Ozempic-verbod van 14/11/2023 tot 31/08/2024

2023.218

 

Vandaag, op 14 november 2023, is het KB verschenen dat een verbod invoert op het voorschrijven van Ozempic voor niet-diabetespatiënten. Het verbod gaat onmiddellijk in en treedt buiten werking op 31 augustus 2024. Naast Ozempic gaat het ook nog om: Rybelsus, Victoza, Trulicity en Bydureon.

Een uitzondering op dit voorschrijfverbod wordt nog wel gemaakt voor zwaarlijvige patiënten (met een BMI van minstens 35kg/m² of van minstens 30 kg/m² in combinatie met ten minste één gewicht gerelateerde comorbiditeit) maar dan enkel wanneer het eerste voorschrift met de behandeling met één van deze medicijnen opgemaakt wordt door een arts-specialist in de endocrinologie.

Deze laatste voorwaarde kan alweer tellen als signaal van misprijzen naar de huisartsen. Ze komt immers zonder enige vorm van overleg met de beroepsgroep uit de lucht vallen. Net als het verbod ‘an sich’ nooit overlegd geweest is, zie https://asgb.be/node/28699.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 14 november gepubliceerde besluit.

9 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van geneesmiddelen behorend tot de GLP-1-analogen die vergund zijn met de indicatie van type 2 diabetes mellitus

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, artikel 3, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006 en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2022, en artikel 7, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022;
Gelet op de wet van 22 april 2019 houdende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, artikel 30, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2023;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 oktober 2023;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door een op internationaal niveau op korte termijn ernstiger geworden risico op beperkte beschikbaarheid van geneesmiddelen behorend tot de GLP-1-analogen die vergund zijn voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus, en dit omwille van de sterk toegenomen vraag, onder meer voor het off-label gebruik met het oog op gewichtsverlies. Dit laatste impliceert een grote onzekerheid inzake beschikbaarheid gedurende de komende maanden van de geneesmiddelen Ozempic, Rybelsus, Victoza, Trulicity en Bydureon, ten aanzien van patiënten voor wie deze geneesmiddelen onontbeerlijk zijn ;
Dat een therapeutisch equivalent alternatief voor deze geneesmiddelen niet beschikbaar is ;
Dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn voor mensen met milde obesitas of overgewicht, waarbij deze alternatieven niet noodzakelijk bestaan uit een geneesmiddelenbehandeling, maar vooral betrekking hebben op levensstijl en dieet ;
Dat er na de nodige consultaties van experten over de te nemen maatregelen, ook dringend op het niveau van de voorschriften en de afleveringen moet worden ingegrepen, teneinde te vermijden dat de marktwerking zou worden ontwricht door een op korte termijn nog ernstiger wordende toename van de vraag ingevolge het breder bekend worden van de intenties van de overheid, en dit voor de datum van de inwerkingtreding van het voorgenomen besluit ;
Dat hieromtrent de Task Force "Onbeschikbare geneesmiddelen", ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen hierover op 25 oktober 2023 een analoge aanbeveling heeft uitgebracht;
Dat de urgentie en de noodzaak om het voorschrijven en afleveren te beperken, afdoende werden aangetoond.
Gelet op het advies 74.760/3 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het voorschrijven van geneesmiddelen is beperkt tot de volgende gevallen:
1° de volgende geneesmiddelen, voor patiënten met diabetes type 2, voor de indicaties waarvoor zij vergund zijn :
a) Ozempic;
b) Rybelsus;
c) Victoza;
d) Trulicity;
e) Bydureon;
2° de in 1° bedoelde geneesmiddelen, voor patiënten met een BMI (Body Mass Index) hoger of gelijk aan 35 kg/m2 of hoger of gelijk aan 30 kg/m2 in combinatie met ten minste één gewichtgerelateerde comorbiditeit ;
3° geneesmiddelen onder 1° die zijn bestemd voor het gebruik in een klinische proef, uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG;
4° geneesmiddelen onder de vorm van een magistrale bereiding die semaglutide, liralutide, dulaglutide en exenatide bevatten, uitsluitend voor de indicaties waarvoor een geneesmiddel onder 1° vergund werd of voor de patiënten en onder de voorwaarden bedoeld in 2° ;
Voor de toepassing van 2°, van het eerste lid wordt het eerste voorschrift van de behandelingen met de bedoelde geneesmiddelen die worden aangevangen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, opgemaakt door een arts- specialist in de endocrinologie.
Art. 2. De aflevering van officinale bereidingen die semaglutide, liralutide, dulaglutide en exenatide bevatten, is verboden.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, en treedt buiten werking op 31 augustus 2024.
Art. 4. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 9 november 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Reacties

in dit artikel staat er niet in vermeld welk de straf is als ik toch zou voorschrijven

guido van hirtum

Weet zelfs suikerpatiënten die hun reybelsus gratis hebben er meer halen bij de apotheek en ze verder verkopen dat kan dan wel

Mireille

Wat met mensen hoger of gelijk met BMI 35/M2 ,die de medicatie al enkele maanden gebruiken voor dit besluit van kracht werd?
Wat met iemand met een te hoog BMI met een aneurysma aan de aotra, ook naar een endocrynoloog ?

Waem Jean

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
3 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.233

OPROEP : huisartsen gezocht voor diverse (RIZIV-)organen

 

Na de recente medische verkiezingen werden en worden de raden en commissies van het RIZIV opnieuw samengesteld. Voor een aantal huisartsenfuncties is ASGB nog op zoek naar geïnteresseerde kandidaten.

U vindt hierna deze functies en de vergaderfrequentie ervan. De bevoegdheden van de betrokken raden en commissies vindt u terug in de pdf als bijlage bij dit bericht.

Indien u interesse heeft in één van deze functies, kunt u zich aanmelden via info@asgb.be.

2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool