Nieuw besluit over implantaten orthopedie en traumatologie

2023.090

 

Op 12 mei 2023 is een MB i.v.m. de tegemoetkoming voor implantaten orthopedie en traumatologie verschenen. Het besluit treedt in werking op 1 juni a.s.

Hierna vindt u de integrale tekst ervan.

 

Publicatie : 2023-05-12
Numac : 2023041472

24 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 1° en 2°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het definitieve voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 24 november 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 december 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 8 december 2022;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 6 februari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. In het hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan punt "L.2.4. Gewrichtsprothesen op maat" worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) de omschrijving van de verstrekking 167716-167720 wordt vervangen als volgt :
"Prothese op maat met uitzondering van de cupula's voor reconstructie en van de kaakgewricht prothesen (individueel vervaardigd volgens de verschillende dimensies)";
b) de volgende verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten worden toegevoegd :
"184170-184181 Mandibulaire component van een totale kaakgewricht prothese geproduceerd op basis van de anatomie van de patiënt, inclusief alle fixatie-elementen"
 

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative :
/

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Base de
remboursement
4.293,00 €

Marge de sécurité (%)
/

Intervention
personnelle (%)
0,00 %

Vergoedingsbasis
€ 4.293,00

Veiligheidsgrens (%)
/

Persoonlijk
aandeel (%)
0,00 %

Prix plafond/maximum
/

Marge de sécurité (€)
/

Intervention
personnelle (€)
0,00 €

Plafond-/ maximum prijs
/

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk
aandeel (€)
€ 0,00

 

Montant du
remboursement
4.293,00 €

 

 

Vergoedings-bedrag
€ 4.293,00

Condition de remboursement: L- § 36";

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 36";

"184192-184203 Temporale component van een totale kaakgewricht prothese of voor hemi-arthroplastie geproduceerd op basis van de anatomie van de patiënt, inclusief alle fixatie-elementen
 

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative :
/

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Base de
remboursement
4.293,00 €

Marge de sécurité (%)
/

Intervention
personnelle (%)
0,00 %

Vergoedingsbasis
€ 4.293,00

Veiligheidsgrens (%)
/

Persoonlijk
aandeel (%)
0,00 %

Prix plafond/maximum
/

Marge de sécurité (€)
/

Intervention
personnelle (€)
0,00 €

Plafond-/ maximum prijs
/

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk
aandeel (€)
€ 0,00

 

 

Montant du
remboursement
4.293,00 €

 

 

Vergoedings-bedrag
€ 4.293,00

Condition de remboursement: L- § 36";

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 36";

2° de volgende vergoedingsvoorwaarde L- § 36 die gaat bij de voornoemde verstrekkingen wordt ingevoegd, luidend als volgt:
"Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekkingen betreffende kaakgewricht prothesen moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:
1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting
De verstrekkingen 184170-184181 en 184192-184203 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien ze zijn uitgevoerd in een verplegingsinrichting die aan de volgende criteria voldoet:
De indicatiestelling moet beoordeeld worden tijdens het overleg door een multidisciplinair team dat minstens bestaat uit:
- één arts gespecialiseerd in mond- en kaakchirurgie;
- één kinesitherapeut.
2. Criteria betreffende de rechthebbende
De verstrekkingen 184170-184181 en 184192-184203 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien de rechthebbende aan de volgende criteria voldoet:
a) Beperking van de mondopening (<35 mm)
EN
b) Conservatieve behandelingen of andere chirurgische opties hebben gefaald
EN
c) ten minste één van de volgende symptomen:
1. Voedingsscore <5/10 op een visuele analoge schaal (alleen vocht = 0, volledige voeding = 10)
2. Occlusiestoornis (open beet, retrognathie)
3. Uitgesproken condylaire resorptie en verlies van hoogte van de mandibulaire ramus
4. Pijn >5/10 op een visuele analoge schaal (geen pijn = 0, onuitstaanbare pijn = 10)
5. Andere symptomen die de levenskwaliteit beïnvloeden.
De hemi-arthroplastie (alleen prothese van de fossa temporalis) wordt uitgevoerd volgens dezelfde indicaties, behalve voor de punten 2 en 3 (de mandibulaire condylus moet gezond zijn).
3. Criteria betreffende het hulpmiddel
Niet van toepassing.
4. Aanvraagprocedure en formulieren
4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik
De documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de indicaties vermeld onder punt 2, moeten steeds in het medisch dossier van de rechthebbende aanwezig zijn.
4.2. Vervanging
Geen administratieve verplichting.
4.3. Voortijdige vervanging
Niet van toepassing.
4.4. Derogatie van de procedure
Niet van toepassing.
5. Regels voor attestering
Niet van toepassing.
6. Resultaten en statistieken
Niet van toepassing.
7. Allerlei
Niet van toepassing.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
17 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten