Vergoedingen voor euthanasie: wet diverse bepalingen legt eerste stenen

2022.076

Op 30 mei 2022 is een uitgebreide Wet (van 18 mei 2022) inzake diverse gezondheidsbepalingen in het Staatsblad gepubliceerd. Daarin staan ook twee bepalingen die van belang zijn voor artsen die euthanasie toepassen: enerzijds voor het uitvoeren van de euthanasie en anderzijds voor het verstrekken van een advies inzake euthanasie.

Het is de verdienste van Dr. Reinier Hueting, ex-voorzitter van het Kartel, dat voor deze zaken nu -eindelijk na zovele jaren ervoor geijverd te hebben – de basis gelegd is.

De vergoeding voor het uitvoeren van de euthanasie wordt door art. 148 van de Wet diverse bepalingen ingeschreven in de euthanasiewet. Qua tarief wordt er gedacht aan € 75 (voor een huisarts te combineren met een huisbezoek en eventueel het avondtarief). Dat tarief evenals de toepassingsvoorwaarden moeten nog bij KB bepaald worden.

Daarnaast stelt art. 79 van de Wet diverse bepalingen dat het medisch advies n.a.v. een verzoek om euthanasie als een ‘volwaardige’ geneeskundige verstrekking (onder art. 34 van de Wet op de ziekteverzekering) vergoed zal kunnen worden. Ook dit moet nog verder uitgevoerd worden maar het zal wel een hele vooruitgang betekenen t.o.v. de momenteel gangbare werkwijze, waarbij de vergoeding van 168,75 betaald wordt via een individuele overeenkomst met het Consortium LEIF-EOL. Deze regeling had tot nu toe nog altijd een ‘experimenteel karakter’ en het Consortium LEIF-EOL moet werken met een gesloten budget, waardoor de uitbetalingen vaak vertraging oplopen.

Hieronder vindt u de integrale tekst van de twee bepalingen uit de Wet diverse gezondheidsbepalingen.

Art. 148. In de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wordt een hoofdstuk V/1 ingevoegd met als opschrift "Hoofdstuk V/1. Financiële bepalingen" dat de als volgt luidende artikelen 13/1 en 13/2 bevat:
"Art. 13/1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voorzien in een vergoeding voor de arts die de euthanasie toepast.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag, de voorwaarden en de modaliteiten van deze vergoeding bepalen evenals de regels voor de betaling van deze vergoeding.
Art. 13/2. De kosten voor de vergoedingen worden aangerekend op de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering."

 

Art. 79. Artikel 34, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepalingen onder 31°, luidende:
"31° het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde."

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.