Wet over uitstel medische verkiezingen gepubliceerd

2022.053

Op 12 april jl. is een aanpassing van de wet op de medische verkiezingen verschenen.

Door deze wetswijziging worden de verkiezingen voortaan om de 5 (i.p.v. om de 4 jaar) georganiseerd.

De eerstvolgende zullen bijgevolg nog niet in juni 2022 maar pas in juni 2023 kunnen plaatsvinden.

Hieronder vindt u de integrale tekst van deze wetswijziging.

 

Publicatie : 2022-04-12
Numac : 2022040600

23 MAART 2022. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische verkiezingen 

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. In artikel 211 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wetten van 29 april 1996 en 22 februari 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "vier jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar";
2° in paragraaf 2, worden de woorden "de frequentie en" ingevoegd tussen de woorden "waarvan Hij" en de woorden "de modaliteiten vaststelt".
Art. 3. Bij wijze van overgangsmaatregel worden de mandaten van de vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen, verworven op basis van de uitslag van de verkiezingen van 2018, verlengd totdat de nieuwe mandaten toegekend worden op basis van de volgende verkiezing.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 23 maart 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).