GMD chronische patiënten: leeftijdsuitbreiding nu pas in Staatsblad

2023.069

 

In 2022 werd het toepassingsgebied van het verhoogd GMD fors uitgebreid: enerzijds werd de beginleeftijd van 45 jaar naar 30 jaar verlaagd en anderzijds werd de eindleeftijd van 75 jaar naar 85 jaar verhoogd. In een bericht van 7 maart 2022 schreven we al dat dit onmiddellijk (lees: al in 2022) toegepast kon worden maar dat het nog een hele tijd zou duren voor dit in het Staatsblad gepubliceerd zou worden, zie https://www.asgb.be/node/28325.

En kijk nu: ruim een jaar later, op 24 maart jl., is dit toch wel gebeurd zeker!! Hierna vindt u de integrale teksten van de betrokken KB’s.

14 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier, Publicatie : 2023-03-24, Numac : 2023041252

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36septies, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier;
Gelet op het advies van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 14 maart 2022;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 23 maart 2022;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 28 maart 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juli 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 1 september 2022;
Gelet op het advies nr. 72.108/2 van de Raad van State, gegeven op 21 september 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2, 9°, van het koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier, worden de woorden "tussen het jaar van zijn 45e verjaardag tot het jaar van zijn 75e verjaardag" vervangen door de woorden "tussen het jaar van zijn 30ste verjaardag tot het jaar van zijn 85ste verjaardag;
Art. 2. Overgangsbepaling: de in de artikelen 5, § 2, 3°, a), en 6, § 2, van hetzelfde besluit bedoelde termijnen van betaling van de verhoogde honoraria bedoeld in artikel 2, 9°, van hetzelfde besluit, die afliepen in het eerste semester van 2022 worden verlengd tot 30 juni 2022, indien het een rechthebbende betreft die tussen het jaar van zijn 30ste verjaardag tot het jaar van zijn 45ste verjaardag en tussen het jaar van zijn 75ste verjaardag tot het jaar van zijn 85ste verjaardag, het statuut chronische aandoening had in het jaar voorafgaand aan de opening of de verlenging van het globaal medisch dossier.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 maart 2023.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

14 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot globaal medisch dossier, Publicatie : 2023-03-24, Numac : 2023041250

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 8 maart 2022;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 8 maart 2022;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 14 maart 2022;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 23 maart 2022;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 maart 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juli 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 1 september 2022;
Gelet op advies 72.107/2 van de Raad van State, gegeven op 21 september 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het advies nr. 269/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 21 december 2022;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2, B, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 november 2021 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht in de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 102771:
1) in de eerste toepassingsregel wordt het punt g) vervangen als volgt:
"g) voor een patiënt van 30 tot en met 84 jaar die het statuut chronische aandoening geniet, diverse klinische en biologische gegevens die nuttig zijn voor de evaluatie van de gezondheidstoestand van de patiënt en voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg.";
2) in de zevende toepassingsregel worden de woorden "vanaf het jaar van de 45e verjaardag tot het jaar van de 75e verjaardag" vervangen door de woorden "vanaf het jaar van de 30ste verjaardag tot het jaar van de 85ste verjaardag".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 maart 2023.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
12 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten