Programmeren van neurostimulator door neurologen

2023.092

 

Op 15 mei 2023 is een KB i.v.m. nomenclatuur van art. 20f, bis - Inwendige geneeskunde/Neurologie en van neurochirurgie verschenen. Het betreft o.a. het toegankelijk maken van het programmeren van een neurostimulator voor neurologen.

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2023. Hierna vindt u de integrale tekst ervan. In de pdf als bijlage bij dit bericht vindt u de ondersteunende nota van de NCAZ.

Publicatie : 2023-05-15
Numac : 2023042250

25 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, b), en 20, § 1, f)bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 25 oktober 2022;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 25 oktober 2022;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 21 november 2022;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 30 november 2022;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 5 december 2022;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2023;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 7 maart 2023;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 14 maart 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 14, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de omschrijving van de verstrekking 232433-232444 wordt het woord "batterij" geschrapt;
2° in de derde toepassingsregel die volgt, de verstrekking 232433-232444, het woord "jaar" door het woord "kalenderjaar" vervangen.
Art. 2. In artikel 20, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2023, wordt de bepaling onder f)bis als volgt aangevuld:
"478295-478306
Programmeren van een externe of inwendige neurostimulator in de behandeling van de ziekte van Parkinson, essentiële tremor, dystonie of epilepsie, inclusief de meting van de verschillende parameters met protocol.............................K 15
De verstrekking 478295-478306 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 232330-232341, 232352-232363, 232455-232466, 232396-232400 en 354373-354384.
De verstrekking 478295-478306 kan eveneens aangerekend worden door de arts-specialist in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische neurologie.
De verstrekking 232433-232444 en de verstrekking 478295-478306 zijn elk maximaal twee maal per kalenderjaar vergoedbaar. Deze beperking is niet van toepassing in de drie maanden die volgen op de implantatie en ook niet bij uitzonderlijke urgentie gedocumenteerd in het medisch dossier.".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 april 2023.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
5 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten