Nieuwe nomenclatuur voor OCT

2024.022

 

Op 12 februari 2024 werd een KB gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor OCT.

Dit KB treedt in werking op 1 april 2024.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB.

In de pdf als bijlage vindt de ondersteunende nota uit de NCAZ.

19 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 14 maart 2023;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 14 maart 2023;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 27 maart 2023;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 19 april 2023;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 24 april 2023;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juli 2023;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 28 augustus 2023;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 31 augustus 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 14, h), § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 2023, worden in de bepalingen onder II., 2°, de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de toepassingsregel na de omschrijving van de verstrekking 248975-248986 wordt als volgt vervangen:
"De verstrekking 248975-248986 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 248356-248360, 248371-248382, 248430-248441 en 248474-248485.";
2° de volgende verstrekking en toepassingsregel worden ingevoegd na de toepassingsregel die volgt op de omschrijving van de verstrekking 248975-248986:
"248474-248485
Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, bij bevestiging van intra-oculaire pathologie... . . . . . ..........N 47
De verstrekking 248474-248485 mag maximaal 2 maal per kalenderjaar worden aangerekend.";
3° in de Nederlandse tekst wordt in de toepassingsregel na de verstrekking 248356-248360 het woord "het" ingevoegd tussen de woorden "in" en "betrokken";
4° de verstrekking 248393-248404 en haar toepassingsregel worden geschrapt;
5° de toepassingsregel na de omschrijving van de verstrekking 248430-248441 wordt als volgt vervangen:
"De verstrekking 248430-248441 mag eenmaal worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783 en eenmaal tot 90 dagen na één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783.";
6° de verstrekking 248452-248463 en de eerste toepassingsregel die volgt, worden geschrapt.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 19 oktober 2023.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
11 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024