We houden je op de hoogte

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.172

Nieuwe besluiten over implantaten (traumatologie, oftalmologie en ORL)

 

Op 15 en 18 september 2023 werden er ministeriële besluiten gepubliceerd over implantaten voor deze drie disciplines. Zij treden alle drie in werking op 1 oktober a.s.

De tekst van de besluiten i.v.m. traumatologie en oftalmologie vindt u hierna. Die i.v.m. ORL vindt u in de file als bijlage bij dit bericht.

 

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.171

OPROEP : kandidaat voor werkgroep inzake pediatrische hemato-oncologie

 

Minister Vandenbroucke heeft aan de FRZV (federale raad voor zorgvoorzieningen) een advies gevraagd over de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend.

Er werd beslist om een werkgroep op te richten om hierover advies te geven aan de minister. Ook ASGB kan hiervoor leden afvaardigen. Het moet evenwel snel gaan: kandidaten moeten nog deze week (t.e.m. 22 september) aangemeld worden.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.170

Ziektebriefje: afschaffing voor 1 dag voldoende of wilt u meer?

 

Op 28 november 2022 is, zoals u weet, een regeling in voege getreden waarbij werknemers voor een arbeidsongeschiktheid van slechts 1 dag geen doktersattest meer nodig hebben. De regeling geldt slechts 3 keer per jaar en enkel in grotere bedrijven (van meer dan 50 werknemers).

In de betrokken wet staat dat ze na 1 jaar geëvalueerd wordt. In dat kader willen wij bij ASGB graag weten wat onze leden vinden van deze regeling en dit aan de hand van vier concrete vragen.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.169

OPROEP : huisartsen voor de NRKP en de Accrediteringsstuurgroep

 

De diverse organen van het RIZIV worden na de verkiezingen van juni jl. opnieuw samengesteld.

In dat kader zijn wij dringend nog naar huisartsen op zoek voor de volgende functies :

  • * Een plaatsvervanger voor de NRKP (Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie)
  • * Een  effectieve én een plaatsvervanger voor de AS (AccrediteringsStuurgroep)

 

De opdracht(en) van beide organen vindt u in de documenten als bijlage.

De belasting is de volgende :

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.168

Aanvraag praktijkpremie 2022: problemen met controle Sumehr

 

In juli stelden heel wat huisartsen vast dat ze in tegenstelling tot vorige jaren de geïntegreerde praktijkpremie (voor 2022) nog niet konden aanvragen (via ProGezondheid), zie https://www.asgb.be/node/28644. Het RIZIV liet daarop weten dat de aanvraag vanaf half augustus zou kunnen om daarna die deadline nog eens op te schuiven tot begin september.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2023.167

Erkenning borstklinieken: ASGB vraagt om verder te kijken dan de neus lang is

 

In de media is de voorbije weken en maanden heel wat te doen geweest over de kwaliteit en dus de erkenning van de (kleinere) borstklinieken. Er zouden immers grote kwaliteitsverschillen zijn die maatregelen noodzakelijk maken.

De medisch oncologen van ASGB vinden de gegevens waarop deze adviezen gebaseerd zijn niet correct. Als er maatregelen nodig zijn, moeten die genomen worden, daar niet van, maar dat moet dan wel gebeuren op grond van objectieve criteria. In dit verband wordt eerstdaags een overleg gepland tussen het ASGB en de overheid.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.166

Interpretatieregel CTG over tocilizumab

 

Op 31 augustus 2023 werd de volgende interpretatieregel in het Staatsblad gepubliceerd.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.165

Vanaf 1/9/2023 nieuwe verplichting i.v.m. supplementen bij elektronische facturatie

 

We hebben er op 2 augustus al over bericht, zie https://www.asgb.be/node/28649, maar achten het nuttig dit daags voor het in voege treedt, nog eens te herhalen: vanaf 1 september 2023 bent u verplicht om in geval van elektronische facturatie van ambulante prestaties die aanleiding geven tot terugbetaling door de ziekteverzekering, eventueel aangerekende ereloonsupplementen formeel mee te delen aan de ziekenfondsen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.164

Een ‘groepsvoorschrift’ zonder namen wordt mogelijk

 

Op 29 augustus 2023 is een (uitgebreide) Wet Diverse Bepalingen inzake de Gezondheid gepubliceerd in het Staatsblad. Die bevat o.a. aanpassingen van de Wet op de geneesmiddelen, de Wet inzake bloedderivaten, de wet op het FAGG, enz. Voor de huisartsen kan art. 65 van groot belang zijn (worden). Deze bepaling legt namelijk de wettelijke basis om een groepsvoorschrift, of beter gezegd om een ‘schriftelijk verzoek’ voor een groep patiënten, mogelijk te maken.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.163

Vlaamse subquota voor 2026 gepubliceerd

 

In 2022 heeft de Vlaamse regering voor het eerst zgn. Vlaamse subquota vastgelegd. Dat was toen voor het jaar 2025. Op 29 augustus 2023 werd een Vlaams besluit gepubliceerd dat voorziet in nieuwe subquota voor het jaar 2026. Dit betekent dat slechts een maximaal aantal mensen tot de hieronder opgesomde beroepstitels toegang zal krijgen. Het gaat om de volgende beroepstitels en maxima:

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2023.162

NIEUWE OPROEP: werkt u mee aan nieuwe erkenningscriteria voor inwendige disciplines?

 

Hierbij herhalen we onze oproep van 25 juli (https://www.asgb.be/node/28636) naar kandidaten om mee te werken aan de nieuwe erkenningscriteria voor de verschillende inwendige disciplines, de eindtermen voor ASO, en de stagediensten.

De geldende criteria zijn vaak hopeloos verouderd. Een zestal jaren geleden heeft de Hoge Raad hierover al advies verstrekt maar er werd door de bevoegde minister(s) niets mee gedaan. U vindt ze bijgevoegd. Intussen moeten wellicht nieuwe aanpassingen overwogen worden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.161

Wie kan wat zien in MyCarenet?

Op 23 augustus 2023 werd een verordening van het RIZIV over de toegang tot MyCarenet in het Staatsblad gepubliceerd.

Deze verordening bepaalt niet alleen de rechten en plichten van de verschillende beroepsgroepen i.v.m. het gebruik van deze dienst, maar bepaalt ook wie tot welke delen toegang heeft. Dit laatste wordt weergegeven in een matrix (zie pdf ‘matrix’ als bijlage bij dit bericht).

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.160

Nieuwe tarieven en verstrekking klinische biologie vanaf 1/9/2023

 

Het RIZIV heeft  de nieuwe tarieven klinische biologie bekend gemaakt die in voege gaan op 1 september 2023.

Het gaat hier eveneens om de nieuwe verstrekking: 545952-545963, bepaling van een gejodeerd contrastmedium (iohexol) via chromatografie met nauwkeurige bepaling van de glomerulaire filtratiesnelheid #(Maximum 1) (Diagnoseregel 170).

In de file als bijlage bij dit bericht kunt u de nieuwe tarieven terugvinden.  

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.159

80 miljoen energiecompensatie voor ziekenhuizen

 

Aan de ziekenhuizen werd een compensatie beloofd voor de gestegen energiekosten van het eerste semester van 2023. Het gaat om eenmalig provisioneel budget van 80 miljoen euro, waarvan 72 miljoen voor de algemene ziekenhuizen en 8 miljoen voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Vandaag, 22 augustus 2023, zijn de KB’s gepubliceerd die dit officialiseren en die vastleggen op welke manier dit geld verdeeld wordt over de ziekenhuizen.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze twee op 22 augustus 2023 gepubliceerde KB’s.

 

Overheid
ASGB-BERICHT 2023.158

Nee tegen griepvaccin door apotheker

 

Met het wetsontwerp waarmee hij het vaccinatierecht van de apothekers wil uitbreiden naar griepvaccins, plooit minister Vandenbroucke - zonder enig overleg met de medische vakbonden - nogmaals voor de apothekerslobby. Er is helemaal geen bewijs dat de maatregel nodig is om de vaccinatiegraad te verhogen. BVAS en het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) kregen bij de medische verkiezingen een sterk mandaat van de artsen-kiezers en bezetten 10 van de 12 zetels in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Ze zullen alle middelen inzetten om dit wetsontwerp aan te vechten.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.157

Indicator voor urgentie van NMR-onderzoeken gepubliceerd

 

Nadat er in april jl. al een indicator inzake arthroscopische meniscectomie werd gepubliceerd (zie ons bericht https://www.asgb.be/node/28570), is dat nu - op 18 augustus 2023 – gebeurd inzake de beoordeling van ‘de maximale incidentie van ambulante urgente NMR-onderzoeken’.

Meer bepaald wordt die maximale incidentie vastgelegd op 5 urgente NMR-onderzoeken per 1000 uitgevoerde en aangerekende ambulante NMR-onderzoeken per kalenderjaar.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.156

Publicatie medisch voorschrift voor low vision hulpmiddelen

 

Op 8 augustus jl. is een Verordening van het RIZIV gepubliceerd die een model van voorschrift voor low vision hulpmiddelen invoert.

U vindt het nieuwe model in de pdf als bijlage bij dit bericht. Het treedt in werking op 1 oktober 2023.