Permanenties op spoedgevallen en model van lijst

2023.86

 

Op 11 mei 2023 is een Riziv-verordening i.v.m. de permanenties op spoedgevallen verschenen, naar analogie met wat al bestond voor intensieve zorg.

De A-honoraria kunnen alleen worden aangerekend door artsen die effectief de permanentie waarnemen. Die moeten volgens een lijst genoteerd worden, zoals u die terugvindt in bijlage 3 van de pdf als bijlage bij dit bericht.

De hoofdarts wordt mee in het bad getrokken. De DGEC gaat striktere controles uitoefenen op de correcte naleving van de nomenclatuur.

Hierna vindt u de integrale tekst van de nieuwe verordening. 

Publicatie : 2023-05-11
Numac : 2023042125

26 APRIL 2023. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2022;
Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 5 september 2022,
Besluit :
Artikel 1. In de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt Hoofstuk VIIIquinquies - PERMANENTIE IN DE FUNCTIE INTENSIEVE ZORGEN als volgt vervangen:
"HOOFDSTUK VIIIquinquies - PERMANENTIE IN DE FUNCTIES INTENSIEVE ZORGEN EN GESPECIALISEERDE SPOEDGEVALLENZORG
Art. 22octies. De lijst van de artsen bedoeld in artikel 13, § 6, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgemaakt conform het model opgenomen als bijlage 89.
Art. 22nonies. De lijst van de artsen die instaan voor de permanentie in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg bedoeld in artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgemaakt conform het model opgenomen als bijlage 97.".
Art. 2. In dezelfde verordening wordt bijlage 97 ingevoegd als bijlage bij de huidige verordening.
Art. 3. Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2023.
Brussel, 26 april 2023.
De Leidend ambtenaar, De Voorzitster,
Michaël DAUBIE Anne KIRSCH
Directeur-generaal Geneeskundige verzorging

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 16 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten