Publicatie KB over remgeldverlaging voor kwetsbare patiënten

2023.155

 

Op 7 augustus jl. is een KB i.v.m. een ganse reeks remgeldverlagingen gepubliceerd. Het gaat om de verbetering van de toegankelijkheid voor kwetsbare patiënten zoals voorzien in het akkoord 2022-2023.

-460703 Consultancehonorarium dat mag worden betaald per opneming in een of meer acute diensten A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-cardiopulmonair, Sp-neurologie of Sp-locomotorisch van een algemeen ziekenhuis

-460821 Consultancehonorarium van de geaccrediteerde geneesheer specialist voor röntgendiagnose, dat geldt onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn gesteld voor de verstrekking nr. 460703 van dit artikel

-460670 Consultancehonorarium van de geneesheer specialist voor röntgendiagnose, dat geldt voor de volgende verstrekkingen inzake medische beeldvorming die in de ambulante sector worden uitgevoerd : - In artikel 17 § 1 : 1) 450074, 450096 2) 450531 tot 450715 3) 451076, 451135, 451312 tot 451754 alsmede 451813 tot 451850 en 451894 5) 453154 tot 453176, 453235, 453272 tot 453294, 453471, 453316, 453390 tot 453412, 453331, 453515 tot 453530, 453552 alsmede 453574 tot 453596 6) 454016 tot 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535, 458975 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - In artikel 17 bis § 1 : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 en 461370, 461731, 461753, 461775, 461812, 461834

-460695 Consultancehonorarium van de geaccrediteerde geneesheer specialist voor röntgendiagnose, dat geldt voor dezelfde verstrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn gesteld voor de verstrekking nr. 460670 van dit artikel.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 7 augustus 2023 gepubliceerde KB dat op 1 oktober 2023 in werking zal treden.

 

25 JUNI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 28 september 2022;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 3 oktober 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 16 februari 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 21 februari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 29 augustus 2022;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 23 maart 1982, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juni 2022, wordt artikel 7quinquies vervangen als volgt:

" § 1. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen 460703 en 460821, bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 6,20 euro. Voor de rechthebbende die de in artikel 37, § 19, van voornoemde wet van 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 1,98 euro van dat honorarium.

§ 2. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen 460670 en 460795, bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 7,44 euro. Voor de rechthebbende die de in artikel 37, § 19, van voornoemde wet van 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 2,97 euro van dat honorarium.

§ 3. Het persoonlijk aandeel van de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende in de honoraria voor de verstrekkingen die zijn bedoeld in artikel 17, met uitzondering van de verstrekkingen 450192, 450214, 450354, 450391, 459830, 460670 en 460795, in het artikel 17bis, met uitzondering van de verstrekking 461134, in het artikel 17ter, met uitzondering van de verstrekking 461473 en in het artikel 17quater van de bijlage bij het voornoemde koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 12 pct. van de honoraria zoals ze zijn vastgesteld met toepassing van de artikelen 50, § 6 of § 11, of 51, § 1, zesde lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Dat persoonlijk aandeel is evenwel beperkt tot 2,48 euro per akte.

Dat persoonlijk aandeel is niet van toepassing op de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voorzien in artikel 37, §§ 1 en 2, van de voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994.".

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 7duodecies ingevoegd, luidende:

" § 1. In afwijking van de artikelen 1, eerste lid, 2, §§ 1 en 2, 4, eerste lid, 7quinquies, § 2 en 10 van dit besluit, is de rechthebbende die de in artikel 37, § 19, van voornoemde wet van 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, tot en met de leeftijd van 24 jaar, en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts krachtens artikel 2, B, 1, van de bijlage bij voorgenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de volgende verstrekkingen, voorzien in de bijlage bij voorgenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984: 101010, 101032, 101054, 101076, 101275, 101290, 101592, 101614, 101636, 101651, 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102491, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102874, 102896, 102911, 102955, 102970, 103073, 103110, 103132, 103213, 103235, 103250, 103412, 103434, 103456, 103471, 105372, 105394, 105416, 105431, 105453, 105475, 105490, 105512, 105534, 105556, 105571, 105593, 105615, 105630, 105652, 105674, 105696, 105711, 105733, 105755, 105770, 105792, 105814, 105836, 105851, 105873, 106411, 106433, 105895, 105910, 105932, 105954, 105976, 105991, 106293, 106315, 106330, 106352, 106374, 106396, 106455, 106470, 460670 en 460795.

§ 2. De rechthebbende die de in artikel 37, § 19, van voornoemde wet van 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, tot en met de leeftijd van 24 jaar, en wiens globaal medisch dossier wordt beheerd door een huisarts krachtens artikel 2, B, 1, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, is geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de volgende verstrekkingen, voorzien in artikel 2, C, van de bijlage bij voorgenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984: 103854, 103876, 103891, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333, 104510, 104591, 104613 en 104635.".

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt artikel 10 vervangen als volgt:

"De rechthebbende die de in artikel 37, § 19, van voornoemde wet van 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, is geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 23, 1°, b, d, en e, van de voornoemde wet van 9 augustus 1963, noch voor de verstrekkingen 103014, 103051 en 103073 bedoeld in artikel 2 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.

Bovendien is geen enkele rechthebbende een persoonlijk aandeel verschuldigd:

- in de honoraria zoals ze zijn vastgesteld bij toepassing van artikel 50 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, bedoeld in artikel 3, § 1, punt A, II, punt B, meer bepaald de verstrekkingen 114096, 114100 en 114111 en punt C, I., van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984;

- in de bijkomende honoraria die worden toegekend aan de geaccrediteerde geneesheer bedoeld in artikel 1, § 10, van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.

Wat de verstrekkingen betreft die zijn vermeld onder punt C, II, van artikel 3, § 1, bedoeld in het tweede lid, is de rechthebbende die de in artikel 37, § 19, van voornoemde wet van 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, geen persoonlijk aandeel verschuldigd, terwijl de andere rechthebbenden een persoonlijk aandeel verschuldigd zijn dat is vastgesteld op 25 pct. van de honoraria zoals ze zijn vastgesteld bij toepassing van artikel 34 van vorengenoemde wet van 9 augustus 1963.

Wat de verstrekkingen 114133 en 114155 betreft die zijn vermeld onder punt B. van artikel 3, § 1, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden vastgesteld op 15 pct. van deze honoraria. Dit persoonlijk aandeel is niet van toepassing op de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voorzien in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De rechthebbenden zijn geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de verstrekkingen 114030 en 149612 bedoeld respectievelijk in artikel 3, § 1, B en C, II, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.".

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
9 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.095

NPCAZ: FAQ i.v.m. CO ASO

Naar aanleiding van enkele recente discussies in de NPCAZ over de collectieve overeenkomst van 21 december 2023 heeft de FOD Volksgezondheid dit vademecum met FAQ gepubliceerd.

2024.094

Trombectomie bij CVA: alleen nog vergoeding in inrichtingen met erkenning als gespecialiseerd zorgprogramma

 

Op 28 juni 2024 werden twee KB’s gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor trombectomie bij CVA. Zij treden in voege vanaf 1 augustus a.s.

Vanaf dat moment kan de verstrekking 588991-589002 alleen vergoed worden, indien ze verricht wordt in een inrichting die erkend is als gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

Hierna vindt u tekst van de beide KB’s en de pdf als bijlage bevat de voorbereidende nota van de NCAZ.

 

2024.093

‘Ozempic-verbod’ verlengd tot 28 februari 2025

 

U herinnert zich vast nog wel dat toenmalig minister Vandenbroucke in november 2023 beperkingen heeft ingevoerd op het voorschrijven van GLP-1-analogen.

Zie https://asgb.be/node/28718.

Die maatregel was van tijdelijke duur (tot 31 aug a.s.) maar er werd direct ook voorzien dat hij verlengd kon worden.

Dat is nu dus gebeurd aan de hand van een op 28 juni jl. gepubliceerd KB. Deze verlenging geldt tot 28 februari 2025.