Een ‘groepsvoorschrift’ zonder namen wordt mogelijk

2023.164

 

Op 29 augustus 2023 is een (uitgebreide) Wet Diverse Bepalingen inzake de Gezondheid gepubliceerd in het Staatsblad. Die bevat o.a. aanpassingen van de Wet op de geneesmiddelen, de Wet inzake bloedderivaten, de wet op het FAGG, enz. Voor de huisartsen kan art. 65 van groot belang zijn (worden). Deze bepaling legt namelijk de wettelijke basis om een groepsvoorschrift, of beter gezegd om een ‘schriftelijk verzoek’ voor een groep patiënten, mogelijk te maken.

In de Memorie van Toelichting (MVT) op de wet klinkt het als volgt: “Het is derhalve afdoende verantwoord om een arts de mogelijkheid te geven zich te laten bevoorraden door een apotheker, op basis van een ‘schriftelijk verzoek voor een groep patiënten’, ongeacht of het verzoek de identiteit van de patiënten vermeldt of niet”.

Let wel, het hierna vermelde art. 65 voorziet in de wettelijke basis voor zo’n groepsvoorschrift maar de modaliteiten en voorwaarden waarbinnen het zal kunnen, moeten nog uitgewerkt worden bij KB. Pas als dat gebeurd is, zal een en ander de facto toegepast kunnen worden.

 

11 JULI 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1)

Art. 65. In artikel 27 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, wordt het woord "individueel" ingevoegd tussen de woorden "geneesmiddelen of gezondheidsproducten een" en de woorden "voorschrift op dat aan";

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"In afwijking van het eerste lid, kan de gezondheidszorgbeoefenaar een schriftelijk verzoek opstellen voor een groep patiënten. Het ondertekenen van een schriftelijk verzoek voor een groep van patiënten mag niet gedelegeerd worden. De Koning bepaalt de inhoud en de vorm van dit schriftelijk verzoek voor een groep van patiënten, en de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van een dergelijk schriftelijk verzoek. Een dergelijk schriftelijk verzoek wordt niet aan een individuele patiënt verschaft, maar wordt door de voorschrijver rechtstreeks overgemaakt aan de persoon gemachtigd om het geneesmiddel af te leveren.".

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
4 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.