De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

2023.098

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten

Dat de opwaardering van de intellectuele akten, met name van de raadplegingshonoraria, de toezichthonoraria en het consult bij de gehospitaliseerde, al jaar en dag onze hoofdbekommernis is, kan moeilijk iemand ontkennen. Endocrinologie, medische oncologie, (pediatrische) hematologie, geriatrie, psychiatrie, kinderpsychiatrie, neurologie, kinderneurologie, algemeen inwendige, algemene heelkunde, ORL, pneumologie, het is slechts een greep uit de specialismen waarvoor ASGB/Kartel op dat vlak al veel betekend heeft.

Tijdens de onderhandelingen voor het budget 2023 wilden wij nog verder gaan dan de 30 euro ondergrens voor raadplegingen, doch dit stuitte op een njet van enkele medeonderhandelaars. Een uitspraak tijdens de onderhandelingen rond het laatste akkoord zal ons in deze context bij blijven: “in mensen snijden is niet hetzelfde als met mensen praten”. Publieke opnames van sommige discussies in de medicomut zouden daarom volgens ons geen slecht idee zijn.

Download hier de documentatie.

2. Introductie GMD, Impulseo, en andere voor huisartsen

Evenmin kan ontkend worden dat de grote hervormingen en opwaarderingen van de huisartsgeneeskunde het licht hebben gezien na de eerste medische verkiezingen en dus lang vóór AADM ten tonele verschenen is. Volgt u de lange lijst even mee? GMD, EMD, Impulseo, starterspremie, praktijktoelage, huisartsenwachtposten, beschikbaarheidshonorarium, raadpleging, technische prestaties zoals taping, wondhechting, urineonderzoek, spirometrie, advanced care planning, palliatieve zorg, verplicht verslag van elke specialistische raadpleging, elk van deze initiatieven is ontstaan op de tekentafels van ASGB/Kartel.

Download hier de documentatie.

3. Bescherming van jonge artsen

Ook de jonge collega’s (ASO/HAIO) hebben altijd op de inzet van ASGB/Kartel kunnen rekenen. We gaan er zelfs prat op dat wij hun sociale bescherming en arbeidsvoorwaarden definitief op de kaart hebben gezet, niet alleen door te ijveren om hun sociaal statuut te verhogen, maar ook door de aanzet tot de collectieve overeenkomst van 2021 te geven. Ook voor pas gestarte artsen hebben we bekomen dat zij voor hun eerste onvolledige werkjaar recht hebben op een volwaardige Riziv-premie.

Download hier de documentatie.

4. Invoering van het RIZIV sociaal statuut

Als we teruggaan naar het begin van het medisch syndicalisme, was het ASGB de architect van het Riziv sociaal statuut met dank aan wijlen Dr. Marcel De Brabanter. De sociale bescherming van de artsen is altijd één van onze hoofdbekommernissen gebleven. Zo hebben we gezorgd voor de progressieve opwaardering van het Riziv sociaal statuut (initieel tot 150% voor volledig geconventioneerden) én recenter in de tijd voor de selectieve opwaardering voor ASO/HAIO om het gebrek aan wettelijke pensioenbijdragen te compenseren.

Download hier de documentatie.

5. Selectieve indexering en voorafname op de index

Dankzij het ASGB/Kartel werd het principe van de selectieve indexering verworven. Dit laat toe om bij gebrek aan bijkomend budget toch een aantal prioriteiten te realiseren. En om, het Mattheüseffect indachtig, te zorgen dat een lineaire indexering de verschillen in inkomen niet verder doet toenemen. In juni 2022 waren ook wij het die de voorafname met 2% op de index van 2023 op de tafel van de Medicomut gelegd hebben.

Download hier de documentatie.

6. Hervorming van de nomenclatuur voor intensieve en spoed

ASGB/Kartel ligt aan de basis van de grondige hervorming van de nomenclatuur voor intensieve zorg (art. 13) en spoedgevallen. Het toezichthonorarium intensieve zorg en het invoeren van de A-honoraria met gedifferentieerde terugbetaling komt uit onze ‘koker’. Net als de volledige hervorming van de financiering van de spoedgevallen in het BFM.

Download hier de documentatie.

7. Erkenning van geriatrie en medische oncologie

ASGB/Kartel heeft gezorgd voor de erkenning van Geriatrie (2005) en Medische oncologie (2006) als afzonderlijke discipline tegen het andere syndicaat in.

Download hier de documentatie.

8. Forfaitaire honoraria klinische biologie en medische beeldvorming

Ook de uniforme berekening van de forfaitaire honoraria klinische biologie en medische beeldvorming voor alle ziekenhuizen gelijk, op basis van objectieve parameters i.p.v. historische consumptie, werd gerealiseerd op volgehouden aandringen van ASGB/Kartel. Idem voor het dialyseforfait.

Download hier de documentatie.

9. Zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie

De zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie, met betere diabeteszorg en verdwijnen van laattijdige verwijzing bij nierinsufficiëntie, mogen eveneens op ons conto geschreven worden.

Download hier de documentatie.

10. De huisarts staat centraal in de eerste lijn

Als we het hebben over de meest recente aandachtspunten voor de huisartsen, onder meer in uitvoering van de laatste akkoorden, heeft ASGB/Kartel de volgende klemtonen gelegd, die we ook zullen blijven leggen: de reële opwaardering van het raadplegingshonorarium tot 30 euro BOVENOP de index, het voorzien van een vergoeding voor de huisarts (i.p.v. voor de apotheker alleen) voor zijn/haar deel van het werk in de ordening medicatie (geagendeerd, nog te verwezenlijken), het toekennen van een budget voor de meervoudige bezoeken in de WZC, enz.

Download hier de documentatie.

11. De hervorming van de ziekenhuisfinanciering concretiseren

In de aan de gang zijnde hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de werkgroep die daarvoor opgericht is, is het ASGB/Kartel dat aan de artsenkant de toon zet, wanneer er concrete nota’s ingediend (moeten) worden. Zo hebben we het principe van cogovernance op de agenda gezet én als eerste een duidelijke visie over echte co-governance voor de artsen neergelegd; zo zijn wij het die inzake de afdrachten (blijven) aandringen om een onderscheid te maken tussen directe en indirecte kosten en bijzondere bijdragen; zo wensen wij in het kader van de standstill inzake supplementen dat er een eenvormig maximum percentage komt, dat supplementen in euro worden meegedeeld i.p.v. in een nietszeggend percentage, en dat rekening gehouden wordt met niet-vergoedbare kosten.

Download hier de documentatie.

Ten slotte, een belangrijke verwezenlijking voor onszelf is dat we al decennialang consequent trouw blijven aan onze visie en die van onze voorgangers. De verwezenlijking van ons programma -ingebed in een maatschappelijke context- is belangrijker dan het verkopen van lidkaarten. Daarom zijn er nooit interne discussies om de ene of de andere discipline te bevoordelen. Ook niet tussen huisartsen en specialisten. De samenwerking tussen beiden blijven wij als een bijzondere meerwaarde beschouwen. Tot spijt van wie het benijdt. Het is een voorrecht om samen te werken met collega’s die er een gemeenschappelijke visie op nahouden

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
14 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.