Vlaamse subquota voor 2026 gepubliceerd

2023.163

 

In 2022 heeft de Vlaamse regering voor het eerst zgn. Vlaamse subquota vastgelegd. Dat was toen voor het jaar 2025. Op 29 augustus 2023 werd een Vlaams besluit gepubliceerd dat voorziet in nieuwe subquota voor het jaar 2026. Dit betekent dat slechts een maximaal aantal mensen tot de hieronder opgesomde beroepstitels toegang zal krijgen. Het gaat om de volgende beroepstitels en maxima:

20 in de heelkunde;

19 in de gynaecologie-verloskunde;

48 in de anesthesie-reanimatie;

5 in de neurochirurgie;

6 in de nucleaire geneeskunde;

4 in de klinische genetica;

15 in de röntgendiagnose;

4 in de radiotherapie-oncologie;

22 in de oftalmologie;

12 in de otorhinolaryngologie;

17 in de orthopedische heelkunde;

12 in de urologie;

11 in de fysische geneeskunde en de revalidatie;

20 in de pediatrie;

79 voor de groep van beroepstitels bestaande de dermato-venereologie, de acute geneeskunde, de urgentiegeneeskunde, de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, de stomatologie en n de neurologie.

In andere disciplines zullen er dus geen subquota zijn voor 2026. Denk aan geriatrie, pneumologie, enz. Ook in de huisartsgeneeskunde zal er geen subquotum zijn, ook al was dat in eerste instantie wel voorzien (388 met name) in een voorontwerp van besluit, zie de pdf als bijlage bij dit bericht.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 29 augustus 2023 gepubliceerde besluit.

26 MEI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het maximumaantal kandidaten dat tot de opleiding tot bepaalde bijzondere beroepstitels kan worden toegelaten voor het jaar 2026

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 92, § 3, vervangen bij het decreet van 29 maart 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse Planningscommissie heeft advies gegeven op 11 december 2022 en 12 december 2022.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 januari 2023.

- De Raad van State heeft advies 73.148/VR/3 gegeven op 27 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad Van State gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de planning van het medisch aanbod.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Het maximumaantal kandidaten dat voor het jaar 2026 kan worden toegelaten tot de opleiding tot de volgende bijzondere beroepstitels, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, het laatst gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, is:

1° 20 voor geneesheer specialist in de heelkunde;

2° 19 voor geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde;

3° 48 voor geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie;

4° 5 voor geneesheer specialist in de neurochirurgie;

5° 6 voor geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde;

6° 4 voor arts-specialist in de klinische genetica;

7° 15 voor geneesheer specialist in de röntgendiagnose;

8° 4 voor geneesheer specialist in de radiotherapie-oncologie;

9° 22 voor geneesheer specialist in de oftalmologie;

10° 12 voor geneesheer specialist in de otorhinolaryngologie;

11° 17 voor geneesheer specialist in de orthopedische heelkunde;

12° 12 voor geneesheer specialist in de urologie;

13° 11 voor geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie;

14° 20 voor geneesheer specialist in de pediatrie;

15° 79 voor de groep van beroepstitels bestaande uit geneesheer specialist in de dermato-venereologie, geneesheer-specialist in de acute geneeskunde, geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, geneesheer specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, geneesheer specialist in de stomatologie en geneesheer specialist in de neurologie.

Art. 2. Het maximumaantal kandidaten dat voor het jaar 2026 kan worden toegelaten tot de opleiding tot de volgende bijzondere beroepstitels, vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2002, is:

1° 12 voor tandarts specialist in de orthodontie;

2° 5 voor tandarts, specialist in de parodontologie.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 mei 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

H. CREVITS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

B. WEYTS

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.095

NPCAZ: FAQ i.v.m. CO ASO

Naar aanleiding van enkele recente discussies in de NPCAZ over de collectieve overeenkomst van 21 december 2023 heeft de FOD Volksgezondheid dit vademecum met FAQ gepubliceerd.

2024.094

Trombectomie bij CVA: alleen nog vergoeding in inrichtingen met erkenning als gespecialiseerd zorgprogramma

 

Op 28 juni 2024 werden twee KB’s gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor trombectomie bij CVA. Zij treden in voege vanaf 1 augustus a.s.

Vanaf dat moment kan de verstrekking 588991-589002 alleen vergoed worden, indien ze verricht wordt in een inrichting die erkend is als gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

Hierna vindt u tekst van de beide KB’s en de pdf als bijlage bevat de voorbereidende nota van de NCAZ.

 

2024.093

‘Ozempic-verbod’ verlengd tot 28 februari 2025

 

U herinnert zich vast nog wel dat toenmalig minister Vandenbroucke in november 2023 beperkingen heeft ingevoerd op het voorschrijven van GLP-1-analogen.

Zie https://asgb.be/node/28718.

Die maatregel was van tijdelijke duur (tot 31 aug a.s.) maar er werd direct ook voorzien dat hij verlengd kon worden.

Dat is nu dus gebeurd aan de hand van een op 28 juni jl. gepubliceerd KB. Deze verlenging geldt tot 28 februari 2025.