Wet diverse bepalingen breidt toepassingsgebied van het bewijsstuk uit

2022.075

Het bewijsstuk is een document dat bestaat sinds 2015 en de patiënt een overzicht geeft van

  • welke prestaties er werden uitgevoerd
  • hoeveel hij er in totaal moet voor betalen
  • en voor welke prestaties en welk bedrag hij terugbetaling door het ziekenfonds zal ontvangen

 

Het bewijsstuk werd voornamelijk ingevoerd om de patiënt de nodige informatie te verschaffen in de situatie waarin er tegelijkertijd een vergoedbare en een niet-vergoedbare verstrekking wordt uitgevoerd.

Ook wanneer de zorgverlener het getuigschrift rechtstreeks aan het ziekenfonds overmaakt, is die verplicht het bewijsstuk aan de patiënt uit te reiken.

De Wet diverse bepalingen inzake gezondheid heeft hier nu nog een derde situatie aan toegevoegd: ook wanneer u enkel een of meerdere niet-vergoedbare verstrekkingen uitvoert (zonder dat die gecombineerd wordt/worden met een vergoedbare verstrekking), is voortaan het bewijsstuk verplicht.

In een latere fase kan er door KB ook nog opgelegd worden om meer details inzake de supplementen (de verdeling en bestemming ervan) op het bewijsstuk te vermelden. In heel wat ziekenhuizen worden artsen door de beheerder onder druk gezet om (meer) supplementen te vragen waarop dan ook bijkomende inhoudingen gebeuren.

Het Kartel heeft al meermaals gevraagd dat het voor een patiënt duidelijk moet zijn waar die supplementen naartoe gaan.

 

Hierna vindt u de tekst van het artikel uit de Wet diverse dat de ZIV-wet aanpast.

Art. 64. In artikel 53 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

4° in paragraaf 1/2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in het eerste lid worden de woorden "en samen met verstrekkingen die er wel aanleiding toe geven worden verricht" opgeheven, en wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de woorden "of in geval de zorgverlener louter verstrekkingen aanrekent aan de rechthebbende die geen aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering";
b) paragraaf 1/2 wordt aangevuld met een lid, luidende:
"De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor de door Hem bepaalde verstrekkingen voorzien dat bij de vermelding van supplementen op het bewijsstuk of enig daarmee gelijkgestelde factuur, ook de verdeling, de wijze van verdeling en de bestemming van deze supplementen wordt vermeld."

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
6 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.