Nieuwe nomenclatuur inzake (neuro)psychiatrie

2022.047

Op 28 maart 2022 is een KB in het Staatsblad gepubliceerd met nieuwe nomenclatuur voor psychiaters en neuropsychiaters. 

Het gaat onder meer om het ereloon voor het zgn. multidisciplinair overleg op de verpleegafdeling. 

De nieuwe regels treden in werking op 1 mei 2022.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde KB. 

Publicatie : 2022-03-28
Numac : 2022031371

15 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 30 april 2019;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 30 april 2019;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 20 mei 2019;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 12 februari 2020;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 17 februari 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 november 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 23 november 2021;
Gelet op adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 24 januari 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn ;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
"1° in de Nederlandse tekst wordt het woord "geneesheer" telkens vervangen door het woord "arts";
2° in de Nederlandse tekst worden de woorden "geneesheer-specialist", "geneesheer specialist" en "geneesheer, specialist" telkens vervangen door het woord "arts-specialist";
3° in de Nederlandse tekst wordt het woord "hoofdgeneesheer" telkens vervangen door het woord "hoofdarts";
4° in de Nederlandse tekst wordt het woord "geneesheer psychiater" telkens vervangen door het woord "arts-psychiater";
5° in de Nederlandse tekst wordt het woord "geneesheren-specialisten" telkens vervangen door het woord "artsen-specialisten";
6° in de Nederlandse tekst wordt het woord "pluridisciplinair" telkens vervangen door het woord "multidisciplinair";
7° het woord "pluridisciplinaire" wordt telkens vervangen door het woord "multidisciplinaire";
8° de omschrijving van de verstrekking 597726 wordt vervangen als volgt:
"Honorarium voor het psychiatrisch intake-onderzoek met verslag voor de patiënt opgenomen op een dienst A, K, T, Sp-psychogeriatrie of een bed "intensieve behandeling" (IB) van een ziekenhuis uitgevoerd door een arts-specialist in de psychiatrie of in de neuropsychiatrie.";
9° de omschrijving van de verstrekking 597741 wordt vervangen als volgt:
"Honorarium voor het psychiatrisch ontslag-onderzoek met verslag, voor de patiënt opgenomen op een dienst A, K, T, Sp-psychogeriatrie of een bed "intensieve behandeling" (IB) van een ziekenhuis uitgevoerd door een arts-specialist in de psychiatrie of in de neuropsychiatrie.";
10° tussen de verstrekkingen 597601 en 598706 worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregels ingevoegd:
"597402
Honorarium voor het multidisciplinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de arts-specialist in de psychiatrie voor een volwassene opgenomen in een bed "intensieve behandeling" (IB), met verslag . . . . . C 75
597424
Honorarium voor het multidisciplinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geaccrediteerde arts-specialist in de psychiatrie voor een volwassene opgenomen in een bed "intensieve behandeling" (IB), met verslag . . . . . C 75 + Q 30
De verstrekkingen 597402 of 597424 mogen éénmaal per vijftien dagen, gedurende de eerste maand van de opname in een bed "intensieve behandeling" (IB), worden aangerekend en vervolgens éénmaal per maand.
Aan het multidisciplinaire overleg met rangnummers 597402 en 597424 dient, buiten de arts-specialist in de psychiatrie en de verpleegkundige, minstens een medewerker met een van de volgende bekwamingen deel te nemen: psycholoog, maatschappelijk assistent, sociaal verpleegkundige, ergotherapeut of kinesitherapeut.
Een verslag van dit overleg met vermelding van de deelnemers maakt deel uit van het patiëntendossier. De resultaten van dit overleg worden eveneens besproken met de patiënt of zijn vertegenwoordiger(s).
De honoraria voor de verstrekkingen 597402 of 597424 mogen worden gecumuleerd met de honoraria voor toezicht.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 maart 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
8 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).