Nieuwe besluiten over implantaten (traumatologie, oftalmologie en ORL)

2023.172

 

Op 15 en 18 september 2023 werden er ministeriële besluiten gepubliceerd over implantaten voor deze drie disciplines. Zij treden alle drie in werking op 1 oktober a.s.

De tekst van de besluiten i.v.m. traumatologie en oftalmologie vindt u hierna. Die i.v.m. ORL vindt u in de file als bijlage bij dit bericht.

 

17 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, publicatie op 15 september 2023

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/6, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, artikel 178/1;

Gelet op het definitieve voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 13 april 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 30 april 2023;

Gelet op het advies nr. 65/2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 24 maart 2023, dat is meegedeeld op 17 mei 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 20 juni 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1. In het hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 augustus 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht in de vergoedingsvoorwaarde L- § 29:

1° het laatste lid van punt "1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting" wordt vervangen als volgt:

"De verplegingsinrichting die voldoet aan voornoemde criteria, kan zich kandidaat stellen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging op basis van het formulier L-Form-II-01 om opgenomen te worden op de lijst van verplegingsinrichtingen die de verstrekkingen 181031-181042, 181053-181064, 181075-181086, 181090-181101, 181112-181123, 181134-181145, 181156-181160, 181171-181182, 181193-181204, 181215-181226, 181230-181241 en 181252-181263 kunnen attesteren volgens de modaliteiten opgesteld door de Dienst voor geneeskundige verzorging.

Op basis van dit formulier stelt de Commissie een lijst van verplegingsinrichtingen en artsen-specialisten op waarvoor de kandidatuur wordt weerhouden.

Deze lijst zal gepubliceerd en geactualiseerd worden op de website van het RIZIV.

De opname op deze lijst wordt stilzwijgend verlengd, totdat de verplegingsinrichting aangeeft dat zij niet langer aan de criteria voldoet, dat zij niet langer op deze lijst wenst te staan of totdat de Dienst voor geneeskundige verzorging vaststelt dat de verplegingsinrichting niet langer voldoet aan de vereiste criteria. Wanneer de Dienst voor geneeskundige verzorging vaststelt dat de verplegingsinrichting niet langer voldoet aan de criteria, wordt de tegemoetkoming voor dit hulpmiddel voor deze verplegingsinrichting opgeschort. De Dienst voor geneeskundige verzorging informeert de verplegingsinrichting en de Commissie hierover.

Elke wijziging aan de gegevens uit het formulier L-Form-II-01 moet spontaan meegedeeld worden aan de Dienst voor geneeskundige verzorging door het indienen van een nieuw geactualiseerd formulier L-Form-II-01.";

2° punt "4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik" wordt vervangen als volgt:

"4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik

Geen administratieve verplichting.";

3° in punt "4.2. Vervanging" worden de leden 2, 3 en 4 opgeheven;

4° in punt "4.3. Voortijdige vervanging" worden de leden 2, 3 en 4 opgeheven;

5° het laatste lid van punt "5.2. Andere regels" wordt opgeheven;

6° punt "6. Resultaten en statistieken" wordt vervangen als volgt:

"6. Resultaten en statistieken

De implanterende verplegingsinrichtingen en de revalidatie-inrichtingen maken om de 3 jaar een verslag op met een analyse van de recente literatuur en toelichting aan de Commissie. De aard van het verslag wordt vastgelegd door de Commissie."

7° het vroegere punt "7. Allerlei", dat punt 8 wordt, wordt vervangen als volgt:

"7. Verwerking van gegevens

De gegevens die in het kader van de vergoedingsvoorwaarde L- § 29 worden geregistreerd zijn deze vermeld onder punten 1 en 4.3. en in overeenstemming met de gegevens vermeld onder artikel 35septies/9 ° van de wet.

De verwerking van de in het eerste lid bedoelde gegevens gebeurt volgens de doeleinden bepaald in artikel 35septies/8, 1° en 2° van de wet.

De verwerking van de gegevens gebeurt zoals vermeld in artikel 35septies/10, 1° en 2° van de wet.

Enkel de personen zoals vermeld in artikel 35 septies/11, 1°, 2° en 4° van de wet hebben toegang tot de niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens.

De bewaringstermijn van de gegevens bedoeld in artikel 35septies/13, eerste lid van de wet wordt vastgesteld op 10 jaar."

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2023.

F. VANDENBROUCKE

 

25 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, publicatie op 18 september 2023

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/6, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Gelet op het definitieve voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 2 maart 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 maart 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 20 maart 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 28 juni 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 augustus 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

voor het hoofdstuk "A. Oftalmologie" wordt het punt 1.2 vervangen als volgt:

"1.2. Indien er in een vergoedingsvoorwaarde (1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting) verwezen wordt naar de jaren 2020, 2021 of 2022, wordt het aantal verstrekkingen voor elk van deze jaren vervangen door het aantal verstrekkingen voor het jaar 2019 (dat overeenstemt met het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het Koninklijk Besluit nr. 21 van 14 mei 2020, betreffende tijdelijke aanpassingen van de vergoedingsvoorwaarden en administratieve voorschriften voor de verplichte ziekteverzekering naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, in werking is getreden) op voorwaarde dat het aantal verstrekkingen voor het jaar 2019 hoger is dan het aantal verstrekkingen voor het jaar waarnaar wordt verwezen.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 25 augustus 2023.

F. VANDENBROUCKE

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
5 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.