We houden je op de hoogte

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.104

Nieuw besluit over implantaten orthopedie

Op 4 augustus 2022 is een MB (ministerieel besluit) gepubliceerd dat handelt over implantaten orthopedie (kyphoplastie en vertebroplastie).

U vindt hierna de integrale tekst van dit besluit. 

Publicatie : 2022-08-04
Numac : 2022041577

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.103

CO over standstill supplementen algemeen verbindend verklaard

In mei 2022 werd in de NPCAZ (nationale paritaire commissie artsen ziekenhuizen) een CO (collectieve overeenkomst) gesloten die erop neerkomt dat de ereloonsupplementen voor een jaar bevroren worden. Ook ASGB/Kartel heeft deze overeenkomst mee ondertekend. Voor meer info over onze pro’s en contra’s, zie https://www.asgb.be/node/28355.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.102

Nieuw KB reumatologie over behandelingen met rituximab in dagziekenhuis

 

Zoals we u reeds vroeger gemeld hebben, werd voor de reumatologen een opgewaardeerd toezichthonorarium gecreëerd voor behandelingen met rituximab in het dagziekenhuis.

Na de opmaak van het KB dat deze nomenclatuur regelde werd door de WHO de ATC-code van dit geneesmiddel gewijzigd en daarom wordt dit in dit nieuwe KB nu aangepast.

Aan de modaliteiten en de tarieven verandert er niets.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 1 augustus 2022 gepubliceerde KB. 

Publicatie : 2022-08-01
Numac : 2022041631
 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022-101

Prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2022/2

In het Staatsblad van 29 juli 2022 verscheen het prospectief bedrag laagvariabele zorg voor (de tweede helft van) 2022.

Voor raadpleging van de tabel, zie de pdf als bijlage. Deze bedragen zijn van toepassing voor opnames uit de periode na 31 mei 2022 en vóór 1 januari 2023.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.098

Vanaf 1 augustus nieuwe regeling teleconsultaties in voege

Op 15 juni jl. lieten we u al weten (zie https://www.asgb.be/node/28377) dat het Verzekeringscomité een nieuwe regeling voor teleconsultaties had goedgekeurd die zou ingaan op 1 augustus 2022. En zie, het KB dat deze regeling moet formaliseren is een goede maand later (op 19 juli 2022 om precies te zijn) zelfs al verschenen. Als men het echt wil, kan het dus toch snel gaan…

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.097

KB legt voorwaarden voor substitutie door apotheker vast

Op 8 juli 2022 is een KB in het Staatsblad verschenen dat bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarden een apotheker een ander geneesmiddel kan meegeven dan datgene wat voorgeschreven werd, indien het voorgeschreven geneesmiddel onbeschikbaar zou zijn.

Vooreerst beschrijft het KB in art. 2 wat verstaan moet worden onder ‘onbeschikbaar zijn’.

In art 3 (en een bijlage bij het KB) wordt bepaald dat substitutie zonder voorafgaand akkoord van de voorschrijver voor een hele reeks geneesmiddelen verboden is.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.096

Wettelijke basis voor tussentijdse index gepubliceerd

Op 4 juli 2022 is een wet (van 22 juni 2022) houdende budgettaire bepalingen inzake gezondheid in het Staatsblad verschenen.

Deze wet zorgt voor de wettelijke verankering van de voorafname op de index van 2023 voor de periode van 1 juni tem 31 december 2022, waarover we hier https://www.asgb.be/node/28353 en hier https://www.asgb.be/node/28366 al bericht hebben.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze wet.

Publicatie : 2022-07-04
Numac : 2022021015

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.095

Interpretatieregel i.v.m. holterregistratie gepubliceerd

In het Staatsblad van 19 juli 2022 is de hierna volgende interpretatieregel over holterregistratie verschenen. 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.094

Nieuwe nomenclatuur inzake heelkunde wervelkolom en SPINE-project

Op 15 juli 2022 is een KB gepubliceerd dat enkele aanpassingen aanbrengt aan de immuniteitsperiode na een heelkundige ingreep.

De aanleiding hiervoor was de herziening van artikel 14 van de nomenclatuur in het kader van het SPINE-project. Ook dit (erg uitgebreide) KB werd op 15 juli 2022 gepubliceerd.

Beide besluiten zullen in werking treden op 1 september 2022. Als bijlage vindt u de integrale tekst van de betrokken  KB's.

 

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.093

Aanvraag praktijkpremie huisartsen voor 2021 mogelijk sinds 18 juli jl.

Het RIZIV heeft laten weten dat huisartsen hun geïntegreerde praktijkpremie voor 2021 kunnen aanvragen sinds 18 juli 2022.

Wie enkel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt het basisbedrag van € 1.000. Deze basispremie hoeft niet elektronisch aangevraagd worden, het kan ook schriftelijk. U vindt het desbetreffende aanvraagdocument in de Wordfile als bijlage bij dit bericht.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.092

ASGB/Kartel stemt tegen ontwerp-KB inzake vaccinatievergoeding

Minister Vandenbroucke heeft een ontwerp-KB klaar dat in een vergoeding van 15,5 euro voorziet voor apothekers die het Covid-vaccin toedienen. Het Verzekeringscomité van het Riziv werd om advies gevraagd over dit ontwerp en de vertegenwoordigers van ASGB/Kartel hebben tegen gestemd. Hieronder vindt u onze argumentatie.

 

Het Kartel betreurt vooreerst dat voor dit belangrijk dossier een schriftelijk overleg met korte antwoordtijd werd georganiseerd tijdens de vakantieperiode waarin veel mensen afwezig zijn met bovendien ook nog de "brug" van 21 juli.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.091

Transversaal ja, Ideologie nee

 

De nieuwe beleidsrichting binnen het RIZIV is geënt op meerjarenbegrotingen, weg van monodisciplinaire financiering richting multidisciplinaire budgetten. We zijn mee met die visie, als het een flexibel kader blijft en geen ideologisch carcan wordt.

We hebben dan ook duidelijke voorwaarden om in de toekomst transversale budgetten te blijven goedkeuren:

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.088

KB gepubliceerd inzake twee nieuwe schijven voor beschermingsmateriaal

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht gekregen op een financiële tegemoetkoming voor de kosten die ze (hebben) moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen.

U heeft daarvan al drie schijven ontvangen, respectievelijk in december 2020, augustus 2021 en februari 2022. Deze werden gestort door het NIC (Nationaal Intermutualistisch College) op een rekeningnummer dat u opgegeven heeft in MyRiziv.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.086

‘New deal’ voor huisartsen: ASGB/Kartel kan niet wachten om eraan te beginnen

Vrijdag 17 juni jl. heeft minister Vandenbroucke de vertegenwoordigers van de huisartsen, waaronder ASGB/Kartel, uitgenodigd op zijn kabinet.

Een nota met vijf pijlers ‘ter ondersteuning van de huisartsen’ werd er voorgesteld. Deze vijf pijlers zijn: