Archief

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2024.007

Nieuwe beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten

 

Op 1 januari 2024 werden de beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten met 6,05% geïndexeerd. Hetzelfde geldt voor de permanentiehonoraria voor pediaters.

De beschikbaarheidshonoraria werden trouwens los van de index ook nog verhoogd met € 1,09 per uur en dit ingevolge het recent gesloten akkoord artsen-ziekenfondsen (voor 2024 en 2025).

In de pdf als bijlage vindt u de omzendbrief van het RIZIV waarin de nieuwe, toepasselijke bedragen opgenomen zijn.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2024.006

Nieuwe, geïndexeerde lonen voor ASO

 

Op 1 januari 2024 werden de loonbarema’s van de ASO geïndexeerd met 6,05%. Dat is dus met ongeveer dezelfde index als die op de erelonen toegepast werd.

Ook de vergoeding voor de oproepbare wachtdiensten en de onkostenvergoeding (art. 5 en 9 van de CO) werden met 6,05% geïndexeerd.

In de pdf als bijlage vindt u het bericht van de FOD over deze indexatie, met daarin ook al de nieuwe barema’s.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2024.005

Premie voor geconventioneerden: extra tijd om rekeningnummer te registreren

 

Volledig geconventioneerde zorgverleners hadden in 2023 recht op een compensatie van hun kosten inzake energie en dergelijke. Minister Vandenbroucke had daarvoor een budget van 100 miljoen opzij gezet.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.004

Nieuwe interpretatieregel RIZIV over ORL-implantaten

 

Op 16 januari 2024 is een interpretatieregel gepubliceerd inzake ORL-implantaten.

U vindt hierna integrale de tekst van deze interpretatieregel nr. 45.

Hij treedt retroactief in werking op 1 oktober 2023.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2024.003

Praktijkpremie 2022: aanvraag mogelijk t.e.m. 15 januari a.s.

 

Wie als huisarts zijn geïntegreerde praktijkpremie voor 2022 nog niet aangevraagd heeft, moet zich stilaan haasten. De deadline ligt immers op 15 januari 2024. Het gaat hier om een vervaltermijn, zoals dat heet, wat zo veel wil zeggen als: wie te laat is, heeft er in principe geen recht meer op.

De aanvraag verloopt via ProGezondheid. Via de link hierna vindt u meer informatie.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2024.002

Nieuw model van ziekteattest (tijdens vakantie) is facultatief

 

Op 30 december 2023 hebben we u via dit bericht - https://asgb.be/node/28756 - geïnformeerd over het feit dat er een nieuw model van ziekteattest werd ingevoerd sinds 1 januari 2024. Met name voor de situatie dat een werknemer ziek wordt nadat zijn vakantie al begonnen is.

In tegenstelling met wat we toen schreven, is dit nieuwe model echter niet verplicht maar facultatief. Dat blijkt uit een advies nr. 2268 van de Nationale Arbeidsraad (zie blz 21 van de pdf als bijlage bij dit bericht).

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2024.001

Tariefkaart huisartsen 2024

Hierbij vindt u de nieuwe tariefkaart van het ASGB met honoraria  geldig vanaf 1 januari 2024.

Leden zullen binnenkort een aantal geplastificeerde tariefkaarten per post toegestuurd krijgen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.254

Nieuw model van attest voor ziekte tijdens vakantie

 

Op 29 december 2023 is een KB verschenen dat een nieuw model van ziekteattest invoert (voor patiënten-werknemers die in de privésector tewerkgesteld zijn).

Dit nieuwe attest moet u vanaf 1 januari 2024 gebruiken als een patiënt ziek (arbeidsongeschikt) wordt nadat zijn vakantie al begonnen is.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.253

Nieuwe nomenclatuur voor opstarttraject diabetes

 

Op 22 december 2023 zijn een viertal KB’s over diabetes mellitus verschenen die allemaal in voege gaan vanaf 1 januari 2024.

Ten eerste wordt er een nieuw nomenclatuurnummer ingevoerd, met name: 400374 Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2 volgens het zorgprotocol opgemaakt door het verzekeringscomité. Dit nummer vervangt het nummer 102852 dat op 31 december 2023 geschrapt werd.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.252

Voorschrijfbeperkingen inzake fenfluramine en/of dexfenfluramine

 

Op 28 december 2023 is een KB verschenen dat het verbod opheft inzake het afleveren van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten. Het voorschrijven van deze geneesmiddelen kan enkel door een arts-specialist in de neurologie gebeuren en dit in bepaalde gevallen die in het KB beschreven staan.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB.

 

6 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van fenfluramine