Nomenclatuur voor intrathecale chemo eindelijk gepubliceerd

2022.048

 

Op 28 maart 2022 is een KB in het Staatsblad verschenen i.v.m. intrathecale chemo.

Deze maatregel werd destijds opgenomen in het akkoord 2020 op uitdrukkelijk verzoek van ASGB/Kartel. Hij zal in werking treden op 1 mei 2022.

Spijtig genoeg heeft het meer dan 2 jaar (!!) geduurd vooraleer dit in wetgeving omgezet werd. Dit toont nogmaals aan dat er dringend iets moet gebeuren aan de veel te lange doorlooptijd van binnen de Riziv-organen besliste maatregelen. ASGB/Kartel heeft dit al meermaals gesignaleerd. De laatste keer is nog maar een maand geleden, zie https://www.asgb.be/node/28319.

Hierna vindt u de integrale tekst van het gepubliceerde KB.

Publicatie : 2022-03-28
Numac : 2022031369

15 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 26 februari 2019;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 26 februari 2019;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 18 maart 2019;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 12 februari 2020;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 17 februari 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 november 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 22 november 2021;
Gelet op adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 24 januari 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn ;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2020, worden de volgende verstrekking en toepassingsregels ingevoegd na de verstrekking 355493-355504:
"355972-355983
** Intrathecale toediening via lumbale punctie van medicatie binnen een chemotherapeutische oncologische setting met exclusie van pijnstillende medicatie, anti-inflammatoire middelen en corticoïden . . . . . K 70
De verstrekking 355972-355983 mag enkel aangerekend worden door artsen-specialisten voor inwendige geneeskunde houder van de bijzondere beroepstitel in hematologie en artsen-specialisten voor medische oncologie alsook artsen-specialisten voor pediatrie houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie.
De verstrekking 355972-355983 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 355493-355504 en 474095-474106.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 maart 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
7 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).