Interpretatieregel over implanteerbaar materiaal

2023.014

Op 18 januari 2023 is een interpretatieregel over implanteerbaar materiaal in het Staatsblad gepubliceerd. U vindt hierna de integrale tekst van deze regel.

Publicatie : 2023-01-18

Numac : 2022042536

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEIDRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 1 september 2022, en in uitvoering van artikel 22,4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 24 oktober 2022 de hiernagaande interpretatieregel aangepast:

Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:

INTERPRETATIEREGEL 13

VRAAG

Welke type materiaal is door de woorden "implanteerbaar materiaal" in een omschrijving van een verstrekking in categorie II (Invasieve medische hulpmiddelen voor niet-langdurig gebruik) van de Lijst gedekt?

ANTWOORD

Als de formulering "implanteerbaar materiaal" gebruikt wordt in een verstrekking in categorie II in de Lijst, moet het volgende begrepen worden: een implanteerbaar medische hulpmiddel zoals bedoeld in de verordening (UE) 2017/745 (MDR) gebruikt tijdens een viscerosynthese of endoscopische ingreep en gebruikt om een ligatuur of hechting te doen (hechtingsversterkingen inbegrepen), met uitzondering van de medische hulpmiddelen die via een andere verstrekking van de Lijst van een tegemoetkoming van de verzekering genieten.

De interpretatieregel 13 treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 24 oktober 2022.

De Leidend Ambtenaar, De Voorzitster,

J. COENEGRACHTS A. KIRSCH

Directeur-generaal geneeskundige verzorging

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
11 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.046

New deal-praktijken moeten financiële gegevens registreren tegen 19 april 2024

 

Indien uw praktijk één van de praktijken is die sinds 1 april jl. in het systeem van de New deal werkt, dient u een aantal financiële gegevens in ProGezondheid te registreren.

Het gaat om het bankrekeningnummer en de ‘fiscale bestemmeling’.

Het RIZIV vraagt om dit uiterlijk op 19 april 2024 te doen. Dat is nodig opdat de ziekenfondsen de betalingen in het kader van de capitatiefinanciering zouden kunnen uitvoeren.

2024.045

Aanpassingen aan euthanasiewet gepubliceerd

 

Op 29 maart 2024 is een wet gepubliceerd die aanpassingen doorvoert aan de euthanasiewet. 

Het gaat om een uitgebreide wet inzake justitie waarvan hfdst 10 op euthanasie betrekking heeft. De aanpassingen gaan in voege op 8 april 2024.

De belangrijkste aanpassing is dat er een meer adequaat straffensysteem komt. 

2024.044

Twee nieuwe interpretatieregels inzake geneesmiddelen

 

Op 29 maart 2024 werden twee interpretatieregels vanwege de CTG in het Staatsblad gepubliceerd. 

De eerste is in voege getreden op 1 april jl. en heeft betrekking op de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten met obinutuzumab als actief bestanddeel.

De tweede is buiten werking getreden op 1 april jl. en heeft betrekking op de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten op basis van tocilizumab.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze twee interpretatieregels.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID