Aanvraag stagemeestervergoeding mogelijk vanaf 17 oktober 2022

2022.141

Erkende stagemeesters kunnen een vergoeding ontvangen voor de opleiding van kandidaat-artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). Het KB dat de vergoeding voor het referentiejaar 2021 bepaalt, is vandaag, 17 oktober 2022, in het Staatsblad verschenen.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 17 oktober verschenen KB.

Publicatie : 2022-10-17
Numac : 2022033575

25 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 55, § 1, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten;
Gelet op het advies van de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen, gedaan op 30 augustus 2021;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 11 mei 2022;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 16 mei 2022;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 20 juli 2022;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 juni 2021, wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor het referentiejaar 2021 wordt dit bedrag vastgesteld op 672,04 EUR".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 september 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reacties

Hopelijk wordt het dan ook adequaat uitbetaald...

Somville

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
12 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.