Aanpassing van KB op de derdebetaler (voor alle verstrekkingen) gepubliceerd

2022.054

Sinds 1 januari 2022 laat het Riziv toe dat u voor alle mogelijke verstrekkingen de derdebetaler toepast.

Nochtans waren de wetteksten die dit moeten formaliseren toen nog niet gepubliceerd. Zie ook dit bericht: https://www.asgb.be/node/28292.

Op 19 april 2022 is nu toch al de aanpassing van het KB op de derdebetaler verschenen.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze aanpassing.

 

Publicatie : 2022-04-19
Numac : 2022031692

24 MAART 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 53, § 1, dertiende lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 oktober 2018;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 20 december 2021;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 22 december 2021;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 januari 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 27 januari 2022;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het advies 71.035/2 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 3, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "of" worden opgeheven tussen de woorden "een nog geldige sociale identiteitskaart," en de woorden "van het identificatienummer van de sociale zekerheid";
2° het artikel wordt aangevuld met de woorden "of door het gebruik van een elektronisch identificatiemiddel overeenkomstig de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie."
Art. 2. In artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2021, wordt het eerste lid aangevuld met een punt f), luidende:
"f) de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de geneeskundige verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk XI van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.".
Art. 3. In hetzelfde koninklijk besluit wordt hoofdstuk VII, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 september 2017, opgeheven.
Art. 4. Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 24 maart 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
6 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).