Minder ziekteattesten voor 1 dag voortaan?

2022.155

 

Op 18 november jl. is de wet verschenen die stelt dat werknemers drie maal per jaar geen ziekteattest aan hun werkgever hoeven te bezorgen voor een ziekte van 1 dag en/of een 1ste ziektedag van een langere periode. Deze wet treedt in werking op 28 november 2022.

Laat ons eerst positief zijn: het gaat hier om een stap in de goede richting waardoor de attesten-overlast hopelijk toch al iets zal dalen. Anderzijds zou die positieve impact echter wel eens vrij beperkt kunnen zijn.

Ten eerste zullen patiënten deze vrijstelling van drie keer de facto wellicht enkel gebruiken voor arbeidsongeschiktheden van 1 dag en niet voor de 1ste dag van een langere periode, want in dat tweede geval hebben ze toch nog altijd een attest nodig vanaf de 2de dag ziekte.

Ten tweede kwamen patiënten in het verleden nu ook weer niet zó vaak om een attest van slechts 1 dag vragen.

En ten derde is het toepassingsgebied van deze vrijstelling ten belope van drie keer vrij beperkt, want ze geldt in principe alleen voor patiënten die in bedrijven van minstens 50 werknemers werken. Kleinere bedrijven kunnen in hun arbeidsreglement immers een bepaling opnemen dat deze vrijstelling bij hen in het bedrijf niet geldt. Gevolg: in deze bedrijven, … en dat is natuurlijk de meerderheid van de bedrijven, zal alles waarschijnlijk bij het oude blijven.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het betrokken wetsartikel uit de zgn. Wet diverse bepalingen arbeidsongeschiktheid.

Publicatie : 2022-11-18
Numac : 2022206608

30 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift in geval van arbeidsongeschiktheid
Art. 2. In artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende:
" § 2/1. In afwijking van § 2, tweede en derde lid, is de werknemer er driemaal per kalenderjaar niet toe gehouden een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. In voorkomend geval deelt hij de werkgever onmiddellijk mee op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.
De ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken van het eerste lid door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.".

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.