Vlaamse subquota voor 2026 gepubliceerd

2023.163

 

In 2022 heeft de Vlaamse regering voor het eerst zgn. Vlaamse subquota vastgelegd. Dat was toen voor het jaar 2025. Op 29 augustus 2023 werd een Vlaams besluit gepubliceerd dat voorziet in nieuwe subquota voor het jaar 2026. Dit betekent dat slechts een maximaal aantal mensen tot de hieronder opgesomde beroepstitels toegang zal krijgen. Het gaat om de volgende beroepstitels en maxima:

20 in de heelkunde;
19 in de gynaecologie-verloskunde;
48 in de anesthesie-reanimatie;
5 in de neurochirurgie;
6 in de nucleaire geneeskunde;
4 in de klinische genetica;
15 in de röntgendiagnose;
4 in de radiotherapie-oncologie;
22 in de oftalmologie;
12 in de otorhinolaryngologie;
17 in de orthopedische heelkunde;
12 in de urologie;
11 in de fysische geneeskunde en de revalidatie;
20 in de pediatrie;
79 voor de groep van beroepstitels bestaande de dermato-venereologie, de acute geneeskunde, de urgentiegeneeskunde, de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, de stomatologie en n de neurologie.

In andere disciplines zullen er dus geen subquota zijn voor 2026. Denk aan geriatrie, pneumologie, enz. Ook in de huisartsgeneeskunde zal er geen subquotum zijn, ook al was dat in eerste instantie wel voorzien (388 met name) in een voorontwerp van besluit, zie de pdf als bijlage bij dit bericht.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 29 augustus 2023 gepubliceerde besluit.

26 MEI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het maximumaantal kandidaten dat tot de opleiding tot bepaalde bijzondere beroepstitels kan worden toegelaten voor het jaar 2026

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 92, § 3, vervangen bij het decreet van 29 maart 2019.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse Planningscommissie heeft advies gegeven op 11 december 2022 en 12 december 2022.
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 januari 2023.
- De Raad van State heeft advies 73.148/VR/3 gegeven op 27 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad Van State gecoördineerd op 12 januari 1973.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de planning van het medisch aanbod.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. Het maximumaantal kandidaten dat voor het jaar 2026 kan worden toegelaten tot de opleiding tot de volgende bijzondere beroepstitels, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, het laatst gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, is:
1° 20 voor geneesheer specialist in de heelkunde;
2° 19 voor geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde;
3° 48 voor geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie;
4° 5 voor geneesheer specialist in de neurochirurgie;
5° 6 voor geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde;
6° 4 voor arts-specialist in de klinische genetica;
7° 15 voor geneesheer specialist in de röntgendiagnose;
8° 4 voor geneesheer specialist in de radiotherapie-oncologie;
9° 22 voor geneesheer specialist in de oftalmologie;
10° 12 voor geneesheer specialist in de otorhinolaryngologie;
11° 17 voor geneesheer specialist in de orthopedische heelkunde;
12° 12 voor geneesheer specialist in de urologie;
13° 11 voor geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie;
14° 20 voor geneesheer specialist in de pediatrie;
15° 79 voor de groep van beroepstitels bestaande uit geneesheer specialist in de dermato-venereologie, geneesheer-specialist in de acute geneeskunde, geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, geneesheer specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, geneesheer specialist in de stomatologie en geneesheer specialist in de neurologie.
Art. 2. Het maximumaantal kandidaten dat voor het jaar 2026 kan worden toegelaten tot de opleiding tot de volgende bijzondere beroepstitels, vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2002, is:
1° 12 voor tandarts specialist in de orthodontie;
2° 5 voor tandarts, specialist in de parodontologie.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 26 mei 2023.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
H. CREVITS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
6 + 11 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)