We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.163

Nieuw technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

Op 1 december 2022 werd in het Staatsblad een nieuw technisch reglement gepubliceerd. U vindt de integrale tekst ervan als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.162

Nieuwe nomenclatuur voor orthopedische heelkunde van de knie

 

Vandaag, 30 november 2022, is een KB gepubliceerd i.v.m. nomenclatuur voor orthopedische heelkunde van de knie.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit KB en in bijlage bij dit bericht vindt u de voorbereiding ervan uit de NCAZ.

Publicatie : 2022-11-30
Numac : 2022034263

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.161

Nieuwe nomenclatuur voor hysterosalpingosonografie.

Vandaag, 30 november 2022, is een KB gepubliceerd met nieuwe nomenclatuur voor hysterosalpingosonografie.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit KB. Als bijlage bij dit bericht vindt u de voorbereiding ervan uit de NCAZ.

Publicatie : 2022-11-30
Numac : 2022033798

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.160

OPROEP: neem deel aan een stavaza inzake de herziening van de nomenclatuur

Het begeleidingscomité voor de herziening van de nomenclatuur heeft op 28 nov 2022 een tussenbalans opgemaakt en het verder te volgen traject uitgetekend. U vindt het rapport als bijlage bij dit bericht.

Het gaat hier om een zeer belangrijk element in gans de ziekenhuishervorming. Daarom wil ASGB aan al haar leden-specialisten de kans geven om deel te nemen aan een meeting waarin dit document besproken wordt.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.159

Nieuw KB inzake de Hoge Raad voor artsen-specialisten en huisartsen

 

Op 24 november 2022 werd een KB gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt aan het ‘erkennings-KB’ van 21 april 1983. In dit KB wordt ook de samenstelling en het functioneren van de Hoge Raad geregeld.

Wat de samenstelling betreft zullen er voortaan 12 i.p.v. 10 artsen-specialisten aangeduid door de representatieve beroepsverenigingen kunnen zetelen. Hetzelfde geldt voor het aantal huisartsen: ook 12 i.p.v. 10.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.158

KB tot oprichting van een Federale Raad voor apothekers is gepubliceerd

 

De wettelijke basis om een Federale Raad voor apothekers op te richten was al even aanwezig (met name sinds 22 april 2019) maar het heeft tot 24 november 2022 geduurd om het KB dat die oprichting verder moest uitvoeren, gepubliceerd te krijgen. De Federale Raad voor apothekers zal bestaan uit 20 leden, waaronder onder meer ook 2 artsen en 2 apothekers klinisch biologen.

Tegelijk werd op 24 november 2022 een KB gepubliceerd dat de criteria bepaalt waaraan beroepsverenigingen die leden voor de Raad wensen voor te dragen, dienen te voldoen.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.157

OPINIE Dr Creemers: quid met de huisartsgeneeskunde anno 2022 ?

 

Dat de geneeskunde en de huisartsgeneeskunde in het bijzonder onder druk staan tegenwoordig, is een understatement. De oorzaken zijn op verschillende fora al aangehaald, becommentarieerd en druk besproken.

In deze discussie zijn er niettemin een aantal aspecten die nogmaals onze aandacht verdienen. Minister Vandenbroucke heeft de ambitie om een New Deal te sluiten met de huisarts geneeskunde. De Werkgroep Van den Bruel – Belche werkt in een razendsnel tempo om hierover een plan van aanpak te realiseren voor de zogenaamde derde weg.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.156

Kartel en BVAS raden af om financiële gegevens door te spelen aan Zorgnet-Icuro

Ook al heeft Zorgnet-Icuro het conflict of interest m.b.t. Möbius ingezien, toch menen wij als artsensyndicaten dat het geen goed idee is om in te gaan op het verzoek om gegevens over supplementen en ereloonmassa’s aan hen over te maken.

Het gaat immers niet op dat een partij die mee aan de onderhandelingstafel zit op eigen houtje initiatieven neemt die indruisen tegen de geest om samen tot een oplossing te komen.

Dat alles hebben wij, BVAS en Kartel, in een gezamenlijke brief laten weten aan de medische raden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.155

Minder ziekteattesten voor 1 dag voortaan?

 

Op 18 november jl. is de wet verschenen die stelt dat werknemers drie maal per jaar geen ziekteattest aan hun werkgever hoeven te bezorgen voor een ziekte van 1 dag en/of een 1ste ziektedag van een langere periode. Deze wet treedt in werking op 28 november 2022.

Laat ons eerst positief zijn: het gaat hier om een stap in de goede richting waardoor de attesten-overlast hopelijk toch al iets zal dalen. Anderzijds zou die positieve impact echter wel eens vrij beperkt kunnen zijn.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.154

Nieuw KB over zorgprogramma’s beroertezorg

 

Op 22 nov 2022 is een KB m.b.t. de erkennings- en programmatienormen voor het zorgprogramma beroertezorg gepubliceerd. Dit KB is gebaseerd op een advies van de FRZV van 12 mei 2022 waarin aangeraden werd om met de volgende criteria rekening te houden:

  •     Een aantal trombectomieën per centrum van gemiddeld 50 over de laatste drie jaar
  •     Een afstandscriterium tussen twee centra van 25 km (en 8 km in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB van 22 nov 2022.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.153

OPROEP : huisartsen en pneumologen gezocht met interesse om de begeleiding van COPD-patiënten te verbeteren

Het ASGB/Kartel heeft in de werkgroep transversale zorg voorstellen ingediend i.v.m. de verbetering van de zorg van COPD-patiënten.

We danken de collega's Clukers, Sirimsi en De Backer voor hun waardevolle input.

De zgn. proefconventie die al sedert 2001 gereserveerd was voor vier uitverkoren ziekenhuizen voldeed geenszins aan de doelstelling om het aantal heropnemingen bij deze patiënten te reduceren. Een beperkte uitbreiding ervan leek ons dan ook geen optie. De discussies in de werkgroep verliepen erg moeizaam en we bereikten geen akkoord met de UZ. 

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.152

Medische verkiezingen: de spelregels zijn duidelijk en lang genoeg gekend

Om nog eens duidelijk te maken dat de spelregels rond de medische verkiezingen lang gekend en bekend zijn en door alle betrokkenen mee zijn goedgekeurd, hebben wij de historiek van de aanpassing van het KB op de medische verkiezingen nog eens uitgeschreven en aan de voorzitter van de NCAZ gestuurd.

Dit zal vandaag, 21 november 2022, onder de variapunten in de NCAZ behandeld worden.

U vindt de brief m.b.t. deze historiek als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.151

Zes miljoen voor somatische zorg (…met dank aan ASGB/Kartel)

 

In de Riziv-begroting voor 2023 staat 6,4 miljoen euro ingeschreven voor somatische zorg in psychiatrische ziekenhuizen, zo deelt Artsenkrant mee na een interview met psychiater en ASGB-bestuurslid Frieda Matthys. Zie https://www.artsenkrant.com/magazine/zes-miljoen-voor-somatische-zorg/article-normal-64039.html

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.150

Veranderen van conventiestatuut voor 2023?

 

Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen gesloten op 21 december 2021 is er één voor twee jaar, dus voor 2022 en 2023. Toch wil dit  niet noodzakelijk zeggen dat u de gedurende de ganse duur van dat akkoord hetzelfde statuut dient aan te houden. U kunt als individuele arts in de loop van het akkoord van statuut veranderen, ten minste als u bepaalde modaliteiten en/of deadlines respecteert.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.149

Misschien moet collega Vankrunkelsven eens naar ASGB/Kartel luisteren

 

Bij De Standaard heeft ook Dr Patrik Vankrunkelsven zijn mening geventileerd over de artsenhonoraria.

Zie https://www.standaard.be/cnt/dmf20221028_97682553. Het opiniestuk kreeg de titel “Misschien moeten artsen eens naar gewone lonen kijken”. Zijn conclusie was: de artsenerelonen moeten herzien/herijkt worden, de meerderheid van de artsen wil dat ook, … maar de artsensyndicaten liggen dwars.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.148

Soft echelonnering: rechtzetting van datum van inwerkingtreding

 

Op 6 mei 2022 werd een KB gepubliceerd dat het remgeld regelt voor een reeks nieuwe raadplegingscodes van specialisten in het kader van de soft echelonnering, waarbij patiënten minder remgeld betalen nadat ze zijn doorverwezen door een huisarts. We verwijzen daarvoor naar ons ledenbericht uit de volgende link: https://www.asgb.be/node/28352.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.147

Vanaf 1 december 2022 nieuwe nomenclatuur inzake linkerhartoortje

 

Op 3 november 2022 werd een Ministerieel Besluit (MB) gepubliceerd i.v.m. nomenclatuur voor implantaten voor de percutane sluiting van het linkerhartoortje.

Het MB omschrijft nieuwe regels voor het aanrekenen van nr. 180272-180283 die in werking treden op 1 december 2022.

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe MB.

Publicatie : 2022-11-03
Numac : 2022033680