Nieuw KB over zorgprogramma’s beroertezorg

2022.154

 

Op 22 nov 2022 is een KB m.b.t. de erkennings- en programmatienormen voor het zorgprogramma beroertezorg gepubliceerd. Dit KB is gebaseerd op een advies van de FRZV van 12 mei 2022 waarin aangeraden werd om met de volgende criteria rekening te houden:

  •     Een aantal trombectomieën per centrum van gemiddeld 50 over de laatste drie jaar
  •     Een afstandscriterium tussen twee centra van 25 km (en 8 km in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB van 22 nov 2022.

In de pdf als bijlage bij dit bericht vindt u het advies van de FRZV.

Publicatie : 2022-11-22
Numac : 2022033587

20 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikelen 12, § 2, 12, § 3, gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017, 60, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017 en artikel 82, gewijzigd bij de wet van 28 februari 2019;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn, artikel 2sexies, § 2, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en vervangen bij de wet van 16 december 2018;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures";
Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 12 mei 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juli 2022 ;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, d.d. 14 juli 2022;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het advies nr. 72.043/1/V van de Raad van State, gegeven op 6 september 2022, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden
Artikel 1. Artikel 20 van het het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden, wordt aangevuld met een lid luidende:
`Het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" mag niet worden uitgebaat op verschillende vestigingsplaatsen van eenzelfde ziekenhuis of een ziekenhuisassociatie.'.
Art. 2. In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een afdeling 2/1 ingevoegd die de artikelen 21/1 en 21/2 bevat luidende:
`Afdeling 2/1. Activiteitsniveau en geografische spreiding
Art. 21/1. Om erkend te worden dient het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" minimum 50 trombectomiën te verrichten als jaarlijks gemiddelde over de laatste drie jaar voor de erkenning. Enkel trombectomiën die voor de datum van aanvraag van de erkenning werden uitgevoerd, komen in aanmerking om het jaarlijks gemiddelde te berekenen.
Indien in uitvoering van het eerste lid het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's `acute beroertezorg met invasieve procedures' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures", niet volledig is ingevuld, kan een ziekenhuis in afwijking op het eerste lid op basis van een omstandige motivering van de medische ervaring en verwachte evolutie daaromtrent een erkenning krijgen met dien verstande dat er in het derde jaar na de erkenning aan de voorwaarde van minimum 50 trombectomiën te verrichten moet zijn voldaan.
Om erkend te blijven dient het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" minimum 50 trombectomiën te verrichten als jaarlijks gemiddelde over drie jaar voor de verlenging van de erkenning.'.
Art. 21/2. De vestigingsplaats waarop het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" wordt uitgebaat bevindt zich op minimum 25 km in vogelvlucht van elke andere vestigingsplaats waarop een gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" wordt uitgebaat die behoort tot de bevoegdheid van dezelfde overheid bevoegd voor de erkenning in toepassing van de artikelen 128, 130, 135 of 138 van de Grondwet.
Indien de vestigingsplaats waarop het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" wordt uitgebaat gelegen is in een Gewest met meer dan 7000 inwoners per km2, bevindt ze zich op minimum 8 km in vogelvlucht van elke andere vestigingsplaats waarop een gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" wordt uitgebaat binnen hetzelfde Gewest, ongeacht welke overheid bevoegd is voor de erkenning van bedoelde zorgprogramma's in toepassing van de artikelen 128, 130, 135 of 138 van de Grondwet.'.
Art. 3. In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een afdeling 6 ingevoegd die artikel 28/1 bevat luidende:
`Afdeling 6. Overgangsbepaling
Art. 28/1. Gedurende een overgangsperiode van 2 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedure, mag in afwijking van artikel 20, derde lid, het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" worden uitgebaat op twee vestigingsplaatsen van een ziekenhuisassociatie onder volgende voorwaarden :
1° op de datum van inwerkingtreding van bedoeld koninklijk besluit van 20 september 2022 is er sprake van een gestructureerde samenwerking tussen beide gespecialiseerde zorgprogramma's;
2° het gespecialiseerd zorgprogramma beantwoordt op beide vestigingsplaatsen aan alle erkenningsnormen vastgesteld in onderhavig besluit behalve wat betreft het activiteitsniveau bedoeld in artikel 21/1 waaraan gezamenlijk wordt beantwoord door beide gespecialiseerde zorgprogramma's;
3° beide gespecialiseerde zorgprogramma's maken het voorwerp uit van één erkenning;
4° voor wat betreft de toepassing van de regelen inzake het maximum aantal zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedure, worden de twee samenwerkende gespecialiseerde zorgprogramma's als één zorgprogramma in rekening gebracht;
5° ten laatste twee jaar na de datum van inwerking treding van bedoeld koninklijk besluit van 20 september 2022 worden beide gespecialiseerd zorgprogramma's als één gespecialiseerd zorgprogramma dat aan alle erkenningsnormen vastgesteld in onderhavig besluit voldoet, gegroepeerd en uitgebaat op een van beide vestigingsplaatsen.'.
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"
Art. 4. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximumaantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 oktober 2019, worden de woorden `waarvan 7 gelegen op het grondgebied van het Vlaams Gewest, 5 op het grondgebied van het Waals Gewest, en 3 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' vervangen door de woorden "waarvan maximum 8 per erkennende overheid".
HOOFDSTUK 3. - Algemene bepaling
Art. 5. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 20 september 2022

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
12 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024