Soft echelonnering: rechtzetting van datum van inwerkingtreding

2022.148

 

Op 6 mei 2022 werd een KB gepubliceerd dat het remgeld regelt voor een reeks nieuwe raadplegingscodes van specialisten in het kader van de soft echelonnering, waarbij patiënten minder remgeld betalen nadat ze zijn doorverwezen door een huisarts. We verwijzen daarvoor naar ons ledenbericht uit de volgende link: https://www.asgb.be/node/28352.

Op 8 november 2022 is nu een ‘rechtzettings-KB’ verschenen. In dat van 6 mei was namelijk 1 juli 2022 als datum van inwerkintreding voor het verlaagd remgeld opgenomen, terwijl de nieuwe raadplegingscodes al sinds 1 februari 2022 in voege waren. Met het nieuwe KB van 8 november wordt deze materiële fout rechtgezet: het verlaagd remgeld geldt nu ook sinds 1 februari 2022.

Hierna vindt u de integrale tekst van het ‘rechtzettings-KB’.

Publicatie : 2022-11-08
Numac : 2022033254

31 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 28 november 2021 tot wijziging van het hoofdstuk II van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen nieuwe codes invoert voor verstrekkingen in verband met raadplegingen bij artsen- specialisten;
Overwegende dat deze verstrekkingen op 1 februari 2022 in werking zijn getreden;
Overwegende dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige, pas vanaf 1 juli 2022 voorziet in de toepassing van de echelonnering op deze verstrekkingen;
Overwegende dat de datum van inwerkingtreding die het gevolg is van een materiële fout, een ernstig nadeel berokkent aan de patiënten die van echelonnering kunnen genieten;
Overwegende dat dit koninklijk besluit, waarbij de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 maart 2022 wordt gecorrigeerd, zo spoedig mogelijk dient te worden gepubliceerd.
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige, wordt vervangen als volgt :
" Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021 met uitzondering van artikel 1 dat heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2022.".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 maart 2022.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 31 augustus 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 19 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.