Uitbreiding toezicht op G-diensten vanaf 1 feb 2023

2003.003

 

Op 30 dec 2022 is een belangrijk KB verschenen waarbij in de omschrijving van de verstrekking 599126 het woord "vijf" vervangen wordt door het woord "zes". Dit treedt in voege op 1 februari 2023.

Het hoogste toezichthonorarium in de G-dienst wordt dus uitgebreid tot de zesde dag. Dit was een vraag die het Kartel op verzoek van onze leden geriaters had ingebracht in het akkoord 2021. Jammer genoeg heeft de publicatie in het BS alweer meer dan een jaar geduurd. Al was er dit keer als bijkomende reden dat moest gewacht worden op de realisatie van een maatregel kaderend in de operatie doelmatige zorg om het benodigde budget te vinden.

Meteen ziet u het belang van onze berichten van de laatste dagen waarin we er voor pleiten om wat we via doelmatige zorg kunnen besparen onmiddellijk zouden moeten kunnen herinvesteren in nieuwe initiatieven of in noodzakelijke opwaarderingen. Vanaf 2024 wil de minister van dat te heralloceren budget eerst de helft confisqueren. Deze opwaardering zou in dat geval waarschijnlijk niet mogelijk geweest zijn.

Voor 2024 kan een verdere uitbreiding naar dag 7 worden overwogen al horen we dat er prioritair behoefte is aan een opwaardering van de geriatrische dagkliniek.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB. In de pdf als bijlage bij dit bericht de onderliggende stukken uit de NCAZ.

Publicatie : 2022-12-30
Numac : 2022043401

16 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 22 juni 2021;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 22 juni 2021;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 30 augustus 2021;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 15 september 2021;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 20 september 2021;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 december 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 29 oktober 2022;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 9 november 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de omschrijving van de verstrekking 599126 wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "zes";
2° in de omschrijving van de verstrekking 598286 wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "zes";
3° in de omschrijving van de verstrekking 599141 wordt het woord "zesde" vervangen door het woord "zevende".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 december 2022.

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
6 + 13 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.012

Schrijf u in voor het ASGB-congres, een betere zorg voor patiënt én arts

Wanneer en waar? Zaterdag 11 maart 2023 vanaf 9 uur in Flanders Meeting & Convention Center te Antwerpen (de Elisabeth-zalen naast de Zoo, ingang via Carnotstraat 4)

Hoe inschrijven? U kunt zich inschrijven t.e.m. 28 februari 2023 via het webformulier in deze link: https://www.asgb.be/form/inschrijving-symposium

2023.016

ASGB/Kartel steunt de wachtposten in hun vraag om betere financiering

De huisartsenwachtposten hebben het (vaak) moeilijk om de eindjes nog aan mekaar te knopen. Grote boosdoener is de fikse stijging van de werkingskosten (van vooral personeel en vervoer maar ook van bv. infrastructuur en energie). De lonen van het personeel bv. hebben een index van ruim 13% ondergaan … terwijl het budget dat door Riziv ter beschikking gesteld wordt amper aan 8% komt.

2023.015

Huisartsen kunnen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht voorschrijven

 

Op 18 januari 2023 is een KB met een wijziging aan de nomenclatuur van art. 17§1 gepubliceerd. Dit KB treedt in werking op 1 maart 2023 en laat nu ook toe dat huisartsen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht kunnen voorschrijven.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf bij dit bericht vindt u de desbetreffende nota uit de NCAZ.

Publicatie : 2023-01-18
Numac : 2023030016