Opwaardering consult pediater bij kinderen met eetstoornissen

2023.011

 

Op 17 januari 2023 is een KB verschenen met nieuwe nomenclatuur voor de pediater. Het KB treedt in werking op 1 februari 2023 en betreft een opwaardering van het consult van de pediater bij kinderen met eetstoornissen opgenomen in een K-dienst (hoger honorarium en 2x per week).

Op vraag van onze leden heeft ASGB/Kartel dit project ingediend voor het akkoord 2022-2023.

Daarnaast hebben we een voorstel ingediend om de pediater te vergoeden voor deelname aan het multidisciplinair overleg voor dezelfde doelgroep.Het budget daarvoor moest voorzien worden in de transversale lijn: somatische zorg bij psychiatrische patiënten. De besprekingen hierover lopen nog.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB en in de wordfiles als bijlage bij dit bericht vindt u de voorstellen van ASGB/Kartel. 

Publicatie : 2023-01-17
Numac : 2022030162

22 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 8 maart 2022;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 8 maart 2022;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 14 maart 2022;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 11 mei 2022;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 16 mei 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 september 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 21 oktober 2022;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 14 november 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2022, worden de volgende verstrekking en toepassingsregel na de verstrekking 596540 en haar toepassingsregel ingevoegd:
"596724
Honorarium voor het pediatrisch onderzoek, uitgevoerd bij een opgenomen rechthebbende, jonger dan 18 jaar, gehospitaliseerd in een dienst K in het kader van een eetstoornis, met een maximale frequentie van twee keren per week, door een arts-specialist in de kindergeneeskunde op voorschrift van een arts-specialist in de psychiatrie die het toezicht uitoefent, met schriftelijk verslag in het medisch dossier . . . . . C 53
De verstrekking 596724 mag niet gecumuleerd worden door de arts-specialist in de kindergeneeskunde of door de arts-specialist in de psychiatrie met de verstrekkingen 599082, 596525 en 596540 tijdens dezelfde opnameperiode.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 22 december 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024