Nieuwe nomenclatuur voor multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie

2024.070

 

Op 17 mei 2024 werd een KB gepubliceerd  dat nieuwe nomenclatuur invoert voor de multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie.

Deze verstrekking kan niet gecumuleerd worden met een raadpleging.

Het gaat om de uitvoering van een punt uit het vorige akkoord.

Op dezelfde dag werden ook nog twee KB’s gepubliceerd die betrekking hebben op de verzekeringstegemoetkoming m.b.t.  deze nieuwe verstrekking.

Zij treden allemaal in voege op 1 juli 2024.

Hierna vindt u de integrale tekst  van de 3 nieuwe KB's, in de pdf als bijlage vindt u de ondersteunende nota van de NCAZ.

 

24 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, 2., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 27 juni 2023;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 27 juni 2023;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 28 augustus 2023;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 22 november 2023;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 27 november 2023;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 februari 2024;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 20 maart 2024;
Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 11 april 2024 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 76.138/2;
Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 12 april 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2, B, 2., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 2023, worden de volgende verstrekking en toepassingsregels ingevoegd na de verstrekking 101614:
"103994
Pluridisciplinaire nefrologische evaluatie door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, met verplicht schriftelijk verslag aan de huisarts . . . . . N 50
De verstrekking 103994 wordt uitgevoerd in de poliklinische afdeling van de dienst nefrologie van een erkend ziekenhuis door de arts-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, met deelname van een pluridisciplinair nefrologisch team (minstens bestaande uit een verpleegkundige met expertise in niervervangende therapie en een sociaal assistent) en omvat de metabole en sociaal-functionele evaluatie, educatie, vroegtijdige zorgplanning en eventuele voorbereiding voor niervervangende therapie van een rechthebbende met een eGFR van 20 ml/min/1,73 m2 of minder.
De verstrekking 103994 bevat een verslag van de nefrologische oppuntstelling met een voorstel tot een geïndividualiseerd pluridisciplinair zorgplan met o.a. dieetplan, vroegtijdige zorgplanning en niervervangende therapie (indien een bepaald type niervervangende therapie niet mogelijk is, dient gespecifieerd te worden waarom dit definitief of tijdelijk niet mogelijk is). Dit verslag wordt overgemaakt aan de huisarts en bewaard in het elektronisch patiëntendossier.
De verstrekking 103994 mag maximaal 4 keer per kalenderjaar aangerekend worden voor zover er geen nierfunctievervangende behandeling opgestart is of niertransplantatie werd uitgevoerd. Indien de rechthebbende na een niertransplantatie opnieuw een eGFR van 20 ml/min/1,73 m2 of minder heeft, mag de verstrekking opnieuw worden aangerekend.
De verstrekking 103994 mag niet gecumuleerd worden op dezelfde dag met verstrekkingen 101592 en 101614.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

 

24 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 24 december 1999, 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2008, en 23 december 2009;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 22 november 2023;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 27 november 2023;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 februari 2024;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 20 maart 2024;
Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 11 april 2024 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 76.140/2;
Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 12 april 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 4, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2022, wordt het rangnummer "103994" ingevoegd tussen de rangnummers "103250" en "105372".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

 

24 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 24 december 1999, 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2008, en 23 december 2009;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 22 november 2023;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 27 november 2023;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 februari 2024;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 20 maart 2024;
Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 11 april 2024 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 76.140/2;
Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 12 april 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 4, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2022, wordt het rangnummer "103994" ingevoegd tussen de rangnummers "103250" en "105372".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.


 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
6 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.086

Stavaza hervorming nomenclatuur juni 2024

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 17/6/2024 gaf het Riziv een stand van zaken over de  hervorming van de nomenclatuur.

Het gaat om een gigantische operatie waar we nog wel enkele jaren zoet mee zullen zijn.

U vindt de details via deze links:

Hervorming van de nomenclatuur voor artsen | RIZIV (fgov.be)

2024.085

KCE zoekt Niet-New Deal-praktijken om de New Deal te evalueren

 

Het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken is in 48 praktijken al van start gegaan.

Vandaag zet het KCE ook al de eerste stappen om de impact ervan op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

2024.084

Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).