Nieuw KB reumatologie over behandelingen met rituximab in dagziekenhuis

2022.102

 

Zoals we u reeds vroeger gemeld hebben, werd voor de reumatologen een opgewaardeerd toezichthonorarium gecreëerd voor behandelingen met rituximab in het dagziekenhuis.

Na de opmaak van het KB dat deze nomenclatuur regelde werd door de WHO de ATC-code van dit geneesmiddel gewijzigd en daarom wordt dit in dit nieuwe KB nu aangepast.

Aan de modaliteiten en de tarieven verandert er niets.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 1 augustus 2022 gepubliceerde KB. 

Publicatie : 2022-08-01
Numac : 2022041631
 

17 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de ATC-code L01XC met ingang van 1 januari 2022 is geschrapt en door de WHO is vervangen door de ATC-code L01F;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 17 maart 2022, houdende wijziging van artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de verstrekkingen inzake verplichte ziekteverzekering en uitkeringen, wat het dagziekenhuis betreft, de geschrapte code vermeldt in de omschrijvingen van de verstrekkingen 597310 en 597332 betreffende de honoraria voor toezicht;
Overwegende dat als gevolg van deze wijziging de verstrekkingen 597310 en 597332 niet worden vergoed;
Overwegende dat deze wijziging nadelig is voor de artsen die deze verstrekkingen aanrekenen en voor de behandelde patiënten;
Overwegende dat het voornoemde koninklijk besluit in werking treedt op 1 mei 2022, zodat voorliggend koninklijk besluit zo spoedig mogelijk moet worden gepubliceerd;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 25, § 1bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2022, worden in de omschrijvingen van de verstrekkingen 597310 en 597332 de woorden "ATC L01XC" telkens vervangen door de woorden "ATC L01F".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 juli 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 17 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…