Meer (handhavings)bevoegdheden voor de hoofdarts

2023.230

 

Een op 24 november 2023 verschenen Wet diverse gezondheidsbepalingen heeft de bedoeling om de hoofdarts meer slagkracht te geven om de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverstrekking te bewaken.

Ingevolge art. 21 van de Ziekenhuiswet is de hoofdarts immers verantwoordelijk voor deze kwaliteit en veiligheid maar het ontbrak hem/haar nog aan instrumenten om het beleid op dat vlak te concretiseren.

Daarom wordt hem/haar de mogelijkheid gegeven om ziekenhuisartsen die zich niet aan het beleid houden, een (schriftelijke) waarschuwing te geven. Daarnaast wordt er zelfs een instructierecht toegekend waardoor de hoofdarts (schriftelijke) instructies kan geven. De nieuwe bevoegdheden dienen wel uitgeoefend te worden mits overleg met de medische raad.

Wat de precieze draagwijdte van de nieuwe bevoegdheden zal zijn, is op dit moment nog vrij vaag. De uitwerking ervan kan immers nog geconcretiseerd worden via een KB. Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter wel al dat de waarschuwing in deze context niet als een sanctie gehanteerd of beschouwd mag worden. “Het vormt enkel een uitnodiging aan de arts om na te denken over zijn praktijk en het heeft geen invloed op diens relatie met de beheerder”, zo lezen we daar.

Hierna vindt u de integrale tekst van de op 24 november 2023 gepubliceerde aanvulling van art. 21 Ziekenhuiswet.

 

13 NOVEMBER 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afdeling 1. - Hoofdarts
Art. 9. Artikel 21 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met de paragrafen 2 tot 4, luidende:
" § 2. Met het oog op de toepassing van paragraaf 1 waarschuwt de hoofdarts, wanneer hij van oordeel is dat het medisch aspect, de kwaliteit van de zorg of de veiligheid van de patiënten dit rechtvaardigen, de betrokken ziekenhuisarts schriftelijk voor elk gedrag dat daarmee in strijd zou zijn.
§ 3. Om de kwaliteit van de medische activiteit te handhaven en/of te verbeteren en/of de veiligheid van de patiënten te waarborgen, is de hoofdarts tevens bevoegd om schriftelijke instructies te geven aan de ziekenhuisartsen die werkzaam zijn in het medisch departement van het ziekenhuis waarvoor hij verantwoordelijk is overeenkomstig artikel 18, tweede lid, 1°.
§ 4. De hoofdarts oefent de in paragrafen 2 en 3 bedoelde bevoegdheden uit in nauw overleg met de beheerder en de medische raad.
De Koning kan nadere regelen bepalen voor de toepassing van de paragrafen 2 en 3."

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
4 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024