Nieuwe verstrekking: advanced care planning bij palliatieve patiënten

2022.134

 

Op 3 oktober 2022 zijn twee KB’s gepubliceerd die zorgen voor de invoering van een nieuwe verstrekking onder nummer 103692: het opstellen en opvolgen van een ACP (Advanced Care Planning) bij palliatieve patiënten.

Het eerste KB bevat de toepassingsregels voor de verstrekking, het tweede slaat op de terugbetaling en het remgeld. Beide KB’s treden in werking op 1 november 2022. Het ereloon zal € 93,41 bedragen. 

Hierna vindt u de integrale tekst van beide KB’s.

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033367

4 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 oktober 2020;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 oktober 2020;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 16 november 2020;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 25 november 2020;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 30 november 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 15 juli 2021;
Gelet op het advies n° 34/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 16 februari 2022;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 25 mei 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2, B, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 november 2021, worden na de verstrekking 103095 en de toepassingsregel die erop volgt, de volgende verstrekking en toepassingsregels ingevoegd:
"103692
Opstellen en opvolgen van de Advance Care Planning (ACP) bij patiënten die als palliatief werden geïdentificeerd volgens de identificatieschaal van de palliatieve patiënt (PICT) . . . . . N 22,7
De ACP omvat minstens het bespreken van de mogelijkheid om een negatieve en positieve wilsverklaring op te stellen, het bepalen van de zorgdoelstellingen en het eventueel aanwijzen van een wettelijk vertegenwoordiger of volmachthebber. De ACP mag niet afwijken van het model bepaald door het Verzekeringscomité geneeskundige verzorging voor wat betreft de gegevens die erin moeten voorkomen.
De verstrekking 103692 omvat eveneens de gesprekken met alle betrokken zorgverleners.
De verstrekking 103692 mag slechts één keer aangerekend worden in het leven van de patiënt die als palliatief wordt geïdentificeerd volgens het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot vaststelling van de criteria om een palliatieve patiënt te definiëren.
Het bewijs van de positieve Palliative Care Indicator Tool (PICT) wordt in het medisch dossier bewaard.
De ACP wordt gedaan:
a) ofwel door de huisarts die het GMD beheert;
b) ofwel door de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD beheert.
De verstrekking 103692 mag gecumuleerd worden met een raadpleging of bezoek.
De ACP is opgenomen in het medisch dossier.
De inhoud van de ACP is ter beschikking gesteld via een hub in gestructureerde, elektronische vorm.
De derde-gezondheidszorgbeoefenaars hebben toegang tot de in het kader van de ACP geregistreerde persoonsgegevens in het patiëntendossier wanneer deze geschiedt met respect van de voorwaarden zoals beschreven in artikelen 36 tot 40 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.
De categorieën van gegevens van de patiënt die onder het door het Verzekeringscomité geneeskundige verzorging opgestelde model vallen, zoals bedoeld in de eerste toepassingsregel, zijn de volgende:
- identificatie en handtekening;
- persoonlijke waarden en opvattingen;
- identificatie van een eventuele wettelijke vertegenwoordiger;
- wil omtrent bepaalde tussenkomsten (of niet) op het vlak van gezondheidszorg;
- wil omtrent lichaamsbestemming na overlijden;
- wilsverklaring inzake euthanasie ;
- wensen inzake uitvaart.
Het RIZIV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de achtste toepassingsregel, die in werking treedt op 1 juli 2023.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 4 september 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Publicatie : 2022-10-03
Numac : 2022033511

4 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 24 december 1999, 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2007, 29 december 2008 en 30 december 2009;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 25 november 2020;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 30 november 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 15 juli 2021;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 25 mei 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 1bis van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 september 2016 worden de woorden "voor de verstrekking aangeduid met de rangnummer 103095." vervangen door de woorden "voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 103095 en 103692.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 4 september 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
5 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

2022.165

Supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod in de ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.

De redactie van ons persbericht over het nakend supplementenverbod inzake ambulante zorg is, zo is gebleken, onnauwkeurig en vooral te snel gebeurd. Een aantal leden hebben ons daar vandaag terecht op gewezen. Met name de link naar een inkomstenplafond voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, was niet op zijn plaats. We verontschuldigen ons hiervoor. Hierna vindt u de aangepaste versie.

 

2022.164

KB inzake locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen

 

Op 1 december 2022 is het KB met de oplijsting van de locoregionale en supraregionale zorgopdrachten verschenen.

ASGB/Kartel was niet akkoord om zo maar alle elektrofysiologie als supraregionaal te bestempelen. Ook de PET-scan is een onmisbaar onderzoek dat o.i. als een locoregionale opdracht moet gezien worden. Voor de radiotherapie hebben we ervoor gepleit om dit dan als locoregionale opdracht ten minste niet verplicht maar facultatief te kunnen aanbieden.