Uitbreiding toezicht op G-diensten vanaf 1 feb 2023

2003.003

 

Op 30 dec 2022 is een belangrijk KB verschenen waarbij in de omschrijving van de verstrekking 599126 het woord "vijf" vervangen wordt door het woord "zes". Dit treedt in voege op 1 februari 2023.

Het hoogste toezichthonorarium in de G-dienst wordt dus uitgebreid tot de zesde dag. Dit was een vraag die het Kartel op verzoek van onze leden geriaters had ingebracht in het akkoord 2021. Jammer genoeg heeft de publicatie in het BS alweer meer dan een jaar geduurd. Al was er dit keer als bijkomende reden dat moest gewacht worden op de realisatie van een maatregel kaderend in de operatie doelmatige zorg om het benodigde budget te vinden.

Meteen ziet u het belang van onze berichten van de laatste dagen waarin we er voor pleiten om wat we via doelmatige zorg kunnen besparen onmiddellijk zouden moeten kunnen herinvesteren in nieuwe initiatieven of in noodzakelijke opwaarderingen. Vanaf 2024 wil de minister van dat te heralloceren budget eerst de helft confisqueren. Deze opwaardering zou in dat geval waarschijnlijk niet mogelijk geweest zijn.

Voor 2024 kan een verdere uitbreiding naar dag 7 worden overwogen al horen we dat er prioritair behoefte is aan een opwaardering van de geriatrische dagkliniek.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB. In de pdf als bijlage bij dit bericht de onderliggende stukken uit de NCAZ.

Publicatie : 2022-12-30
Numac : 2022043401

16 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 22 juni 2021;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 22 juni 2021;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 30 augustus 2021;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 15 september 2021;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 20 september 2021;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 december 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 29 oktober 2022;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 9 november 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de omschrijving van de verstrekking 599126 wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "zes";
2° in de omschrijving van de verstrekking 598286 wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "zes";
3° in de omschrijving van de verstrekking 599141 wordt het woord "zesde" vervangen door het woord "zevende".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 december 2022.

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
6 + 13 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.233

OPROEP : huisartsen gezocht voor diverse (RIZIV-)organen

 

Na de recente medische verkiezingen werden en worden de raden en commissies van het RIZIV opnieuw samengesteld. Voor een aantal huisartsenfuncties is ASGB nog op zoek naar geïnteresseerde kandidaten.

U vindt hierna deze functies en de vergaderfrequentie ervan. De bevoegdheden van de betrokken raden en commissies vindt u terug in de pdf als bijlage bij dit bericht.

Indien u interesse heeft in één van deze functies, kunt u zich aanmelden via info@asgb.be.

2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool