Toezichtshonoraria oncologisch dagziekenhuis eindelijk gepubliceerd

2022.050

 

Na meer dan 2 jaar wachten is het KB inzake het opgewaardeerd toezichtshonorarium voor oncologisch dagtoezicht voor de (pediatrisch) hematologen op 31 maart 2022 eindelijk gepubliceerd.

Het betreft een project van het Kartel dat al werd ingediend voor het akkoord 2020 en dat dus een bijzonder lange – wat ons betreft zelfs schandalige – administratieve weg heeft moeten afleggen.

Gelukkig werd het tweede deel van ons voorstel, een gelijkaardig project voor de medisch oncologen, dat voorzien was in het akkoord 2021, dan toch ineens in hetzelfde KB opgenomen.

Voor reumatologen ten slotte werd eveneens zo’n toezichtshonorarium voorzien voor behandelingen met Rituxinab.

De nieuwe honoraria treden in werking op 1 mei 2022.

Het Kartel zal zich blijven inzetten om alle intellectuele akten progressief op te waarderen. Het spreekt voor zich dat we dit ook als uitganspunt zullen hanteren bij de globale herziening van de nomenclatuur.

Hieronder vindt u de tekst van het KB inzake de opwaardering van de toezichtshonoraria en als bijlage bij dit bericht vindt u het KB dat het remgeld voor deze honoraria vastlegt.

Publicatie : 2022-03-31
Numac : 2022031448

17 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het dagziekenhuis

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de voorstellen van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergaderingen van 10 maart 2020, 20 oktober 2020 en 19 januari 2021;
Gelet op de adviezen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 10 maart 2020, 20 oktober 2020 en 19 januari 2021;
Gelet op de beslissingen van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 8 juni 2020, 16 november 2020 en 22 februari 2021;
Gelet op de adviezen van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 24 juni 2020 en 24 maart 2021;
Gelet op de beslissingen van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 29 juni 2020 en 15 maart 2021;
Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 maart 2021 en 19 juli 2021;
Gelet op de akkoordbevindingen van de Staatssecretaris voor Begroting van 29 maart 2021 en 29 juli 2021;
Gelet op de adviesaanvragen binnen 30 dagen, die op 8 juni 2021 en 14 januari 2022 bij de Raad van State zijn ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de adviezen niet zijn meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 november 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het opschrift van Afdeling 12 wordt vervangen als volgt:
"AFDELING 12. - Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis of in een dagziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg.";
2° na de verstrekking 596540 en de toepassingsregel die erop volgt, wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidende:
"Art. 25. § 1bis. Honorarium voor toezicht op de in een dagziekenhuis verblijvende rechthebbende, ongeacht de bekwaming van de arts aan wie het verschuldigd is:";
3° na de verstrekking 598581 en de toepassingsregel die erop volgt, worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregels ingevoegd:
"597354
Honorarium voor toezicht op een rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de arts-specialist voor inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, of de arts-specialist in pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in pediatrische hematologie en oncologie . . . . . C 16
597376
Honorarium voor toezicht op een rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de geaccrediteerde arts-specialist voor inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, of de geaccrediteerde arts-specialist in pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in pediatrische hematologie en oncologie . . . . . C 16 + Q 30
De verstrekkingen 597354 en 597376 mogen enkel aangerekend worden voor het toezicht op rechthebbenden bij toediening van chemo- of immunotherapie in het kader van maligne hematologische aandoeningen.
597273
Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de arts-specialist in de medische oncologie, of de arts-specialist met de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie . . . . . C 16
597294
Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de geaccrediteerde arts-specialist in de medische oncologie, of de geaccrediteerde arts-specialist met de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie . . . . . C 16 + Q 30
De verstrekkingen 597273 en 597294 zijn enkel verschuldigd bij toezicht op patiënten bij toediening van chemo- of immunotherapie.
597310
Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de arts-specialist in de reumatologie met het oog op een behandeling van complexe auto-immuunaandoeningen met een immunosuppressivum van de klasse ATC L01 XC via een infuus . . . . . C 16
597332
Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, dat verschuldigd is aan de geaccrediteerde arts-specialist in de reumatologie met het oog op een behandeling van complexe auto-immuunaandoeningen met een immunosuppressivum van de klasse ATC L01 XC via een infuus . . . . . C 16 + Q 30".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 maart 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
8 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).