Nieuwe tarieven voor nr. 592815 klinische biologie

2023.213

 

Op 6 november 2023 is een KB in het Staatsblad verschenen met de in 2021 afgesproken besparing op de ambulante forfaitaire honoraria klinische biologie (592815).

Het gaat om de uitvoering van één van de appropriate care maatregelen.

De nieuwe tarieven gaan in voege op 1 december 2023 a.s.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde besluit. In de pdf als bijlage vindt u de onderliggende beslissing van de NCAZ.

 

3 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 60, § 3, vervangen bij de wet van 24 december 1999 en gewijzigd bij de wetten van 23 december 2009 en 11 augustus 2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen;
Gelet op het voorstel van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 29 november 2021;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 23 maart 2022;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 maart 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juli 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 25 juli 2022;
Gelet op advies 72.121/2 van de Raad van State, gegeven op 26 september 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van de nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 januari 2012 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de eerste paragraaf wordt vervangen als volgt:
"De forfaitaire honoraria bedoeld in artikel 60, § 2, van de wet worden als volgt gedefinieerd:
592815 17,53 EUR
indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen lager is dan B 700;
592911 31,78 EUR
indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 700 en kleiner dan B 1750;
593014 36,02 EUR
indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 1750 en kleiner dan B 3500;
593110 38,17 EUR
indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 3500;
592992 0,51 EUR
bijkomend honorarium voor de verstrekkingen 592815, 592911, 593014 en 593110 die aangerekend worden door geaccrediteerde zorgverleners.
De sleutelletter B en het coëfficiëntgetal dat erop volgt, waarnaar verwezen wordt in eerste lid, worden gedefinieerd in artikel 1, §§ 2 en 3, van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.";
2° in de derde paragraaf worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in het eerste lid worden de woorden "juni 2019" vervangen door de woorden "juni 2021";
b) in het tweede lid worden de woorden "1 januari 2022" vervangen door de woorden "1 januari 2023".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 oktober 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
19 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024