Ook anticipatieve index van 2% voor HAIO-vergoeding

2022.140

Een KB van 17 juli 2009 regelt het bedrag en de voorwaarden van de vergoeding die voor een HAIO toegekend wordt aan het zgn. coördinatiecentrum (ICHO). Dit KB bevat een indexatiemechanisme aan de hand waarvan deze vergoeding elk jaar geïndexeerd wordt. Dit jaar komt daar uitzonderlijk een tussentijdse index van 2% voor het opleidingsjaar 2022-2023 bij waardoor het bedrag van de vergoeding op € 33.825,52 komt. Het KB daaromtrent is op 12 oktober jl. in het Staatsblad verschenen.

Ingevolge dit KB zijn de volgende bedragen van toepassing vanaf oktober 2022:

° 3 109,17 euro bruto opleidingsvergoeding voor een 1stejaars haio

° 3 233,32 euro bruto opleidingsvergoeding voor een 2dejaars haio;

° 3 357,68 euro bruto opleidingsvergoeding voor een 3dejaars haio.

 

De integrale tekst van het op 12 oktober 2022 gepubliceerde KB vindt u hierna.

Publicatie : 2022-10-12
Numac : 2022033605

3 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 55, § 1, gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2019;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen;
Gelet op het advies van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, gegeven op 27 juni 2022;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 6 juli 2022;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 11 juli 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 augustus 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 25 september 2022;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 2, § 1 van koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen wordt aangevuld met een lid, luidende: "In uitzondering op het eerste lid bedraagt de vergoeding voor het opleidingsjaar van 1 juli 2022 tot 31 juni 2023 33.825,52 EUR."
Art. 2. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 oktober 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
14 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.