Een ‘groepsvoorschrift’ zonder namen wordt mogelijk

2023.164

 

Op 29 augustus 2023 is een (uitgebreide) Wet Diverse Bepalingen inzake de Gezondheid gepubliceerd in het Staatsblad. Die bevat o.a. aanpassingen van de Wet op de geneesmiddelen, de Wet inzake bloedderivaten, de wet op het FAGG, enz. Voor de huisartsen kan art. 65 van groot belang zijn (worden). Deze bepaling legt namelijk de wettelijke basis om een groepsvoorschrift, of beter gezegd om een ‘schriftelijk verzoek’ voor een groep patiënten, mogelijk te maken.

In de Memorie van Toelichting (MVT) op de wet klinkt het als volgt: “Het is derhalve afdoende verantwoord om een arts de mogelijkheid te geven zich te laten bevoorraden door een apotheker, op basis van een ‘schriftelijk verzoek voor een groep patiënten’, ongeacht of het verzoek de identiteit van de patiënten vermeldt of niet”.

Let wel, het hierna vermelde art. 65 voorziet in de wettelijke basis voor zo’n groepsvoorschrift maar de modaliteiten en voorwaarden waarbinnen het zal kunnen, moeten nog uitgewerkt worden bij KB. Pas als dat gebeurd is, zal een en ander de facto toegepast kunnen worden.

 

11 JULI 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1)

Art. 65. In artikel 27 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, wordt het woord "individueel" ingevoegd tussen de woorden "geneesmiddelen of gezondheidsproducten een" en de woorden "voorschrift op dat aan";
2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:
"In afwijking van het eerste lid, kan de gezondheidszorgbeoefenaar een schriftelijk verzoek opstellen voor een groep patiënten. Het ondertekenen van een schriftelijk verzoek voor een groep van patiënten mag niet gedelegeerd worden. De Koning bepaalt de inhoud en de vorm van dit schriftelijk verzoek voor een groep van patiënten, en de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van een dergelijk schriftelijk verzoek. Een dergelijk schriftelijk verzoek wordt niet aan een individuele patiënt verschaft, maar wordt door de voorschrijver rechtstreeks overgemaakt aan de persoon gemachtigd om het geneesmiddel af te leveren.".

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
5 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)