80 miljoen energiecompensatie voor ziekenhuizen

2023.159

 

Aan de ziekenhuizen werd een compensatie beloofd voor de gestegen energiekosten van het eerste semester van 2023. Het gaat om eenmalig provisioneel budget van 80 miljoen euro, waarvan 72 miljoen voor de algemene ziekenhuizen en 8 miljoen voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Vandaag, 22 augustus 2023, zijn de KB’s gepubliceerd die dit officialiseren en die vastleggen op welke manier dit geld verdeeld wordt over de ziekenhuizen.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze twee op 22 augustus 2023 gepubliceerde KB’s.

 

11 JULI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 18 december 2016;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;
Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 19 januari 2023;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2023;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 20 april 2023;
Gelet op het advies 73.620/3 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In Hoofdstuk VI, afdeling II, onderafdeling 9 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen wordt artikel 74duodecies, opgeheven bij het koninklijk besluit van 17 juli 2022, hersteld als volgt:
"Art. 74duodecies. § 1. Op 1 januari 2023 wordt ter compensatie van de stijging van de energiekosten voor het eerste semester van 2023 een eenmalig provisioneel budget van 72 miljoen voor de algemene ziekenhuizen en van 8 miljoen voor de psychiatrische ziekenhuizen als volgt verdeeld.
Elke enveloppe wordt onder de betrokken ziekenhuizen verdeeld volgens hun aantal erkende bedden op 1 juli 2022.
De provisionele toegekende financiering wordt definitief en volledig behouden indien:
- het ziekenhuis werkelijk hogere energiekosten had voor het jaar 2023 dan voor het jaar 2021. De energiekosten worden gedefinieerd als de kosten van de rekeningen 6040 en 6041 van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, zoals vermeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen;
- en dat deze stijging van de energiekosten groter is dan of gelijk is aan de provisioneel toegekende financiering.
Indien de bovengenoemde energiekosten voor het jaar 2023 hoger zijn dan die voor het jaar 2021 en deze stijging van de energiekosten lager is dan de provisioneel toegekende financiering, wordt het verschil teruggevorderd.
Indien de bovengenoemde energiekosten voor het jaar 2023 lager of gelijk zijn dan die voor het jaar 2021, zal de provisionele toegekende financiering volledig worden teruggevorderd.
De terugvordering wordt uitgevoerd bij de herziening van het boekjaar 2023.
§ 2. De betaling van het provisionele budget aan de ziekenhuizen gebeurt volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 25 juni 2023 tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2023.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

25 JUNI 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de programmawet van 27 december 2004, artikel 85;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 13 maart 2023;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 20 april 2023;
Gelet op het advies 73.621/3 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In de loop van het jaar 2023 worden de positieve inhaalbedragen, die resulteren uit de toepassing van artikel 74duodecies van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen uitbetaald aan de ziekenhuizen.
Art. 2. De in artikel 1 bedoelde bedragen worden door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zo snel als mogelijk na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, gestort op de bankrekening van elk betrokken ziekenhuis. De rekeningnummers van de ziekenhuizen worden door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu meegedeeld aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het bedrag van voornoemde betalingen is beperkt tot 80.000.000 euro.
Dit bedrag wordt ingeschreven op de rekening van het budget van administratiekosten van het RIZIV, buiten de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging, van het boekjaar 2023.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gedaan te Brussel, 25 juni 2023
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
12 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)