Publicatie van KB inzake verlenging Covid-19 voorschotten tot maart 2022

2022.146

 

Op 31 oktober 2022 is een KB verschenen dat het KB van 30 oktober 2022 inzake de Covid-19 voorschotten voor ziekenhuizen wijzigt. De kern van de zaak is dat de tegemoetkomingen uit dit KB verlengd worden tot 31 maart 2022 (i.p.v. tot 30 september 2021). De afrekeningen vinden ten vroegste in het tweede semester van 2022 plaats.

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe wijzigings-KB.

 

Publicatie : 2022-10-31
Numac : 2022033371

6 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 101, laatstelijk gewijzigd door de wet van 13 juni 2021, en artikel 105, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2016;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, artikel 3/1, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 35 van 24 juni 2020, bekrachtigd bij de wet van 24 december 2020;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie;
Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 24 februari 2022;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 juni 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 juli 2022;
Gelet op het Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 18 juli 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de vierde golf van de COVID-19 epidemie nog belangrijke financiële gevolgen had voor de ziekenhuizen en de beschikbaarheid opeiste van de zorgverleners in de ziekenhuizen ;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 3, § 1, b) en c), van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2021 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 december 2021, worden de woorden "30 september 2021" telkens vervangen door de woorden "31 maart 2022".
Art. 2. In artikel 7, § 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2021, worden woorden "30 september 2021" vervangen door de woorden "31 maart 2022".
Art. 3. In artikel 8, § 3, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2021, wordt het vierde lid vervangen als volgt:
"De verhouding zoals bedoeld in het eerste lid wordt gehanteerd voor de interne verdeling binnen het ziekenhuis van de deelbudgetten die zowel van toepassing zijn op de zelfstandige als de gesalarieerde zorgverleners. Voor de interne verdeling van de bedragen van de tegemoetkoming van artikel 7 met betrekking tot respectievelijk 2021 en 2022 wordt gebruik gemaakt van de verhouding per ziekenhuis op basis van de lijsten voor 2020.".
Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 september 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin "De derde voorlopige afrekening met betrekking tot 2021 en eventuele rechtzettingen voor de voorgaande semesters, wordt ten vroegste uitgevoerd in het tweede semester 2021." vervangen als volgt:
"De derde voorlopige afrekening met betrekking tot de tegemoetkomingen voor 2021 en 2022 en eventuele rechtzettingen aangaande de voorlopige afrekeningen van de voorgaande semesters, worden ten vroegste uitgevoerd in het tweede semester 2022.";
2° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "met betrekking tot het eerste semester 2021" vervangen door de woorden "met betrekking tot 2021 en 2022".
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 november 2020.
Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 september 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE
 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 14 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.