alleen voor covid en ook beperkt in de tijd”.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.130

OPROEP : FOD Volksgezondheid peilt naar aantal werkuren van huisartsen

 

De titel van dit bericht vat in twee woorden samen waar het over gaat. Men is op zoek naar huisartsen die hierover degelijke info kunnen bezorgen. ASGB-leden zijn daar goed voor geplaatst.

U kunt deelnemen via volgende link: https://imassociates.questionpro.com/FTE-Survey-GPs

 

Hierna vindt u de integrale tekst van de oproep. door de FOD

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.129

Drie nieuwe besluiten over de terugbetaling van implantaten

Op 19 september 2022 is een MB in het Staatsblad gepubliceerd m.b.t. de voorwaarden van implantaten neurochirurgie, terwijl er ook al op 16 september 2022 een KB en MB over implantaten verschenen zijn.

Deze drie besluiten gaan op 1 oktober 2022 in voege. U vindt de integrale tekst ervan in de file als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.128

Bedrag van werkingskosten ziekenhuizen voor 2022 verhoogd

Via een KB dat op 31 december 2021 verscheen, werd eerst 10.086.579.010 euro voorzien voor 2022. Zie ook ons bericht van 10 januari 2022: https://www.asgb.be/node/28289

Via een KB dat vandaag, 20 september 2022, verschenen is, wordt dit bedrag verhoogd tot 10.185.401.033 euro

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB.

Publicatie : 2022-09-20
Numac : 2022032829

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.127

Controle op komst over toepassing van de CO voor ASO

Op 19 mei 2021 werd in de NPCAZ (Nationale Paritaire Commissie Artsen Ziekenhuizen) een collectieve overeenkomst (CO) gesloten over de minimaal te respecteren (arbeids)voorwaarden voor ASO. Tegelijkertijd werd er een model van een opleidingsovereenkomst aan verbonden.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.126

Wijzigingen nomenclatuur orthopedie, neurochirurgie en transplantatie op 1 sept 2022

Op 1/9/2022 zijn een aantal wijzigingen aan de nomenclatuur orthopedie, neurochirurgie en transplantatie in voege gegaan.

Een aantal verstrekkingen orthopedie werd geschrapt en vervangen door verstrekkingen i.v.m. het SPINE-project.

De financiering van machineperfusie bij bepaalde indicaties wordt toegevoegd.

Als bijlage bij dit bericht vindt u een pdf met de nieuwe tarieven.

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.125

ASGB: meer aandacht voor somatische zorg psychiatrie, a.u.b.!

Dat de werkgroepen TVZ (transversale zorg) spijtig genoeg niet altijd leiden tot goed uitgewerkte of grondig gebudgetteerde projecten, daar hebben we al op gewezen. Zie ons bericht van 30 augustus jl. https://www.asgb.be/node/28409.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.124

LOK-groepen gezocht voor feedback op New Deal

Minister Vandenbroucke werkt zoals u weet aan een zgn. New deal voor de huisartsen waarin hij onder meer een nieuw, bijkomend financieringssysteem wil introduceren. Er werd daarvoor een werkgroep opgericht waarin ook ASGB vertegenwoordigd is.

Vanuit de werkgroep wil men ook commentaren vanop het veld horen en in dat kader worden er zgn. focusgroepen opgericht. Meer bepaald zoekt men 10 LOK-groepen (uit het hele land) waarbij de plannen getoetst kunnen worden.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.123

Prioritaire behoefte volgens ASGB/Kartel: opwaardering van alle raadplegingen

Als aanvulling op ons ledenbericht van 7 september jl. over het Riziv-budget van 2023, zie https://www.asgb.be/node/28415, willen we nog eens benadrukken dat het feit dat sommige specialismen met zo veel woorden genoemd werden in de behoeftenfiches, de aandacht niet mag afleiden van de eerste en prioritaire doelstelling van ASGB/Kartel:

  • Een (lineaire) index voor alle specialismen
  • De opwaardering van alle raadplegingen

 

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.122

Covid-vaccinatie toch vergoed aan consultatietarief!

Eind juli 2022 liet het Riziv via een bericht op zijn website weten wie en hoe vergoed kon worden voor vaccinaties buiten een vaccinatiecentrum. Nochtans zat het KB dat dit moet regelen nog in de ontwerpfase. In dat ontwerp was voorzien dat huisartsen die een Covid-vaccin in hun kabinet toedienen n.a.v. een raadpleging, daarvoor slechts € 15,50 zouden ontvangen.

Over de inhoud van dit KB, en nog méér over het negeren van het overleg daaromtrent, waren we bij ASGB/Kartel erg verontwaardigd, zie https://www.asgb.be/node/28393.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.121

ASGB/Kartel geeft voorzet voor RIZIV-budget 2023

 

Begin deze week hebben wij de wensen voor 2023 ingediend bij het RIZIV. Dat de marges klein zijn, mag niet beletten dat er noodzakelijke stappen gezet worden. Wij zetten daarbij in op drie grote principes:

1. Toewijzing van de volledige index aan alle artsen op lineaire wijze (met enkele mogelijke aanpassingen voor bepaalde specialismen indien nodig)

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.120

Aanpassing van erkenningscriteria buitenlandse stages

Op 31 augustus 2022 is een ministerieel besluit (MB) verschenen dat de criteria voor het volgen van stages in het buitenland aanpast. In dat opzicht werd art. 11 van het MB van 23 april 2014 gewijzigd.

Zo kan men voortaan voor een titel van niveau 3 zijn stage ‘geheel of gedeeltelijk’ in een ander land van de EU (of een ‘gelijkgesteld’ land) volgen.

Voor een titel van niveau 2 gaat het om ‘maximum 1/3’.

Hierna vindt u zowel de tekst van het nieuwe MB als van het oude art. 11.

ASGB-BERICHT 2022.118

Ook pensioen voor uw ASO- of HAIO-jaren, of beter een hoger RIZIV-sociaal statuut?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: u bouwt momenteel, in de huidige stand van zaken, GEEN pensioen op tijdens de jaren dat u als ASO of HAIO actief bent. Gezien de opleiding voor bepaalde specialismes nog toeneemt in duur, kan dit erg problematisch worden. Het is bv. niet ondenkbaar dat u straks slechts 1/3 van een volledig pensioen opbouwt.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.119

OPROEP : artsen gezocht voor werkgroep tumoren

Politiek bestaat er al lang grote druk om zgn. zeldzame tumoren alleen nog te laten behandelen in referentiecentra. Dat is al gerealiseerd voor borstreconstructie en voor slokdarm- en pancreaschirurgie.

Men wil dit nu uitbreiden voor hoofd- en halstumoren en in een volgende stap ook voor ovariumtumoren. Een en ander zal worden uitgewerkt in een werkgroep van de NCAZ (medicomut).

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.117

Dr Gevaert gehoord in de Kamer over de ziekenhuishervorming

De plannen van minister Vandenbroucke om de ziekenhuisfinanciering en – organisatie te hervormen, werden onlangs toegelicht in de Kamer. Daarbij werden een aantal spelers vanop het veld uitgenodigd. Zo ook onze co-voorzitter specialisten, Dr. Thomas Gevaert.

Zoals steeds heeft Dr Gevaert geen blad voor de mond genomen en gewezen op een aantal ‘hete aardappels’. In de bijdrage hierna van De Specialist wordt een en ander goed samengevat:

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.116

Niet blind alles naar transversale zorg, aub!

ASGB/Kartel heeft op de NCAZ van 29 augustus 2022 zijn bedenkingen geuit over het feit hoe het budget in de gezondheidszorg voor 2023 (en daarna) dreigt ingevuld te worden.

Er is al niet veel beschikbare ruimte en die wil men blijkbaar volledig aan transversale projecten besteden. Zelfs (en vooral dan nog) aan projecten waarvan de inhoudelijke kwaliteit de wensen overlaat.

Dat kan en mag de bedoeling niet zijn. Daarom vragen wij 3 zaken: