Aanpassing van erkenningscriteria buitenlandse stages

2022.120

Op 31 augustus 2022 is een ministerieel besluit (MB) verschenen dat de criteria voor het volgen van stages in het buitenland aanpast. In dat opzicht werd art. 11 van het MB van 23 april 2014 gewijzigd.

Zo kan men voortaan voor een titel van niveau 3 zijn stage ‘geheel of gedeeltelijk’ in een ander land van de EU (of een ‘gelijkgesteld’ land) volgen.

Voor een titel van niveau 2 gaat het om ‘maximum 1/3’.

Hierna vindt u zowel de tekst van het nieuwe MB als van het oude art. 11.

23 APRIL 2014. - [Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten].

  Art. 11.[1 § 1. In afwijking van artikel 1 van dit besluit is dit artikel niet van toepassing op de erkenning van arts-specialisten voor alle titels van niveau 3.]1
  [1 § 2.]1 De kandidaat-specialist kan maximum één derde van de duurtijd van zijn stage in [1 een andere lidstaat van de Europese Unie, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen lid is van de Europese Unie, of in een Staat waarmee de Europese Unie en haar lidstaten een associatieovereenkomst afgesloten hebben die in werking is getreden en die bepaalt dat, in het kader van de toegang tot en de uitoefening van een beroepsactiviteit, hun onderdanen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun nationaliteit,]1 verrichten.
  [1 § 3.]1 De kandidaat-specialist kan een gedeelte van zijn stage in [1 een andere lidstaat van de Europese Unie, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen lid is van de Europese Unie, of in een Staat waarmee de Europese Unie en haar lidstaten een associatieovereenkomst afgesloten hebben die in werking is getreden en die bepaalt dat, in het kader van de toegang tot en de uitoefening van een beroepsactiviteit, hun onderdanen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun nationaliteit,]1 verrichten op voorwaarde dat :
  1° de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te superviseren, erkend is conform de nationale wetgeving van het gastland voor de opleiding van de kandidaat-specialisten;
  2° een overeenkomst wordt afgesloten tussen de coördinerende stagemeester, de kandidaat-specialist en de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te superviseren in het gastland . In de overeenkomst worden minstens de modaliteiten van de stage, de billijke vergoeding, de eindtermen van de stage evenals de modaliteiten op basis waarvan de kandidaat-specialist de voordelen van een beroepsverzekering geniet, vastgesteld;
  [1 § 4.]1 De persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te superviseren in het gastland wordt genotificeerd bij de FOD Volksgezondheid en wordt geregistreerd op een lijst die wordt bijgehouden door bovenvermelde overheidsdienst

 

18 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten, Publicatie : 2022-08-31, Numac : 2022021061

De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 3, tweede lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten;
Gelet op het advies van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, gegeven op 10 juni 2021;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juni 2022;
Gelet op advies nr. 71.712/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. Het huidige besluit heeft als doel de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013, om te zetten.
Art. 2. In artikel 11 van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:
"De kandidaat-specialist voor alle titels van niveau 3 kan zijn stage geheel of gedeeltelijk verrichten in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen lid is van de Europese Unie, of in een Staat waarmee de Europese Unie en haar lidstaten een associatieovereenkomst afgesloten hebben die in werking is getreden en die bepaalt dat, in het kader van de toegang tot en de uitoefening van een beroepsactiviteit, hun onderdanen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun nationaliteit.";
2° In paragraaf 2 worden de woorden "voor alle titels van niveau 2" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat-specialist" en de woorden "kan maximum";
3° een nieuwe paragraaf 5 wordt toegevoegd, luidende: "Bij afwezigheid van specifieke wetgeving met betrekking tot de erkenning voor het superviseren van opleidingen in het gastland, kan worden afgeweken van paragraaf 3, 1°, mits:
- een bevestiging van afwezigheid van de specifieke wetgeving voor de betrokken medische discipline door de bevoegde autoriteiten van het gastland wordt voorgelegd aan de bevoegde Belgische autoriteiten,
- voorafgaand advies van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen .".
Brussel, 18 augustus 2022.
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE
 

 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
7 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.132

ASGB/Kartel stemt tegen het budget 2023

We beseffen zeer goed dat het moeilijke budgettaire tijden zijn en dat het voor de minister, het kabinet én het RIZIV moeilijk balanceren is. Toch hebben we het voorstel voor het budget 2023 niet goedgekeurd.

De reden is niet dat we om nog meer middelen vragen, maar wél dat we meer inspraak én transparantie wensen in de besteding van de ons toegewezen middelen.

Onze centrale argumenten om tegen te stemmen zijn meer bepaald de volgende:

2022.135

Nieuw KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming

 

Op 3 oktober 2022 is een KB verschenen  i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

Het betreft een aanpassing van de toepassingsregel die de discipline van de voorschrijver uitbreidt tot de urgentist en de intensivist.

(459955-459966 Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen).

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB dat in werking treedt op 1 december 2022. 

 

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033370

2022.134

Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367