Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

2024.084

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).

De jaarlijkse aanvraag tot verlenging van deze frequent voorgeschreven medicatie leidde tot administratieve overlast voor patiënten, artsen en apothekers. Vanwege de doorgaans langere behandelingsduur was dit ook medisch niet zinvol. 

Stuurgroep KAFKA is tevreden met deze eerste stap, ook al ijverden wij voor een eenmalige, levenslange aanvraag.

Helaas hebben de aanpassingen van de terugbetalingscriteria in de nieuwe paragrafen ook tot problemen op het werkveld geleid. We ontvingen melding van problemen bij de verlenging van Xarelto® en Prolia ®.

Hierna vindt u meer verduidelijking in detail.

 

Osteoporose

Vanwege de aanpassingen aan de terugbetalingscriteria voor Denosumab en Zoledroninezuur geldt nu het volgende.

Sinds 1 mei 2024 zijn de hierboven vermelde farmaceutische specialiteiten, voor osteoporose, enkel nog vergoedbaar volgens de voorwaarden hernomen in de volgende 2 nieuwe paragrafen:

§ 12840000 (actief bestanddeel : Denosumab)

§ 12850000 (actief bestanddeel : Zoledroninezuur)

Opmerking: dit geldt alleen voor de terugbetaling in kader van osteoporose. De criteria voor oncologische indicatie veranderen niet.

 

De vroegere paragrafen werden vanaf die datum ook geschrapt, zodat nieuwe aanvragen of verlengingen hierbinnen niet meer mogelijk zijn. Het kan zijn dat u hierdoor recent foutmeldingen kreeg bij het aanvragen van een verlenging.

Er is een overgangsperiode zodat akkoorden die lopen tot en met 30 april 2025 geldig blijven tot die datum.

 

Voor andere patiënten dient u een nieuwe aanvraag te doen binnen de bovenvermelde paragrafen, waarna bij goedkeuring het akkoord voor 3 jaar zal lopen in plaats van 1 jaar.

Opmerking: stuurgroep KAFKA signaleert nog aan de mutualiteiten en het RIZIV dat hierdoor problemen kunnen bestaan omdat een nieuwe aanvraag gemotiveerd dient te worden door een recente botdensitometrie. Wij vragen de mutualiteiten om flexibel te zijn bij patiënten met een eerder akkoord voor terugbetaling zodat onnodige herhalingen van botdensitometrie omwille van administratieve redenen vermeden worden.

 

DOAC’s

De terugbetaling voor 5 jaar van Lixiana® en Eliquis® zal pas van kracht worden vanaf september 2024. De terugbetaling van Rivaroxaban (Xarelto®) is echter al aangepast sinds 1 mei 2024.

Er doen zich bijgevolg foutmeldingen voor bij aanvragen tot verlenging via digitale weg. Xarelto zal vanaf september niet meer worden terugbetaald (behalve de dosis van 2,5mg). Enkel de generieken zullen nog worden terugbetaald, maar die zijn momenteel nog niet op de markt. 

Er lopen momenteel nog onderhandelingen tussen het RIZIV en de producent van Xarelto® in verband met de terugbetaling. Wij communiceren de besluiten hierrond van zodra er meer zekerheid is.

Intussen is het verlengen van vergoeding voor Xarelto® wel mogelijk door een manuele aanvraag op stofnaam (Rivaroxaban) in te vullen. Stuurgroep Kafka raadt af om nog nieuwe patiënten op te starten met Xarelto. We raden nog niet actief aan om patiënten die Xarelto nemen actief te gaan switchen naar een andere DOAC, maar we volgen dit wel verder op en houden u op de hoogte. 

 

TOEKOMST

Tenslotte vernamen wij dat er wordt gewerkt aan een platform zodat bepaalde criteria voor vergoeding rechtstreeks uit het medisch dossier gehaald kunnen worden (bijvoorbeeld leeftijd >75 jaar). Ondanks het feit dat stuurgroep KAFKA al sinds 2020 hamert op deze vereenvoudiging? zal dit nog enige tijd in beslag nemen.

Wij betreuren deze extra administratie en slechte communicatie vanuit het RIZIV, net op het moment dat we goed nieuws willen brengen over de administratieve vereenvoudiging.
Bovendien zijn deze aanpassingen en de onzekerheid over de terugbetaling van Rivaroxaban nefast voor een goede zorgcontinuïteit.

In elk geval blijven wij als werkgroep hameren op het vereenvoudigen en afschaffen van de verplichte vermelding ‘3e betaler van toepassing’ op voorschriften van intranasale corticosteroiden en fluoroquinolones als ook ‘zorgtraject diabetes/diabetesconventie’. Stuurgroep Kafka streeft hier al 4 jaar naar en zal hiervoor blijven ijveren.

Concreet:

  • Bij verlenging van Denosumab (Prolia®) moet er een nieuwe aanvraag gebeuren onder § 12840000
  • Bij verlenging van Zoledroninezuur (Aclasta®) moet er een nieuwe aanvraag gebeuren onder § 12850000
  • Voor Xarelto® moet het attest manueel aangevraagd worden (op stofnaam) via paragraaf §633 0000
    Dit omdat vanaf september enkel nog eventuele generieken worden terugbetaald (die nu nog niet te verkrijgen zijn). Verdere communicatie volgt hierover. 
    De eerste aanvraag is steeds voor 12 maanden, de verlenging kan voor 60 maanden.

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.095

NPCAZ: FAQ i.v.m. CO ASO

Naar aanleiding van enkele recente discussies in de NPCAZ over de collectieve overeenkomst van 21 december 2023 heeft de FOD Volksgezondheid dit vademecum met FAQ gepubliceerd.

2024.094

Trombectomie bij CVA: alleen nog vergoeding in inrichtingen met erkenning als gespecialiseerd zorgprogramma

 

Op 28 juni 2024 werden twee KB’s gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor trombectomie bij CVA. Zij treden in voege vanaf 1 augustus a.s.

Vanaf dat moment kan de verstrekking 588991-589002 alleen vergoed worden, indien ze verricht wordt in een inrichting die erkend is als gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

Hierna vindt u tekst van de beide KB’s en de pdf als bijlage bevat de voorbereidende nota van de NCAZ.

 

2024.093

‘Ozempic-verbod’ verlengd tot 28 februari 2025

 

U herinnert zich vast nog wel dat toenmalig minister Vandenbroucke in november 2023 beperkingen heeft ingevoerd op het voorschrijven van GLP-1-analogen.

Zie https://asgb.be/node/28718.

Die maatregel was van tijdelijke duur (tot 31 aug a.s.) maar er werd direct ook voorzien dat hij verlengd kon worden.

Dat is nu dus gebeurd aan de hand van een op 28 juni jl. gepubliceerd KB. Deze verlenging geldt tot 28 februari 2025.