Twee nieuwe interpretatieregels m.b.t. geneesmiddelen

2022.073

 

In het Staatsblad van 30 mei 2022 zijn twee interpretatieregels verschenen i.v.m. de terugbetaling van geneesmiddelen:

- een voor de behandeling van evolutieve tuberculose

- een voor de behandeling van gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom.

Hierna vindt u de integrale tekst van de nieuwe regels.

Publicatie : 2022-05-30
Numac : 2022041137

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Interpretatieregel
Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 22 2 2022 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 25-04-2022 de hierna volgende interpretatieregel vastgesteld :
Interpretatieregel voor de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten waarvan de vergoeding afhankelijk is van de afwezigheid van evolutieve tuberculose door afname van een Mantoux-test.
Vraag:
In welke situatie kan een Mantoux-test vervangen worden door een IGRA-test om de afwezigheid van evolutieve tuberculose aan te tonen terwijl de vergoeding van farmaceutische specialiteiten afhangt van de afname van deze test ?
Antwoord :
Indien de arts-specialist, die de aanvraag van machtiging indient voor de farmaceutische specialiteit waarvan de vergoeding afhangt van de uitvoering van een Mantoux-test, reeds beschikt over een resultaat van een IGRA-test, kan deze laatste een Mantoux-test vervangen om de aanwezigheid van evolutieve tuberculose uit te sluiten.
De voorgenoemde interpretatieregel treedt in werking op 1 juni 2022.
De Leidend ambtenaar,
Jelle COENEGRACHTS
Directeur-generaal a.i. geneeskundige verzorging
De Voorzitster,
Anne KIRSCH

Publicatie : 2022-05-30
Numac : 2022041161

Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 29-03-2022 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 25-04-2022 de hierna volgende interpretatieregel vastgesteld:
Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten met nab-paclitaxel als actief bestanddeel.
Vraag:
In welke mate mag een farmaceutische specialiteit op basis van nab-paclitaxel terugbetaald worden in het kader van de behandeling van volwassen rechthebbenden met inoperabel lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC) bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 1% en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben ontvangen, en dit indien toegediend in combinatie met TecentriqR (atezolizumab) 840mg of in combinatie met TecentriqR 1200mg?
Antwoord :
Indien een patiënt geniet van een terugbetaling voor TecentriqR 840mg of voor TecentriqR 1200mg en voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden van § 9120000 (de behandeling van volwassen rechthebbenden met inoperabel lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC) bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 1% en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben ontvangen), is de specialiteit op basis van nab-paclitaxel vergoedbaar zonder voorafgaande machtiging, zelfs indien niet aan alle criteria van de vergoedingsvoorwaarden van de specialiteit op basis van nab-paclitaxel is voldaan, en dit voor een periode gelijk aan de duur van de machtiging voor de terugbetaling van TecentriqR 840mg of TecentriqR 1200mg en indien de aflevering van de specialiteit op basis van nab-paclitaxel wordt uitgevoerd door de ziekenhuisapotheker die TecentriqR 840mg of TecentriqR 1200mg heeft afgeleverd.
De voorgenoemde interpretatieregel treedt in werking op 1 juni 2022.
De Leidend ambtenaar,
Jelle COENEGRACHTS
Directeur-generaal a.i. geneeskundige verzorging
De Voorzitster,
Anne KIRSCH

 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.