Lijst met aan verpleegkundigen te delegeren handelingen aangepast

2022.110

 

Op 12 augustus 2022 is een KB verschenen dat de lijst van de handelingen die u aan verpleegkundige kunt toevertrouwen, uitbreidt. U vindt hieronder de integrale tekst van dit nieuwe KB.

Publicatie : 2022-08-12
Numac : 2022015210

26 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikelen 23, § 1, lid 3 en 46, § 3;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen;
Gelet op de adviezen van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, gegeven op 11 maart 2021 en 11 mei 2021;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juli 2021;
Gelet op het advies 70.058/2 van de Raad van State, gegeven op 27 september 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 februari 2016, in de kolom die de technische verpleegkundige verstrekkingen B1 bevat waarvoor geen voorschrift van de arts nodig is, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) bij punt 1. "Behandelingen", 1.1. "Ademhalingsstelsel", worden de woorden "Gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde beademing" vervangen door de woorden "Gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde en geassisteerde beademing ";
b) in de Nederlandstalige versie van punt 5. "Fysische beveiliging", worden de woorden "Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging, toezicht" vervangen door de woorden "Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, valpreventie, toezicht";
c) punt 6. "Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose en de behandeling", wordt aangevuld met de woorden:
"Behandeling, verwerking, analyse en archivering van de gegevens van medische onderzoeken.
Beheer en onderhoud van materieel en producten in medische onderzoeks- en behandeldiensten.
Deelname aan de kwaliteitscontrole en -borging en toepassen van de beschermingsmaatregelen in onderzoeks- en behandeldiensten en -functies.".
Art. 2. In de bijlage I van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 februari 2016, in de kolom die de technische verpleegkundige verstrekkingen B2 bevat waarvoor een voorschrift van de arts nodig is, bij punt 1. "Behandelingen", 1.7. "Medicamenteuze toedieningen", worden de woorden "Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen:" aangevuld met een nieuwe streepje, luidende:
"- intraosseus.".
Art. 3. In de bijlage II van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 april 2019, bevattende de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, kunnen worden toevertrouwd, worden de woorden "Bediening van toestellen voor medische beeldvorming." vervangen door de woorden "Uitvoering van onderzoeken en behandelingen in de medische, nucleaire en radiotherapeutische beeldvorming. Het inspuiten van contraststoffen wordt uitgevoerd onder vorm van assistentie.".
Art. 4. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 26 juni 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
5 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367