KB tot rechtzetting van fout inzake A-honoraria gepubliceerd

2023.087

 

Op 18 april jl. hebben we u al gemeld dat ASGB/Kartel een fout in een recent gepubliceerd KB inzake A-honoraria op spoed heeft laten rechtzetten. Zie https://www.asgb.be/node/28564

Deze rechtzetting werd vandaag, 11 mei 2023, effectief gepubliceerd.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit ‘rechtzettings-KB’.

 

Publicatie : 2023-05-11
Numac : 2023042244

25 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 26 februari 2023 tot wijziging van artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een lijst creëert van de artsen die instaan voor de permanentie in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met inbegrip van hun kwalificatie, dat het de kwalificaties opsomt van artsen die op deze lijst kunnen worden opgenomen, en dus voor deze artsen de mogelijkheid beperkt om de verstrekkingen aan te rekenen voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg;
Overwegende dat de formulering van artikel 1 van genoemd besluit ten onrechte andere artsen met brevet acute geneeskunde dan huisartsen met brevet acute geneeskunde, de mogelijkheid ontneemt om deze verstrekkingen aan te rekenen en dus een permanentie uit te oefenen in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg;
Overwegende dat deze bepalingen op 1 mei 2023 in werking zijn getreden;
Overwegende dat deze bepalingen de betrokken artsen uitsluiten van de uitoefening van hun werkzaamheden in het kader van de functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en dientengevolge een ernstig financieel nadeel berokkenen voor de getroffen artsen vanaf het in voege gaan van het koninklijk besluit;
Overwegende dat dit koninklijk besluit de materiële vergissing rechtzet vanaf 1 mei 2023, dient dit koninklijk besluit zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 februari 2023, wordt in de derde toepassingsregel na de verstrekking 590730 het woord "huisarts" door het woord "arts" vervangen.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2023.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 april 2023

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten