Nieuw KB over de aanrekenbaarheid van A-honoraria op spoedgevallen

2023.056

 

In het Staatsblad van 15 maart 2023 is een KB gepubliceerd over de aanrekenbaarheid van de A-honoraria op de spoedgevallen. Het treedt in voege op 1 mei 2023.

De DGEC is al enkele jaren bezig met een doorlichting van de facturatie op de spoedgevallen. Er werden daarbij al heel wat onregelmatigheden, in sommige gevallen in de termen van de DGEC manifeste fraude, vastgesteld. Terugvorderingen zouden ook al geëist zijn.

Met dit KB tracht men de aanrekening van de A-honoraria al te beperken tot de gekwalificeerde artsen die effectief de intramurale permanentie waarnemen. De hoofdarts wordt mee en meer betrokken in de correcte opvolging.

Hierna vindt u de tekst van het nieuwe KB en als bijlage bij dit bericht de ondersteunende nota van de NCAZ.

26 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, Publicatie : 2023-03-15, Numac : 2023040947

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2022;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2022;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 27 juni 2022;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 31 augustus 2022;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 5 september 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 22 december 2022;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 17 januari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 mars 2022, worden de volgende toepassingsregels ingevoegd na de omschrijving van de verstrekking 590730:
"Het gebruik van de verstrekkingen 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796 of 590811 is voorbehouden aan de artsen die de medische permanentie uitoefenen in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg.
De hoofdarts is medeverantwoordelijk voor het correct aanrekenen van de verstrekkingen.
De hoofdarts houdt een lijst bij van de artsen die instaan voor de permanentie in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg met inbegrip van hun kwalificatie: (geaccrediteerde) arts-specialist in de urgentie geneeskunde, (geaccrediteerde) arts-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, (geaccrediteerde) huisarts met een brevet in acute geneeskunde, (geaccrediteerde) arts-specialist in 1 van de 13 basisdisciplines zoals vermeld in koninklijk besluit van 27 april 1998, en de arts-specialist in opleiding in 1 van de 13 basisdisciplines zoals vermeld in koninklijk besluit van 27 april 1998.
De hoofdarts houdt de lijst bij op een naar inhoud door het Verzekeringscomité goedgekeurd document, dat op hun vraag aan de verzekeringsinstellingen of aan de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle elektronisch wordt overgemaakt.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 februari 2023.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
8 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.059

Impressies van ASGB-debat over de gezondheidszorg van de toekomst

 

Artsenkrant heeft een mooie impressie gemaakt van het debat over de gezondheidszorg van de toekomst dat zaterdag jl. op ons congres gevoerd werd.

https://www.artsenkrant.com/actueel/de-olifant-in-de-kamer/article-normal-66019.html

https://www.artsenkrant.com/magazine/einde-van-de-wereld-nog-niet-in-zicht/article-normal-66031.html

2023.050

Terugblik op geslaagd ASGB-congres

 

Op ons congres van zaterdag jl. werden een aantal interessante debatten en discussies gevoerd. De medische pers was goed vertegenwoordigd.

Hierna vindt u de links naar drie sfeerreportages van De Specialist/Medisfeer over het debat “Zorglandschap voor de toekomst”.

Link naar discussie over de honoraria https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/honoraria-niet-onder-druk-als-staatsschuld-almaar-stijgt.html

2023.069

GMD chronische patiënten: leeftijdsuitbreiding nu pas in Staatsblad

 

In 2022 werd het toepassingsgebied van het verhoogd GMD fors uitgebreid: enerzijds werd de beginleeftijd van 45 jaar naar 30 jaar verlaagd en anderzijds werd de eindleeftijd van 75 jaar naar 85 jaar verhoogd. In een bericht van 7 maart 2022 schreven we al dat dit onmiddellijk (lees: al in 2022) toegepast kon worden maar dat het nog een hele tijd zou duren voor dit in het Staatsblad gepubliceerd zou worden, zie https://www.asgb.be/node/28325.