KB tot rechtzetting van fout inzake A-honoraria gepubliceerd

2023.087

 

Op 18 april jl. hebben we u al gemeld dat ASGB/Kartel een fout in een recent gepubliceerd KB inzake A-honoraria op spoed heeft laten rechtzetten. Zie https://www.asgb.be/node/28564

Deze rechtzetting werd vandaag, 11 mei 2023, effectief gepubliceerd.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit ‘rechtzettings-KB’.

 

Publicatie : 2023-05-11

Numac : 2023042244

25 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 26 februari 2023 tot wijziging van artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een lijst creëert van de artsen die instaan voor de permanentie in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met inbegrip van hun kwalificatie, dat het de kwalificaties opsomt van artsen die op deze lijst kunnen worden opgenomen, en dus voor deze artsen de mogelijkheid beperkt om de verstrekkingen aan te rekenen voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg;

Overwegende dat de formulering van artikel 1 van genoemd besluit ten onrechte andere artsen met brevet acute geneeskunde dan huisartsen met brevet acute geneeskunde, de mogelijkheid ontneemt om deze verstrekkingen aan te rekenen en dus een permanentie uit te oefenen in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg;

Overwegende dat deze bepalingen op 1 mei 2023 in werking zijn getreden;

Overwegende dat deze bepalingen de betrokken artsen uitsluiten van de uitoefening van hun werkzaamheden in het kader van de functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en dientengevolge een ernstig financieel nadeel berokkenen voor de getroffen artsen vanaf het in voege gaan van het koninklijk besluit;

Overwegende dat dit koninklijk besluit de materiële vergissing rechtzet vanaf 1 mei 2023, dient dit koninklijk besluit zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 februari 2023, wordt in de derde toepassingsregel na de verstrekking 590730 het woord "huisarts" door het woord "arts" vervangen.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2023.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2023

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
7 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.