Aanpassing van bepalingen over anesthesie en sedatie uit Kwaliteitswet

2024.079

 

De Wet diverse gezondheidsbepalingen die op 4 juni 2024 werd gepubliceerd, past het hoofdstuk anesthesie en sedatie uit de Kwaliteitswet aan.

Waar gaat het over? Door deze wetswijziging wordt er een uitzondering gemaakt voor alle artsen die zorg leveren voor een patiënt in kritieke toestand met waarschijnlijk levensbedreigende implicaties. 

Er was een uitzondering nodig gezien de laatste update van de wet 'anesthesie én diepe sedatie' voorbehield aan anesthesisten. Voor neonatologen, intensivisten en urgentieartsen was dat niet houdbaar gezien de rechtsonzekerheid waarin ze zouden moeten werken op die manier.

Keerzijde van de medaille is dat deze wijziging de anesthesie-akte wel héél breed open stelt naar alle artsen in een soort ’noodtoestand’.

 

Hierna vindt u de integrale tekst van de gepubliceerde wetswijziging.

Art. 11. In artikel 16 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, gewijzigd bij de wet van 13 november 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien een arts-specialist gezondheidszorg verstrekt bij een patiënt waarbij sprake is van een kritieke urgentie of een kritieke ziekte op voorwaarde dat: a) de portfolio zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de betreffende arts-specialist de nodige gegevens bevat waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring voor wat betreft de verstrekkingen inzake anesthesie en diepe sedatie; b) de monitoring van minstens het cardiovasculair en respiratoir systeem van de patiënt gebeurt door een daartoe opgeleid gezondheidszorgbeoefenaar, andere dan de persoon die de verstrekkingen verricht."; 

2° de bepaling onder 3°, c), wordt aangevuld met een lid luidende: "Deze vereiste is niet van toepassing op de verstrekkingen inzake gezondheidszorg zoals bedoeld in punt 1°, derde lid.";

3° het artikel wordt aangevuld met een lid luidende: "Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 1° kritieke urgentie: een acute situatie waarin een patiënt zich bevindt, waarbij het uitstel van een onmiddellijke verstrekking inzake gezondheidszorg leidt tot waarschijnlijk levensgevaar of waarschijnlijke schade aan ledematen of organen; 2° kritieke ziekte: een ziekte of verwonding die aanleiding geeft of kan geven tot aantasting van één of meer orgaanfuncties, waarbij er een groot risico bestaat op nakende of levensbedreigende achteruitgang van de toestand van de patiënt en die monitoring en specifieke therapie op de eenheid voor intensieve zorg noodzaakt”.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
8 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.086

Stavaza hervorming nomenclatuur juni 2024

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 17/6/2024 gaf het Riziv een stand van zaken over de  hervorming van de nomenclatuur.

Het gaat om een gigantische operatie waar we nog wel enkele jaren zoet mee zullen zijn.

U vindt de details via deze links:

Hervorming van de nomenclatuur voor artsen | RIZIV (fgov.be)

2024.085

KCE zoekt Niet-New Deal-praktijken om de New Deal te evalueren

 

Het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken is in 48 praktijken al van start gegaan.

Vandaag zet het KCE ook al de eerste stappen om de impact ervan op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

2024.084

Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).