Een ‘groepsvoorschrift’ zonder namen wordt mogelijk

2023.164

 

Op 29 augustus 2023 is een (uitgebreide) Wet Diverse Bepalingen inzake de Gezondheid gepubliceerd in het Staatsblad. Die bevat o.a. aanpassingen van de Wet op de geneesmiddelen, de Wet inzake bloedderivaten, de wet op het FAGG, enz. Voor de huisartsen kan art. 65 van groot belang zijn (worden). Deze bepaling legt namelijk de wettelijke basis om een groepsvoorschrift, of beter gezegd om een ‘schriftelijk verzoek’ voor een groep patiënten, mogelijk te maken.

In de Memorie van Toelichting (MVT) op de wet klinkt het als volgt: “Het is derhalve afdoende verantwoord om een arts de mogelijkheid te geven zich te laten bevoorraden door een apotheker, op basis van een ‘schriftelijk verzoek voor een groep patiënten’, ongeacht of het verzoek de identiteit van de patiënten vermeldt of niet”.

Let wel, het hierna vermelde art. 65 voorziet in de wettelijke basis voor zo’n groepsvoorschrift maar de modaliteiten en voorwaarden waarbinnen het zal kunnen, moeten nog uitgewerkt worden bij KB. Pas als dat gebeurd is, zal een en ander de facto toegepast kunnen worden.

 

11 JULI 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1)

Art. 65. In artikel 27 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, wordt het woord "individueel" ingevoegd tussen de woorden "geneesmiddelen of gezondheidsproducten een" en de woorden "voorschrift op dat aan";
2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:
"In afwijking van het eerste lid, kan de gezondheidszorgbeoefenaar een schriftelijk verzoek opstellen voor een groep patiënten. Het ondertekenen van een schriftelijk verzoek voor een groep van patiënten mag niet gedelegeerd worden. De Koning bepaalt de inhoud en de vorm van dit schriftelijk verzoek voor een groep van patiënten, en de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van een dergelijk schriftelijk verzoek. Een dergelijk schriftelijk verzoek wordt niet aan een individuele patiënt verschaft, maar wordt door de voorschrijver rechtstreeks overgemaakt aan de persoon gemachtigd om het geneesmiddel af te leveren.".

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
5 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool

2023.230

Meer (handhavings)bevoegdheden voor de hoofdarts

 

Een op 24 november 2023 verschenen Wet diverse gezondheidsbepalingen heeft de bedoeling om de hoofdarts meer slagkracht te geven om de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverstrekking te bewaken.

Ingevolge art. 21 van de Ziekenhuiswet is de hoofdarts immers verantwoordelijk voor deze kwaliteit en veiligheid maar het ontbrak hem/haar nog aan instrumenten om het beleid op dat vlak te concretiseren.