Geen geïntegreerde zorg zonder geïntegreerde communicatie

2023.219

 

Voor ASGB/Kartel is het altijd al klaar en duidelijk geweest dat van elke raadpleging een verslag nodig is dat (rechtstreeks) aan de behandelende huisarts verstuurd moet worden. Het moet tevens beschikbaar zijn voor alle artsen met een therapeutische relatie.

De technische problemen die dat in de weg staan moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Geïntegreerde zorg is immers onmogelijk zonder dat er geïntegreerde communicatie is. Op verzoek van ASGB/Kartel werd dan ook bijgevoegde brief aan het eHealthplatform gericht.

Reacties

Beste collegae,
Het is zonder twijfel zo dat het delen van medische gegevens van de patiënt op vandaag vanzelfsprekend is, in zoverre de patiënt hiermee akkoord gaat. Dat is de reden van bestaan van het e-Health platform dat hierbij zowel de kant van de patiënt als de zijde van de zorgverstrekker bedoelt af te dekken.
De extramurale specialisten zijn daarbij tot hiertoe weinig betrokken. In zoverre zij verbonden zijn aan een ziekenhuis hebben ze meestal wél de mogelijkheid om van thuis uit in het EPD van het ziekenhuis te werken en van daaruit brieven te versturen, al dan niet met een eigen logo of heading.
Bij mijn weten zijn er wel extra muros specialisten en associaties die een eigen EPD hebben ontwikkeld/aangeschaft. Daarnaast kan elke arts vanop een eigen PC - en na goedkeuring door de overheid – communiceren met collega’s via de eHealth box. Deze brieven komen inderdaad niet in de Hub terecht en zijn dus niet opvraagbaar door een derde arts, tenzij een collega die wél over een connectie met de Hub beschikt het betrokken document laat publiceren. Een brief versturen per post mag natuurlijk ook nog steeds, maar daar is de mogelijkheid nog minder duidelijk hoe dit in de Hub moet worden gerefereerd. Daarnaast biedt Nexuz ook de mogelijkheid om – tegen betaling en via een specifiek daartoe ontwikkelde applicatie – hun netwerk te gebruiken.
Na een parlementaire vraag in juli 2023 kwam de vraag tot het opstellen van criteria waaraan een minimaal pakket voor extra-muros specialisten moet voldoen ter bespreking op het BHC van het eHealth platform in september en werd daar goedgekeurd. Hier werd natuurlijk niets gezegd over de financiering van dit ‘EPD’. Voor wat betreft de huisartsen zit dat bij het RIZIV, en laat de vraag nu van daar komen. Hieruit zou men kunnen hopen dat het RIZIV bereid is om daarvoor financiering te voorzien?
Het BHC eHealth nam alvast de volgende beslissing omtrent het registreren van bruikbare producten:
‘Rekening houdende met de beschikbare middelen moet de praktische toepassing van dit beginsel worden bestudeerd. Een voorstel van timing zal aan een volgend Beheerscomité worden voorgelegd. Zoals voor de andere registraties zal de juiste scope en de lijst van de registratiecriteria worden vastgelegd in overleg met de sector van de betrokken zorgverleners en de sector van de softwarepakketten/van de industrie.’
De vraag zal dan blijven of men de extra muros specialisten zal verplichten een dergelijk geregistreerd EPD te implementeren.

Jan Raemaekers

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
12 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.095

NPCAZ: FAQ i.v.m. CO ASO

Naar aanleiding van enkele recente discussies in de NPCAZ over de collectieve overeenkomst van 21 december 2023 heeft de FOD Volksgezondheid dit vademecum met FAQ gepubliceerd.

2024.094

Trombectomie bij CVA: alleen nog vergoeding in inrichtingen met erkenning als gespecialiseerd zorgprogramma

 

Op 28 juni 2024 werden twee KB’s gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor trombectomie bij CVA. Zij treden in voege vanaf 1 augustus a.s.

Vanaf dat moment kan de verstrekking 588991-589002 alleen vergoed worden, indien ze verricht wordt in een inrichting die erkend is als gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

Hierna vindt u tekst van de beide KB’s en de pdf als bijlage bevat de voorbereidende nota van de NCAZ.

 

2024.093

‘Ozempic-verbod’ verlengd tot 28 februari 2025

 

U herinnert zich vast nog wel dat toenmalig minister Vandenbroucke in november 2023 beperkingen heeft ingevoerd op het voorschrijven van GLP-1-analogen.

Zie https://asgb.be/node/28718.

Die maatregel was van tijdelijke duur (tot 31 aug a.s.) maar er werd direct ook voorzien dat hij verlengd kon worden.

Dat is nu dus gebeurd aan de hand van een op 28 juni jl. gepubliceerd KB. Deze verlenging geldt tot 28 februari 2025.