Indicator voor urgentie van NMR-onderzoeken gepubliceerd

2023.157

 

Nadat er in april jl. al een indicator inzake arthroscopische meniscectomie werd gepubliceerd (zie ons bericht https://www.asgb.be/node/28570), is dat nu - op 18 augustus 2023 – gebeurd inzake de beoordeling van ‘de maximale incidentie van ambulante urgente NMR-onderzoeken’.

Meer bepaald wordt die maximale incidentie vastgelegd op 5 urgente NMR-onderzoeken per 1000 uitgevoerde en aangerekende ambulante NMR-onderzoeken per kalenderjaar.

Deze indicator gaat in op de dag van de publicatie in het Staatsblad (18 aug 2023 dus). Het is de tweede indicator om overconsumptie, in dit geval het ten onrechte aanrekenen van urgentietoeslagen, te beoordelen die werd voorgesteld door de DGEC in het kader van appropriate care.

Hierna vindt u de integrale tekst van de op 18 aug 2023  gepubliceerde indicator.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Indicator voor de beoordeling van de maximale incidentie van ambulante urgente NMR-onderzoeken
Indicator gepubliceerd overeenkomstig artikel 73, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, GVU-wet.
Er werd door het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging en de algemene raad van het RIZIV alsook door de regering geopteerd om een methode voor de integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering te ontwikkelen, dit in combinatie met een dynamisch meerjarig budgettair kader en meer focus op "appropriate care", de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment en aan de juiste prijs.
De implementatie van indicatoren blijft één van de hefbomen om hiertoe te komen, met als doel efficiëntiewinsten te genereren door het terugdringen van inappropriate care. De aldus vrijgekomen middelen worden terug geïnvesteerd binnen de gezondheidszorg.
Indicatoren zijn niet absoluut, waarbij gemotiveerde uitzonderingen steeds mogelijk blijven. In die zin is een indicator een verantwoordingsdrempel.
De indicatoren moeten peilen naar doelmatiger gebruik van de beschikbare middelen binnen de gezondheidszorg en zijn wetenschappelijk gefundeerd en rationeel.
De waarde van een indicator wordt berekend op basis van wetenschappelijke publicaties en data-analyses in overleg met de beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen.
NOTA
De bijkomende honoraria voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen (599572-599583 en 599594-599605) en die worden gefactureerd binnen het kader van uitgevoerde NMR-onderzoeken worden vaak ten onrechte gebruikt. Data-analyses tonen aan dat het merendeel van deze bijkomende honoraria worden gefactureerd voor vooraf geplande NMR-onderzoeken zonder enige notie van urgentie.
Die onterechte facturatie is vaak te wijten aan een verkeerde parametrering van de tarificatie-software, dewelke blind een bijkomend honorarium factureerde in functie van het uur of de dag zonder hierbij rekening te houden met de datum van het voorschrift van het onderzoek.
Vergeleken met een CT-scan, bestaat er weinig wetenschappelijke evidentie om massaal beroep te doen op urgente NMR-onderzoeken.
De voorgestelde indicator heeft enkel betrekking op ambulante verstrekkingen, waardoor urgenties die via een spoedgevallendienst worden opgenomen hierbuiten vallen (vb. schedeltrauma's, ruggenmergletsels, ...).
Analyse per ziekenhuis van de cijfers voor 2019 voor ambulante patiënten toont het volgende aan:
- De incidentie van de dringende NMR-onderzoeken varieert tussen 0,1 en 188 per 1000 uitgevoerde NMR-onderzoeken.
- De mediane incidentie bedraagt 2,36 dringende NMR-onderzoeken per 1000 uitgevoerde NMR-onderzoeken.
- 5 van de 7 Belgische universitaire ziekenhuizen bevinden zich onder deze mediaan. Men kan ervan uitgaan dat deze ziekenhuizen sneller een beroep zullen doen op dringende NMR-onderzoeken gelet op de grotere complexiteit van hun patiëntenbestand.
De volgende indicatoren werden in kaart gebracht, nl. de P75, de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval en de gekozen indicator.

 

 P 75

IC 95%

Proposition d'indicateur

 

 P 75

95% BI

Voorstel indicator

Valeur de l'indicateur

4,35/1000

4,82/1000

5/1000

Waarde indicator

4,35/1000

4,82/1000

5/1000

Nombres de prestations

3753

4158

4313

Aantal verstrekkingen

3753

4158

4313

INDICATOR
Overeenkomstig artikel 122ter, § 4, 3° bis van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, stelt de Nationale raad voor kwaliteitspromotie de volgende indicator vast:
De maximale incidentie van ambulante urgent uitgevoerde NMR-onderzoeken wordt vastgelegd op 5 urgente NMR-onderzoeken per 1000 uitgevoerde en aangerekende ambulante NMR-onderzoeken per kalenderjaar.
Het betreft de NMR-onderzoeken die gevat worden door de nomenclatuurcodes 599572 en 599594 opgenomen in artikel 26, § 1 en § 9 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
4 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool

2023.230

Meer (handhavings)bevoegdheden voor de hoofdarts

 

Een op 24 november 2023 verschenen Wet diverse gezondheidsbepalingen heeft de bedoeling om de hoofdarts meer slagkracht te geven om de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverstrekking te bewaken.

Ingevolge art. 21 van de Ziekenhuiswet is de hoofdarts immers verantwoordelijk voor deze kwaliteit en veiligheid maar het ontbrak hem/haar nog aan instrumenten om het beleid op dat vlak te concretiseren.