Nomenclatuur voor complexe oncologische orbitachirurgie

2023.006

Op 6 januari 2023 is een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor oftalmologie gepubliceerd.

Het betreft een zeer laattijdige uitvoering van het akkoord 2020 (4.3.5. Orbitachirurgie.

Een vergoeding wordt voorzien voor de complexe oncologische orbitachirurgie.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB. Als bijlage bij dit bericht vindt u de ondersteunende nota van de NCAZ.

Publicatie : 2023-01-06
Numac : 2022034808

11 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), §§ 1 en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 8 maart 2022;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 8 maart 2022;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 14 maart 2022;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 20 april 2022;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 25 april 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 18 oktober 2022;
Gelet op advies 72.435/2 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 14, h), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 november 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, I., 5°,
a) wordt de omschrijving van de verstrekking 247052-247063 vervangen als volgt:
"Enucleatie of evisceratie met insertie van een sfeer in de resterende scleraholte met het oog op het later aanpassen van een oogprothese";
b) wordt de verstrekking 247214-247225 ingevoegd na de verstrekking 247052-247063, luidende:
"247214-247225
Enucleatie wegens maligne intraoculaire tumor, met insertie van een sfeer met oog op het later aanpassen van een oogprothese . . . . . N 700";
c) wordt de verstrekking 247236-247240 ingevoegd na de verstrekking 247074-247085, luidende:
"247236-247240
Exenteratie van de oogholte, als enige ingreep inclusief reconstructie . . . . . N 850";
d) worden in de omschrijving van de verstrekking 247096-247100 de woorden "het voorste deel van de" ingevoegd tussen het woord "van" en het woord "oogholte";
e) wordt de omschrijving van de verstrekking 247111-247122 vervangen als volgt:
"Verwijderen van een tumor van de oogholte gelegen achter de equator van de oogbol zonder beentrepanatie";
f) wordt de omschrijving van de verstrekking 247133-247144 vervangen als volgt:
"Verwijderen van een tumor van de oogholte met frontale of temporale osteotomie";
g) wordt de verstrekking 247155-247166 vervangen als volgt:
"247155-247166
Reconstructie van de bovenste of onderste fornix met enten (slijmvlies, dermo-epidermaal of huid, het nemen van de enten inbegrepen), enige of hoofdoperatietijd . . . . . N 400";
h) wordt de verstrekking 247170-247181 vervangen als volgt:
"247170-247181
Reconstructie van de bovenste of onderste fornix met enten (slijmvlies, dermo-epidermaal of huid, het nemen van de enten inbegrepen), bijkomende of voorbereidende operatietijd . . . . . N 150";
i) wordt de verstrekking 247192-247203 vervangen als volgt:
"247192-247203
Behandeling van zware recente destructies na trauma van de orbitale streek: behandeling van een perforerende wonde van de oogbol met herstel van een ooglidlaceratie of van een coloboma van het ooglid . . . . . N 650";
2° paragraaf 2 wordt aangevuld als volgt:
"9° De verstrekkingen die bepaald zijn in § 1. -I. Heelkundige verstrekkingen., 5° Ingrepen in de oogholte, mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen die bepaald zijn in § 1. -I. Heelkundige verstrekkingen., 6° Ingrepen op de spieren.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 11 december 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.012

Schrijf u in voor het ASGB-congres, een betere zorg voor patiënt én arts

Wanneer en waar? Zaterdag 11 maart 2023 vanaf 9 uur in Flanders Meeting & Convention Center te Antwerpen (de Elisabeth-zalen naast de Zoo, ingang via Carnotstraat 4)

Hoe inschrijven? U kunt zich inschrijven t.e.m. 28 februari 2023 via het webformulier in deze link: https://www.asgb.be/form/inschrijving-symposium

2023.016

ASGB/Kartel steunt de wachtposten in hun vraag om betere financiering

De huisartsenwachtposten hebben het (vaak) moeilijk om de eindjes nog aan mekaar te knopen. Grote boosdoener is de fikse stijging van de werkingskosten (van vooral personeel en vervoer maar ook van bv. infrastructuur en energie). De lonen van het personeel bv. hebben een index van ruim 13% ondergaan … terwijl het budget dat door Riziv ter beschikking gesteld wordt amper aan 8% komt.

2023.015

Huisartsen kunnen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht voorschrijven

 

Op 18 januari 2023 is een KB met een wijziging aan de nomenclatuur van art. 17§1 gepubliceerd. Dit KB treedt in werking op 1 maart 2023 en laat nu ook toe dat huisartsen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht kunnen voorschrijven.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf bij dit bericht vindt u de desbetreffende nota uit de NCAZ.

Publicatie : 2023-01-18
Numac : 2023030016