Opinie Dr Creemers: New Deal. No big deal?

2023.094

 

Minister Vandenbroucke heeft op 17 juni 2022 de krijtlijnen van zijn zgn. New Deal gepresenteerd. Vervolgens werd er veel onderzoeks- en denkwerk verricht door de zgn. reflectiegroep Van den Bruel-Belche. Daar is heel wat nuttige informatie uit voortgekomen, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het vooraf al vaststond dat er een New deal moest komen en welke vorm die zou aannemen.

Een no solution deal

De kern van de New Deal is dat men een derde financieringsmodel introduceert dat uit een mix van capitatie, prestatie en forfaitaire verloning bestaat, waarbij er vooral een grote shift van prestatieverloning (raadplegingen en huisbezoeken) naar GMD-verloning plaatsvindt. Allemaal goed en wel, we zijn daar niet a priori tegen, maar kan iemand ons zeggen hoe dit een oplossing biedt voor de vele problemen waarmee de huisarts vandaag kampt?

  • De nakende pensionering van een grote groep huisartsen, meestal solo-artsen, die vele uren werken. Dit werd al tien jaar geleden voorspeld door de dienst Onderzoek en Ontwikkeling van het RIZIV.
  • De blijvende administratieve overlast ondanks de werkgroep Kafka en de actie blauwe krokodil.
  • De patiëntenstops.
  • De vraag naar een betere work-life balans bij de jonge huisartsen.
  • Het tekort aan huisartsen in bepaalde regio’s.

Het kan aan ons liggen, maar wij zien niet hoe dit nieuwe model oplossingen biedt voor al deze problemen.

 

Een all but new deal

Zoals gezegd wordt er een shift gemaakt van prestatie naar capitatie, dat is het nieuwe. Maar wie wat dieper graaft, merkt dat er helemaal geen sprake is van iets nieuws. Is deze capitatiefinanciering niet gewoon een opgewaardeerd GMD waar al jaren voor gepleit wordt? Was/is daar nu echt een nieuw stelsel voor nodig? Een ander belangrijk element hierin is de praktijkpremie. Tja, mogen wij er dan even op wijzen dat deze zaken jaren geleden al door het ASGB/Kartel geïntroduceerd zijn en nu dus als ‘the next new thing’ verkocht worden?

 

Een risky deal

De New deal-praktijkvorm bevat volgens ons ook een aantal ‘booby-traps’ waar tot nog toe veel te weinig bij werd stilgestaan.

Zoals de vermindering van de vergoeding per prestatie. Die is helemaal niet evenwichtig uitgewerkt. De inkomsten van de gemiddelde praktijk zullen op deze manier trouwens niet veranderen. Is dat een incentive om in de New Deal te stappen? Een verschuiving van die middelen zou bovendien kunnen leiden tot het reduceren van het aantal noodzakelijke patiëntcontacten. Gaan wij echt huisbezoeken doen aan € 24? Beantwoordt dit aan het verbeteren van de zorg, één van de pijlers van quintuple aim?

Of de premisse dat de kwaliteit zou verbeteren in het New deal model. Op basis waarvan mag je daar überhaupt zomaar vanuit gaan? En vooral, hoe ga je die veronderstelde kwaliteitsverbetering meten? Daarover weten we nog niets.

Of nog, hoe gaat men eigenlijk de zorgnood bepalen?

En last but not least, de introductie van het derde financieringsmodel zal toch klaarheid moet scheppen in de vraag van 1 miljoen: wat verstaat men onder een FTE-huisarts?

 

De Karteldeal

Het zit niet in het DNA van ASGB/Kartel om alleen maar af te breken. Misschien kan de huidige deal nog uitgroeien tot een echte New deal, maar dan is er toch nog veel schaafwerk nodig. Laat ons echter daar niet op wachten om de problemen op het veld aan te pakken. We doen alvast enkele praktische voorstellen in dat verband.

Zorg ervoor dat alle praktijken en niet alleen diegene die in de New deal zullen stappen, een gedegen praktijkondersteuning krijgen, zodat de huisartsen binnen hun praktijk aan taakdelegatie kunnen doen. Taakdelegatie zal immers op korte en lange termijn hét middel zijn om de job van huisarts terug aantrekkelijk te maken. Er is al een budget van 16,5 miljoen voorzien voor praktijkondersteuning, welnu voeg de 23 miljoen van de New deal daar gewoon aan toe en stel ze open voor alle praktijken. Uiteraard volstaat dat niet om elke praktijk een (fulltime) verpleegkundige te laten bekostigen, maar het is toch al een eerste stap die het pad effent. Hier ligt volgens ASGB/Kartel immers de sleutel om het huisartsentekort en de patiëntenstops tegen te gaan.

Zorg voor een werkbaar en interessant kader om de teleraadpleging, zowel via video als via telefoon, te verlonen. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat in de New deal de telefonische raadpleging helemaal niet meer vergoed wordt. Zo keren we drie jaar terug in de tijd… Ook het huisbezoek moet substantieel vergoed worden, zodat huisartsen terug huisbezoeken willen en kunnen doen. Wie wil er nu voor € 24,30 op huisbezoek gaan ? Als de loodgieter een half uur moet langskomen, betaalt u 10 x zo veel…

Om aan taakdelegatie te doen heb je ook ruimte nodig. De financiële ondersteuning om verpleegkundigen en eventueel paramedici in een praktijk onder te brengen mag zich (op termijn) dus niet beperken tot loonkosten alleen. Ruimte en materiaal voorzien kost ook centen. Voor WGC’s bestaat er al een financiering op dat vlak, waarom zou dat niet verruimd kunnen worden? Uiteraard is dit geen federale materie maar bij de vorming van de New Deal reflectiegroep heeft de minister beloofd de grenzen van de bevoegdheidsverdeling te doorbreken, mocht dat nodig blijken. Bij deze dus.

Samenvattend lijkt het er sterk op dat de New Deal op het lijf geschreven is van slechts één soort praktijk: die met meer dan 4 à 5 artsen en zeker zo veel kabinetten. Wij hebben niks tegen deze praktijken, wel integendeel, ze verdienen alle steun die haalbaar is. MAAR, zij niet alleen, voor ons verdienen ALLE HUISARTSPRAKTIJKEN EVEN VEEL STEUN. Of er nu één, twee, drie of meer artsen werkzaam zijn, of die nu wel of niet geconventioneerd zijn, … de ‘deal’ moet zijn dat iedereen dermate financieel ondersteund wordt dat zijn/haar praktijk kan blijven draaien!

Reacties

Beste Michel, let op met vergelijkingen. Ooit was een pte. van mij thuis gevallen en zij kon haar voordeur niet openen Tijdens het wachten op de slotenmaker +/- 1 uur, diende ik haar kalm te houden vanaf de buitendeur. Toen de slotenmaker eindelijk kwam was de deur op 1 minuut open. Zijn ereloon, direkt te betalen, was 15 maal dat van mij ! Toen ik daarover een opmerking maakte tegenover de aanwezige agent antwoordde die : 'dan hadden gai oek slotenmaker moete wurren...'

Dr.Maarten Biesmans

Is de hele nieuw deal ook niet te versimpelen naar: een nomenclatuurnummer voor een consultatie van een verpleegkundige in de huisartspraktijk? Zo zou een verpleegkundige haar eigen loon kunnen genereren en ook solo artsen overwegen om halftijds aan te nemen. Maar ze duwen het liever in een pseudo forfaitair jasje. Ik denk niet dat we met de new deal de kosten voor een goede verpleegster met jaren ervaring kunnen dekken.

Emma ODB

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 15 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.086

Stavaza hervorming nomenclatuur juni 2024

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 17/6/2024 gaf het Riziv een stand van zaken over de  hervorming van de nomenclatuur.

Het gaat om een gigantische operatie waar we nog wel enkele jaren zoet mee zullen zijn.

U vindt de details via deze links:

Hervorming van de nomenclatuur voor artsen | RIZIV (fgov.be)

2024.085

KCE zoekt Niet-New Deal-praktijken om de New Deal te evalueren

 

Het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken is in 48 praktijken al van start gegaan.

Vandaag zet het KCE ook al de eerste stappen om de impact ervan op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

2024.084

Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).