Verlenging standstill supplementen: nog niet definitief afgeklopt !

2023.081

 

Vandaag, 20 april 2023, communiceert Minister F. Vandenbroucke dat de standstill van de ereloonsupplementen verlengd wordt tot einde 2023. Dit is evenwel voorbarig.

Er was een informeel akkoord op de Taskforce Hervorming Ziekenhuisfinanciering van 31/03/2023, waarbij wij in een minderheidspositie stonden met onze kritiek op de onwil om de regionale verschillen in maximumpercentages te harmoniseren én met onze kritiek op de afwezigheid van een evaluatie van eventuele verhogingen van afdrachten op de honoraria omwille van deze standstill. We hebben deze punten ter zitting gemaakt, maar in een democratie maak je je punt en beslist de meerderheid.

Gisteren bleek op de Paritaire Commissie Artsen-ziekenhuizen tot onze tevredenheid dat ook Zorgnet-Icuro onze kritiek deelt. Daarom werd er nog geen formeel akkoord gevonden en werd beslist om de discussie rond de maximumtarieven te beslechten op de volgende Taskforce van 28/04.

Een standstill is een bewarende maatregel in afwachting van een meer structurele hervorming. We beseffen dat supplementen een onontkoombare aanvulling zijn voor de totale ziekenhuisfinanciering, maar we willen wel dat de excessen worden aangepakt. We willen niet langer dat heel het medisch corps om de haverklap wordt weggezet als graaiers. Is er wanneer een ziekenhuis tot 400% supplementen nodig heeft geen probleem met de bedrijfsvoering? Er is het voorbije jaar wat dat betreft geen enkele maatregel genomen.

We stellen al jaar en dag voor om te beginnen met het verhogen van de transparantie voor de patiënt. Voor het gros van de verstrekkingen kunnen de ereloonsupplementen vermeld worden in euro i.p.v. in een nietszeggend percentage. Er is het voorbije jaar, alweer, niets mee gebeurd.

Met andere woorden, ondanks de jubelende berichten van de minister is er voor de patiënt in wezen niets veranderd. Gaan we in december nog eens hetzelfde theater opvoeren?

 

Onze uitgebreide evaluatie en uiteindelijk standpunt ter zitting 31/03 vindt u hierna. Er wordt gesteld door het Kabinet dat alle voorwaarden voor de verlenging van de standstill supplementen vervuld zijn. Wij zijn het daarmee oneens om de volgende redenen.

 

(1) Indexeringsmaatregelen: reële inflatie 2022 bedroeg 10%, honoraria werden geïndexeerd met 7,11%. Dus hier zit een duidelijke gap.

 

(2) Energietoelage: ontoereikend.  Navraag bij meerdere beheerders leert dit ons.

 

(3) Compenserende maatregelen: onbestaande. Moeten tegelijk doorgevoerd worden met standstill. We zien geen initiatieven om de standstill financieel te compenseren. Bovendien blijven hoge vragers sterk bevoordeeld. Redenering dat er geen rëeele afbouw is houdt geen steek, gezien de standstill een extra financiële ader afsnijdt.

 

(4) Tegengaan drainage uit ziekenhuizen: we zien geen initiatieven om de vlucht uit de ziekenhuizen tegen te gaan. Verbod op supplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming geldt ook in de ziekenhuissector, daar zijn wij principieel voor, maar dit gaat de drainage niet tegen gaan.

 

(5) Punctuele elementen           

       -   verminderen patronale bijdragen: dit geldt voor alle sectoren en werkgevers van België, dus dit heeft niks met de evaluatie van deze CO te maken.

       -   steunmaatregelen personeelsschaarste: andere discussie, geen invloed op cashflow ziekenhuizen en al helemaal geen rechtstreekse invloed voor de ziekenhuisartsen.

       -   premie 100mio voor geconventioneerden: slechts deel van dit bedrag gaat naar de artsen, slechts deel een daarvan gaat naar de ziekenhuisartsen en bovendien is er ook nog een drempelvereiste inzake                     minimale verstrekkingen in de ambulante setting; het reële effect in het kader van de evaluatie van de collectieve overeenkomst is dus te verwaarlozen.

       -   Art 155,§3: wij wilden meer, gaat pas later in én gaat meer transparantie bieden, echter geen effect op balans ziekenhuizen

 

(6) Het invoeren van twee extra beperkende maatregelen tijdens een lopende standstill is ook niet goed voor het vertrouwen :

         - verbod op supplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming in de ambulante sector (gestemd, zijn we voor, maar niet overlegd en geïsoleerde maatregel)

         -  verbod op supplementen voor zware medische beeldvorming bij ambulante patiënten (naar de regeringstafel).

 

Daarom kunnen we niet akkoord gaan met een verlenging zonder meer. We vragen dus als voorwaarden voor verlenging:

  1. (1) Transparante, beperkte en tijdelijke toelage moet mogelijk zijn om inflatie te counteren, excl. mensen met verhoogde tegemoetkoming.
  2. (2) Regeling moet op tafel komen om de spread tussen hoge/lage vragers weg te werken. Vorig jaar expliciet zo gevraagd tijdens de onderhandelingen over de eerste standstill, toen van tafel geveegd, 1 jaar later blijven we met dezelfde vragen zitten.
  3. (3) Evaluatie van standstill moet simultaan gebeuren met een standstill op de afdrachten.
  4. (4) Er moet transparantie komen voor patiënten met supplementen in euro’s én duidelijkheid waar supplementen voor bestemd zijn.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 19 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.070

Nieuwe nomenclatuur voor multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie

 

Op 17 mei 2024 werd een KB gepubliceerd  dat nieuwe nomenclatuur invoert voor de multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie.

Deze verstrekking kan niet gecumuleerd worden met een raadpleging.

Het gaat om de uitvoering van een punt uit het vorige akkoord.

Op dezelfde dag werden ook nog twee KB’s gepubliceerd die betrekking hebben op de verzekeringstegemoetkoming m.b.t.  deze nieuwe verstrekking.

Zij treden allemaal in voege op 1 juli 2024.

2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.